Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Магістерська робота

Читайте также:
  1. Кваліфікаційна пробна робота
  2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
  3. Лабораторна робота № 2
  4. ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА № 1
  5. ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА № 3
  6. Модульна контрольна робота

 

на тему: «Маркетингові підходи формування стратегії м’ясопереробного підприємства (на матеріалах ТДВ «Луганський м’ясокомбінат м. Луганськ)».

 

 

Виконала: студентка 6 курсу, групи 26 М-1

Спеціальності 8.030601«Менеджмент організацій і адміністрування»

______________________Цуркан О.Ю.

 

Керівник __________ доцент Грібанова Ю.В.

 

Рецензент _________директор з персоналу ПАТ «Луганськтепловоз» Череватий А.М.

 

Луганськ – 2014 року

 

 

Додаток В

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ лнр

лУГАНСЬКИЙ університет імені Володимира Даля

 

Інститут економіки і фінансів

Кафедра менеджменту та економічної безпеки

Спеціальність 8.030601«Менеджмент організацій і адміністрування»

“Затверджую“

Зав. кафедрою менеджменту

та економічної безпеки

д.е.н., проф. Тісунова В.М.

“___” _____________20___ р.

_________________________

ЗАВДАННЯ

на магістерську роботу

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові магістранта __________________________________________________________________ 2. Група ___________________________________________________________

3. Тема магістерської роботи _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Затверджено наказом університету № ______ від “___” ________ 20__р.

 

 

4. Термін здачі магістрантом закінченої роботи “_____________20__ р.

5. Початкові данні до роботи _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (основні питання)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Додаток В (продовження)

 

7. Календарний план виконання роботи

 

Назва етапу Термін виконання Примітки
1. Затвердження та надання теми магістерської роботи    
2. Обґрунтування актуальності теми магістерської роботи (3-5 сторінок)    
3. Робота з бібліографічними джерелами, підготовка матеріалів для написання першого розділу магістерської роботи    
4. Надання матеріалів по першому розділу роботи    
5. Збір інформації для написання другого розділу магістерської роботи    
6. Надання матеріалів по другому розділу роботи    
7. Підготовка матеріалів та написання третього розділу магістерської роботи    
8. Надання матеріалів по третьому розділу роботи    
9. Написання висновків, заключне оформлення магістерської роботи та демонстраційних матеріалів    
10. Підготовка доповіді до захисту магістерської роботи    

 

Магістрант Сидорова І.І.

 

Керівник роботи к.е.н., доц. _______________

 

 

Дата видачі завдання “____” ____________ 20___ р. 

Додаток Д

РЕФЕРАТ

 

Обсяг 135 с., 18 табл., 19 рис., 5 додатків

 

Ключові слова: Вищий навчальний заклад, Європейська освітня інтеграція, Болонський процес, освітні послуги, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні стандарти вищої освіти, компетентний підхід.

 

Актуальність роботи: приєднання України до Болонського процесу, загострення конкуренції на внутрішньому ринку освітніх послуг потребують нових засобів управління вищими навчальними закладами

 

Метою магістерської роботи є розробка підходів та практичних рекомендацій до формування системи підготовки фахівців з менеджменту.

 

Об’єктом дослідження є система підготовки фахівців з менеджменту.

 

Предметом дослідженняє теоретичні основи, логіка, принципи, методи та практичні аспекти підготовки фахівців з менеджменту у ВНЗ.

 

Результати дослідження: визначення теоретичних основ та розробка підходів з удосконалення підготовки фахівців з менеджменту на засадах Болонського процесу.

 

 

 

Додаток К

 

Загрузка...

ЗМІСТ

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Узагальнення теоретичних підходів до визначення адміністрування
1.2. Класифікація методів та способів адміністративного управління
1.3. Інструменти адміністративного управління підприємством
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Особливості організації діяльності страхової компанії
2.2. Характеристика діяльності ЗАТ «АСК «ІНГО Україна»
2.3. Аналіз стану виконання адміністративних функцій на ЗАТ «АСК «ІНГО Україна»
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
3.1. Принципові підходи до розробки системи адміністрування страхової компанії
3.2. Проектування організаційної підсистеми адміністрування в страховій компанії
3.3.Формування системи адміністрування бек-офісу ЗАТ «АСК «ІНГО Україна»
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 

Додаток Л

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ТА КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ | ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | Не допускаються: виділення жирним шрифтом, курсивом, підкреслення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
УМОВИ ПОВТОРНОГО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ| ЛУГАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)