Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 5.

КОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Вступ

Розділ 1. Загальні положення про банківське право України (2 лекції і 2 семінари)

1.1. Історія виникнення банківського права

1.2. Поняття банківського права

1.3.Місце банківського права в системі національного права

1.4. Методи банківського права

1.5. Джерела банківського права

Розділ 2. Норми банківського права та банківські правовідновини. Банківське законодавство

2.1. Принципи банківського права

2.2. Норми банківського права

2.3. Банківські правовідносини

2.4. Банківське законодавство

Розділ 3. Національний банк України як центральний банк держави (2 лекції і 2 семінари)

3.1. Правовий статус Національного банку України

3.2. Органи управління Національного банку України

3.3. Національний банк України як особливий орган державного управління

3.4. Компетенція Національного банку України

3.5. Банківський нагляд та банківське регулювання

Розділ 4. Банківська система України. Характеристика правового статусу комерційних банків

4.1. Дворівнева банківська система держави

4.2. Правовий статус та види комерційних банків

4.3. Форми реорганізації банків. Банківські об̓єднання

4.4. Реєстрація та ліцензування банківських установ

4.5. Організація банківської діяльності

Розділ 5. Правове регулювання де­позитних та кредитних операцій банків

5.1. Сутність та класифікація депозитних операцій

5.2. Депозитні правовідносини

5.3. Порядок укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу

5.4. Загальна характеристика кредитних правовідносин

5.5. Форми та види кредиту

5.6. Зміст та елементи кредитних правовідносин

5.7. Порядок укладання кредитної угоди

Розділ 6. Правове регулювання розрахункових правовідносин

6.1. Сутність готівкових розрахунків

6.2. Правова регламентація готівково-грошового обігу

6.3. Поняття та форми безготівкових розрахунків

6.4. Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері банківської діяльності

Розділ 7. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

7.1. Сутність і основні поняття валютного законодавства

7.2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання

7.3. Правове регулювання валютних операцій

7.4. Валютний контроль

РОзширений перелік питань

Тема 1. (2 лекції і 2 семінари)

І 2

Загальна характеристика банківського права як самостійної галузі в системі права України. Місце банківського права серед інших галузей права. Особливі риси банківського права. Процес становлення та розвитку банківського права. Загальносоціальні та спеціально-юридичні принципи банківського права.

Виокремлення банківського права за критеріями: предмет, ме­тоди та принципи правового регулювання.

Види джерел банківського права. Система банківського зако­нодавства.

Поняття та склад банківських правовідносин.Поняття банківського права.

Предмет банківського права.

Метод банківського права і його неоднорідність.

Міжгалузевий зв’язок банківського права.

Джерела банківського права.

Шляхи вдосконалення банківського законодавства.

Міжгалузевий зв’язок банківського права.

Характеристика методів банківського права.

 

Тема 3. (2 лекції і 2 семінари)

Структура банківської системи.

Правовий статус Національного банку України як центрально­го банку України та особливого органу державного управління Його основне призначення, функції та операції.

Керівні органи та структура. Статус працівників Національного банку України. Обмеження діяльності Національного банку України.

Нормативно-правові акти Національного банку України.

Мета і сфера банківського нагляду. Обмеження вимог Націо­нального банку України.

Взаємовідносини Національного банку України з Президен­том України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Застосування заходів впливу Національним банком України до банків за порушення ними банківського законодавства.

Загрузка...

Незалежність центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.

Принципи організації діяльності НБУ.

Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

Взаємозв’язок відсоткової ставки банків і облікової ставки НБУ.

Мета банківського регулювання та банківського нагляду. Пра­вові засади здійснення НБУ банківського регулювання та банків­ського нагляду.

Зміст банківських правовідносин у сфері банківського регу­лювання та банківського нагляду. Підстави та обсяг банківського нагляду.

Заходи впливу, які застосовуються Національним банком України.

 

Тема 4

Банки в Україні та їхній правовий статус. Універсальні та спе­ціалізовані банки. Види банків за спеціалізацією. Порядок створення, державної реєстрації діяльнос­ті та реорганізації банків. Органи управління та контролю банку

Філії та представництва банку та їхній правовий статус.

Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та держав­ної реєстрації.

Зміст банківської діяльності та обмеження щодо неї.

Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності. Роль банківських установ у розвитку економіки країни.

Основоположні засади здійснення взаємовідносин банку з клі­єнтами.

Права клієнтів. Поняття «банківська таємниця» форми збере­ження банківської таємниці та підстави її розкриття.

Зобов'язання банків із запобігання використанню банківської системи з метою легалізації грошей.

Припинення діяльності банків.

Органи управління та структура банку.

Тема 5.

Правові засади здійснення депозитних операцій для банків­ських депозитів. Поняття та види депозиту (вкладу). Депозити до запитання. Депозити на визначений строк.

Порядок укладання договору за строковим депозитом.

Обов'язкові реквізити ощадного (депозитного) сертифіката. Порядок видачі й погашення сертифікатів. Поняття «недоступність вкладів». Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації.

Зміст і види кредитних операцій банків як операцій банків із

розміщення коштів.

Зміст і суб'єкти кредитних операцій. Система кредитних ор­ганів.

Поняття «кредит», його форми та умови надання. Основні принципи проведення кредитної політики.

Порядок укладання кредитних договорів між банком і суб'єктами господарської діяльності. Види забезпечення кредит­них зобов'язань.

Правова основа регулювання міжбанківських кредитів.

Відповідальність за різні види порушення під час кредитування.

Зміст і види інших операцій банків, які можуть розглядатися як кредитні. Поняття «інвестиційні операції банків» та обмежен­ня щодо цих операцій.

Порядок укладення кредитної угоди.

Характеристика стадій кредитного процесу.

Структура типової форми кредитного договору.

Діяльності банку щодо здійснення оцінки фінансового стану і кредитоспроможності позичальника.

Контрольна функція НБУ щодо надання кредитів банками.

Лізинг, його переваги над іншими формами економічних зв’язків.

Особливості здійснення іпотеки в Україні.

Характеристика міжнародного банківського кредиту.

Особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

 

Тема 6

Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків Правовий режим банківських рахунків різних видів.

Поняття зміст, порядок укладання договору банківського ра­хунка.

Операції за рахунком, що виконуються банком.

Кредитування рахунка.

Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку.

Підстави списання грошових коштів із рахунка

Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта. Обмеження права розпорядження рахунком Розірвання договору банківського рахунка.

Види банківських рахунків.

Порядок відкриття банківського рахунка.

Правовий режим поточного рахунка.

Поняття, сутність і форми розрахункових операцій банків

Платіжні системи в Україні. Форми розрахунків, які застосову­ються у проведенні переказу грошей. Суб'єкти переказу грошей.

Безготівкові операції та їх види. Готівкові операції.

Юридична природа безготівкових і готівкових операцій як форм проведення банківських розрахунків. Платіжні документи, на підставі яких проводяться банківські розрахунки.

Порядок та умови безуперечного списання та стягнення кош­тів. Порядок і підстави накладення арешту та зупинення операцій по рахунках.

Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері банківської діяльності.

 

Тема 7

Функції банківської системи у сфері валютного регулювання та валютного контролю.

Поняття та види операцій із валютними цінностями. Право власності на валютні цінності. Статус валюти України.

Порядок використання надходжень в іноземній валюті. Ліцен­зії Національного банку України. Порядок організації торгівлі іноземною валютою. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна. Звітність про валютні операції. Поря­док здійснення розрахунків в іноземній валюті. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Суть поняття «валютне регулювання» і «валюта».

Характеристика валютних цінностей.

Характеристика операцій, що належать до валютних.

Валютні обмеження встановлені законодавством України.

Характеристика операцій з купівлі та продажу іноземної валюти готівкою.


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 3. Зародження і розвиток вітчизняної політичної думки | Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту………..186 | Характерні напрямки розвитку автомобільної електроніки………….196 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Навчально-методичні матеріали| Перелік питань екзамен

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.014 сек.)