Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова таблиць

Читайте также:
  1. Побудова текстового документа

Таблиці застосовують для кращої наочності та зручності порівняння показників. Назву таблиці за її наявності слід уміщувати над таблицею. При перенесенні частини таблиці на ту саму або іншу сторінку назву уміщують тільки над першою частиною таблиці. Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 5.1.

Таблиця_ _________________

номер назва таблиці

     
       
         
         
         

 

Рисунок 5.1 – Оформлення таблиці

5.7.1 Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

5.7.2 На всі таблиці документа повинні бути наведені посилання в тексті документа, при посиланні слід писати слово «таблиця» із вказівкою її номера.

5.7.3 Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями.

Горизонтальні та вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Заголовки граф записуються паралельно до рядків таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з прописної букви, а підзаголовки граф – з рядкової букви, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з великої букви, якщо вони мають самостійне значення.

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше за 8 мм.

5.7.4 Таблиці, залежно від її розміру, уміщують під текстом, у якому вперше дане посилання на неї, або на наступній сторінці.

Допускається розташовувати таблицю уздовж довжини сторони аркуша

документа.

5.7.5 Якщо рядки або графи виходять за формат сторінки, її ділять на частини, уміщують одну частину під іншою або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При діленні таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно до номера граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами і графи, і рядки першої частини таблиці.

Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» із зазначенням номера таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця уривається і її продовження буде на наступній сторінці, то у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини і поміщати одну частину поряд з іншою на одній сторінці.5.7.6 Графу «Номер порядковий» до таблиці включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли у тексті документа є посилання на них, при діленні таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку.

За необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних порядкові номери слід указувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх найменуванням. Перед числовими значеннями величин і позначеннями типів, марок і подібне порядкові номери не проставляють.

5.7.7 Якщо всі показники, наведені в графах таблиці, виражені однією одиницею фізичної величини, то її позначення необхідно уміщувати над таблицею справа, а при діленні таблиці на частини – над кожною її частиною.

5.7.8 Текст, що повторюється в рядках однієї графи і складається з однакових слів, що чергуються з цифрами, замінюють лапками. Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більше слів, при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками.

Якщо попередня фраза є частиною подальшої, то допускається замінювати її словами «Те саме» і додавати додаткові відомості.

За наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

5.7.9 Замінювати лапками цифри, що повторюються в таблиці, математичні знаки відсотка і номера, позначення марок і типов розмірів виробу, позначення нормативних документів не допускається.

5.7.10 За відсутності окремих даних у таблиці слід ставити прочерк (тире).

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Вступна частина | Побудова текстового документа | Додаток В | ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виклад тексту документа| ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)