Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік навчально-методичної літератури

Читайте также:
  1. Григорій Тютюнник // Історія української літератури: ХХ–поч. ХХІ ст.: навч. посіб. : у 3 т. [Текст] / за ред. В. І. Кузьменка. – К., 2014. – Т. 2. – С. 173–182.
  2. Додаткової літератури
  3. Із запропонованого переліку виберіть операції, що є спільними для обробки як простої, так і рекомендованої ПК
  4. Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для успішного навчання за програмою курсу
  5. Орієнтовний перелік творів живопису
  6. Перелік баз практик для підготовки магістрів із спеціальності 8.03010101 заспеціалізаціями: соціологія освіти та соціальні комунікації.
  7. Перелік екзаменаційних питань
Автор (-и), найменування, видавництво Шифр за каталогом у Бібліотеці ПДАА Шифр за каталогом у ПОУНБ ім. І. П. Кот- ляревського Кількість екземплярів у бібліотеці ПДАА/ ПОУНБ ім. І. П. Кот-ляревського
Основна література
1. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: Артек, 1999. – 264 с. 4У Б86  
2. Васенко Л. А., Дубічинський В. В., Крилець О. М. Фахова українська мова: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.   81.411.1-923
3. Глущик С. В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – К.: Атака, 2005. – 544 с. Г 55 65.050.9 (4 Укр) 2  
4. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с. 65.050.9 (4Укр)2 Г85
5. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів: Підручник. – 2-ге вид., К.: Алеута, 2005. – 328 с. 65.050.9 (4Укр)2 К 31  
6. Мамрак А. В., Шаров О. І. Українська ділова мова: комп'ютерна версія: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с. 65.050.9 (4Укр)2 М 22 81.411.1 - 923 М 22 200/1
7. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 364 с. 65.050.9 (4Укр)2 М 22   100/1
8. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с. 65.050.9 (4Укр)2 М 74  
9. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник для студ. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 311 с.   81.411.1-923 О - 59
10. Практикум з українського ділового мовлення / Л. Г. Погиба, Н. Г. Шкуратяна, Т. О. Грибіченко та ін. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002ю – 359 с. 65.050.9 (4Укр)2 П 69  
Додаткова література
11. Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с.   83.7я73 А 16
12. Антисуржик: Вчимося поводитись і правильно говорити. – Львів: Світ, 1994. – 149 с.   81.411.1 А72  
13. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. К.: Вид. дім «КМ Academia», І994. – 254 с. 4У А72 81.411.1 А72   1/9
14. Барановська Л. В. Навчання студентів професійного спілкування. – Біла Церква, 2002. – 256 с. 74.48 Б 24  
15. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.      
16. Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник для студ. вузов . – М.: Флинта, 2005. – 228 с.   81.002.3я73 Б449
17. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 303 с. – (Вища освіта XXI століття).   81.411.1-923 В 29
18. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172с.      
19. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посібник. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. – 336 с.   81.411.1 – 923 Г 97  
20. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення: Навч. посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 144 с.   81.411.1– 923.7 Д 69  
21. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навч. посіб. для студентів вузів. – К.: Академія, 2005. – 368 с.   81.411.1-923.7 Д 81
22. Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 480 с.   81.411.1 З - 14
23. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство: навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 112 с.   81.411.1-923 З-80
24. Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 352 с.   81.411.1-923 М 36
25. Іванов І. Двомовність і процеси політичної ідентичності в поліетнічному суспільстві // Політичний менеджмент. – 2008. - № 2. – С. 66 – 75.      
26. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.   81.001.2 К44  
27. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Ліра – К., 2007. – 240 с.   81.411.1– 923.7 К 49
28. Культура фахового мовлення: Навч. посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – 572 с.   81.411.1– 923.7 К 90
29. Масенко Л. Мова і суспільство: постколоніальний вимір. – К.: КМ Академія, 2004. – 163 с.   81.411.1 М31
30. Мацько Л. І.., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Вища школа, 2003. – 312 с.   83.7я73 М36  
31. Михайлик В. О. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.   81.411.1 – 923 М 69  
32. Мова – народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу / уклад.О. Тихий. – К.: Смолоскип, 2007. – 416 с.   81.411.1 М31
33. Мовна ситуація в Україні: думка молоді / ред. Л. Кудіна. – К.: Молодіжна альтернатива, 2007. – 44 с.   81.411.1 М74
34. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. для вузів – К.: Либідь, 1999. – 240 с.   81.411.1-7 П56  
35. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006.   87.777я73 Р15
36. Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації. – К.: Наукова думка, 1998.      
37. Сагач Г. М. Риторика: Навч. посібник для студентів серед. і вищ. навч. закладів. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.      
38. Сергійчик З. О. Риторика: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. М. П. Карпенюка. – К.: Університет «Україна», 2007. – 149 с.   83.7я73 С32  
39. Спанастій Л. С. Риторика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008.    
40. Стахів М. О. Український комунікативний етикет: Навчально-методичний посібник. – К.: Знання, 2008.   81.411.1-7 С 78  
41. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2004.   65.05.2я73 Х 64
42. Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? – К.: Освіта, 1997. – 240 с.   81.411.1-7 Ч – 16
43. Ястребов Л.Й. Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point // Вопросы Интернет-образования.- №41 http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm      
Словники
44. Великий тлумачний словник української мови: Близько 40000 слів/ уклад. Т. В. Ковальова. – Х.: Фоліо, 2005. – 768 c.   81.411.1-420 В27  
45. Головащук С. І. Правописний словник. – К., 1999. – 607 с. 4У Г 61  
46. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів. – Львів: Видавництво «Фенікс», 1996. – 224 с.   81.411.1 – 4 Д 31  
47. Дзюбишина-Мельник Н.Я., Дужик Н.С., Єрмоленко С.Я. та ін.: Культура мови на щодень / Дзюбишина-Мельник Н.Я., Дужик Н.С., Єрмоленко С.Я. та ін. – К.: Довіра, 2000. – 169 с.   81.411.1-7-4 К90  
48. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.   81.411.1-4 Є 74
49. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. Близько 10000 номінацій. – К.: Наукова думка, 2004. – 203 с.   81.411.1-4 Ж21  
50. Коломієць М., Морозова Л. Словник іншомовних слів: Близько 3000 слів. – К.: Освіта, 1998. – 190 с.   83.7я73 С32  
51. Лобода В. В., Скуратівський Л. П. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа, 1993. – 239 с.   81.411.1 Л68  
52. Мацько Л. И. Русско-украинский и украинско-русский словарь: Отличающаяся лексика / Л. И. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. -2-е изд., доп. – К.: Вища школа, 1995.   81.411.1-4 М369  
53. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис.слів / С. Л. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1996. – 798 с.   81.411.2-4 Н73  
54. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / За ред. Л. С. Паламарчука. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 2001. – 275 с. – (Словники України). – Бібіліогр.: с. 197 – 198.   81.411.1 – 4 П 53    
55. Словник скорочень в українській мові/ Уклад. Н. Д. Гула та ін.; ред-упоряд. В. В. Жайворонок, М. М. Фещенко; за ред. Л. С. Паламарчука. – К.: Вища шк., 1988. – 512 с.   81.411.4 – 4 С 48  
56. Тлумачний словник сучасної української мови / В. Д. Калашник. – Х.: Еспада, 2005. – 800 с. 4У Т 49  
57. Українська мова. Енциклопедія / Редкол. Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2000. – 752 с.   81.411.1 – 4 У 45  
58. Український орфографічний словник / Уклад. М. М. Пещак та ін. – 3-тє вид., перероб. та доп.– К.: Довіра, 2002. – 1006 с.   81.411.1-4 У45  
59. Український орфографічний словник / Уклад. А. О. Свашенко. – Х..: Прапор, 1999. – 845 с. 4У У 45  
Інтернет-ресурси
60. dilovamova.org.ua      
61. www.mova.info      
62. www. refine.org.ua      
63. ualibrarium.narod.ru      
Методичні розробки викладачів кафедри
64. Електронний варіант лекційного матеріалу.      

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дітей 5-7 років| Сучасний дизайн-технології зачіски; Конструювання історичних зачісок; Технологія конструювання стрижки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.029 сек.)