Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ

Читайте также:
  1. II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
  2. II. Подання електронної заяви
  3. III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
  4. Валютне регулювання та оцінка курсової політики НБУ
  5. Верховна Рада України; Закон вiд 06.04.2000 №1645-III (он же №1645-14)Про захист населення від інфекційних хвороб Стаття 12
  6. Вибір теми курсової роботи
  7. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Закінчена і належним чином оформлена курсова робота у визначений строк подається на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту. Зав. лабораторією кафедри реєструє курсову роботу в журналі спеціальної форми, де вказує дату її надходження і подає на рецензування науковому керівникові.

Науковий керівник при перевірці роботи на полях робить свої зауваження, зазначає помилки, після перевірки він пише рецензію, в якій зазначає позитивні сторони роботи, її недоліки, вказує яким чином їх виправити при підготовці до захисту курсової роботи, а також складає лист оцінювання курсової роботи.

Незадовільно виконана курсова робота повинна бути переопрацьована у відповідності з вимогами, викладеними у рецензії наукового керівника, тобто студент зобов'язаний докорінно переробити курсову роботу і разом з рецензією на попередню роботу подати її на кафедру вдруге.

До захисту допускається курсова робота, яка науковим керівником оцінена позитивно. В цьому випадку студент зобов'язаний ознайомитися зі змістом рецензії, зауваженнями наукового керівника і внести в курсову роботу письмові доповнення та уточнення до її захисту.

Захист курсової роботи проводиться за два тижні до початку екзаменаційної сесії на засіданні комісії, яка призначається завідувачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. При цьому студент протягом 8-10 хвилин викладає основний зміст курсової роботи, а потім дає відповіді на запитання членів комісії і дає пояснення на критичні зауваження, що містяться у рецензії наукового керівника.

З урахуванням якості виконаної курсової роботи, рецензії науко­вого керівника, рівня виступу студента, презентації (за бажанням студента), що має містити основні ключові положення роботи, а також відповідей студента на запитання комісія оцінює курсову роботу на “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно” записуються у екзаменаційну відомість та індивідуальний план студента. Оцінка “незадовільно” записується тільки в екзаменаційну відомість. Курсова робота, яка при захисті не одержала позитивної, оцінки підлягає повторному захисту.

Загальна кількість балів, отриманих студентом після захисту курсової роботи, переводиться в кінці семестру в традиційну оцінку за 4-х бальною шкалою та в оцінку за системою ЕСТS наступним чином:

 

Оцінка за шкалою ЕСТS Кількість набраних балів Оцінка за 4-х бальною шкалою
А 86 - 100 5 (відмінно)
В 79 - 85 4 (дуже добре)
С 71 - 78 4 (добре)
D 66 - 70 3 (задовільно непогано)
Е 60 - 65 3 (задовільно достатньо)
FX 35 - 59 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
F 0 - 34 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

 

Оцінку «відмінно» отримують роботи, в яких повно і всебічно роз­крито теоретичний зміст роботи, проведено глибокий аналіз фактич­ного матеріалу, творчо досліджена тема, глибоко розкриті економічні проблеми і на захисті студент вільно володіє цими матеріалами, уміє викласти суть проблеми та підтвердити рівень знань, вміння вести наукові дослідження.Оцінку «добре» отримують роботи, які виконані на достатньо висо­кому теоретичному рівні, повно і всебічно висвітлена тема, при захисті студент дає конкретні відповіді на запитання членів комісії по захисту.

Оцінку «задовільно» заслуговує курсова робота, яка виконана на достатньому теоретичному рівні, тема дослідження висвітлена, вис­новки в цілому правильні, але не достатньо аргументовані, відповіді на захисті є неповними або студент не дав відповіді на всі запитання членів комісії.

Оцінку «незадовільно» отримують роботи, які не відповідають вищенаведеним вимогам.

Якщо робота не подана і незахищена своєчасно без поважних причин, то в екзаменаційній відомості проставляється «не з’явився».

Студент, який не має в індивідуальному плані студента оцінки з курсової роботи до складання іспиту з курсу «Фінансовий облік ІІ» не допускається. Позитивно оцінена курсова робота залишається на кафедрі і зберігається згідно з встановленим порядком.


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Еритропоетин альфа | Меркаптопурин | Фраксипарин | Неодикумарин | Антиагреганти | Застосовуються для зупинки кровотеч | Загальна площа фермерського господарства становить 49,9 га. | ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ | НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | За бажанням студента тема курсової роботи може бути змінена у зв’язку з можливістю отримання практичного матеріалу для її виконання. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Назва таблиці| ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І» ТА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)