Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Читайте также:
  1. Базовий рівень підготовки
  2. БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
  3. Другий рівень кредитної системи
  4. Квалификация «бакалавр», очное отделение на базе среднего (полного) общего или среднего профессионального образования).
  5. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО.
  6. курс бакалавры
  7. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра селекції і насінництва ім. М. Д. Гончарова

 

  Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри селекції і насінництва ім. М. Д. Гончарова Протокол № ___ від “___”_______2012 р. Зав.кафедри_____________(В .І. Оничко)

 

ПАКЕТ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

з дисципліни «Генетика»

Форма проведення– тестування

Напрям 6.090101- Агрономія

Спеціальність «Агрономія» Курс 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

  Підготував к. с-г. н Кандиба Н.М. 02.11.2012 р. ________________

 

Суми


Перелік теоретичних питань

Для проведення підсумкового контролю знань

Екзамену

з дисципліни «Генетика»

Форма проведення: комп”ютерне тестування

Напрям 6.090101- Агрономія Спеціальність «Агрономія» Курс 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Що доводить участь ДНК у передаванні спадкових властивостей організму?

Як називається структурний елемент гена, що складається з трьох азотистих основ і кодує одну амінокислоту?

Які властивості молекули ДНК забезпечують стабільність структури гена як одиниці спадковості в ряді поколінь

Явище зворотньої транскрипції характерне для

Генетичний код – це ...

Позаядерна кільцева молекула ДНК, що використовуються як вектор - це ...

В результаті сплайсингу екзони зшиваються, а видаляються ....

Триплетність генетичного коду виявляється у …

Універсальність генетичного коду виявляється у …

Виродженість генетичного коду виявляється у …

Дозрівання іРНК називається…

Які механізми забезпечують збереження постійного каріотипу в ряді поколінь клітин?

Як називається перехрест гомологічних хромосом ізнаступним обміном гомологічними ділянками?

Що утворює яйцеклітина разом зі спермієм ?

Як називається прояв ознак батьківської форми на ендоспермі насіння материнської рослини?

В якій фазі відбувається утворення бівалентів ?

Як називається статева генерація у рослин, що має половинне число хромосом ?

Як називається процес утворення чоловічих статевих клітин ?

Які механізми забезпечують збереження постійного каріотипу в ряді поколінь організмів під час статевого розмноження?

Які клітинні структури є носіями спадкової інформації?

Каріотип - це ...

Каріотипи особин одного виду, але різної статі різняться за наступною ознакою...

Які правила запису генотипів (алельних і неалельних генів)?

Яким чином експресивність характеризує фенотипічний вияв гена?

Що означає термін «множинний алелізм» ?

Що є причиною множинного алелізму?

Які гени називають неалельними генами?

Генотип – це...

Ознака організму – це...

Плейотропія – це ...

Алелі – це...

Існують наступні види взаємодії неалельних генів:Особливості передачі видових спадкових ознак у ряді поколінь зумовлено …

У чому особливість спадкування Х-зчеплених генів (ознак)?

Що таке зчеплене зі статтю спадкування ознак?

Скільки типів гамет утворює гомогаметна стать (стосовно гетерохромосом)?

Скільки типів гамет (стосовно гетерохромосом) утворює гетерогаметна стать?

Від чого, перш за все, залежить фенотип гомогаметної статі стосовно ознак, зчеплених зі статтю?

Що таке морганіда?

Скільки типів гамет утворює організм з генотипом АаВв за неповного зчеплення генів А і В? Яке співвідношення різних типів гамет, якщо від­стань між генами становить 10 морганід?

Скільки типів гамет і в якому співвідношенні утворює організм з наступним генотипом:

 

якщо відстань між генами Bid 10 морганід? ■ - - ■ : ,

Скільки типів гамет утворює організм з генотипом AaBBCCddEe, якщо гени А, В, С належать до однієї групи зчеплення, ad i E - до іншої?

Зчеплене зі статтю спадкування ознак – це...

У випадку якого схрещування порушується закон одноманітності гібридів?

Загрузка...

Який компонент спадкової інформації визначає успадкування в потомстві основних видових особливостей?

Спадково зумовлена безплідність пилку, що передається по материнській лінії через цитоплазму –це

Який генотип є відновлювачем фертильності пилку у кукурудзи лінії цитS rf rf ?

Де знаходяться плазмогени ?

Як успадковуються плазмогени ?

Завдяки чому успадковуються плазмогени ?

Прояв плазмогенів у гибридів – це...

Чоловіча цитоплазматична безплідність – це...

Плазмогени успадковуються через ...

Яка закономірність діє в розподілі об'єктів у варіаційному ряду?

Як називається мінливість в основі якої є раптові зміни кількості або структури ДНК одного організму, що закріплюється в потомстві?

Вчений, який сформулював основні положення мутаційної теорії мінливості?

Які властивості молекули ДНК забезпечують мутабільність гена?

Мінливість - це...

Які види мінливості обумовлені змінами в спадковому матеріалі організ­му?

Що таке мутації?

Який вид мутацій передається з покоління в покоління внаслідок ста­тевого розмноження організмів?

В основі геномних мутацій є...

Летальні мутації – це...

Спадковість – це…

Мінливість - це…

Чому не можна використовувати явище гетерозису декілька поколінь?

Як можна закріпити явище гетерозису ?

Як можна одержати гаплоїдне потомство у диплоїдної рослини?

Що можна досягти залученням у селекцію гаплоїдів ?

Що можна отримати при використанні гаплоїдів ?

Що використовують для одержання гаплоїдних рослин?

Як називають поліплоїди, що виникли на основі кратного збільшення геномів одного виду?

Як називається зміна кількості хромосом не кратне гаплоїдному?

Анеуплоїд типу 2n-2 - це...

Анеуплоїд типу 2n+1 - це...

Поліплоїдія – це...

Анеуплоїдія (гетероплоїдія) – це...

Як можна подолати несхрещуваність при віддаленій гібридизації?

Як називається процес об'єднання генетичного матеріалу різних організмів?

Як називається схрещування між рослинами, що належать до різних видів?

Які труднощі виникають при віддаленій гібридизації?

Яку природу може мати стерильність віддалених гібридів?

Як контролюється гомоморфна самонесумістність?

Як можна ліквідувати безплідність при віддаленій гібридизації?

Як називається процес об'єднання генетичного матеріалу різних організмів ?

Як називають схрещування між рослинами, що належать до різних видів?

Чиста лінія – це ...

Гібрид (у генетичному розумінні цього терміну) – це…

Як називається неродинне схрещування?

Як називається близькородинне схрещування (або самозапліднення)?

Який процес сприяє зростанню гомозиготності у потомства?

Як називається аналог інбридингу?

Як називається стан потомства при інбридингу, коли депресія досягає найвищого вираження?

Як можна визначити величину зниження урожайності у гібридів F2 в порівнянні з F1 ?

Чи можна визначити загальну комбінаційну здатність ліній завдяки схрещуванню їх з…?

Що є в основі природи гетерозису ?

Що визначається шляхом схрещування ліній між собою?

Яким шляхом закріплюється ефект гетерозису в потомстві ?

Як називається аналог інцухту?

Як називається стан потомства при інбридингу, коли депресія досягає найвищого вираження?

Як називається здатність збудника викликати захворювання рослин?

Як називається несприятливість рослини до збудників хвороб?

Як називається класична теорія поясненням механізму взаємодії збудника (паразита) та рослини – живителя?

Що є найбільшою перспективою використання в селекції на імунітет?

Хвороби, що можуть вражувати посіви льону…»

Що називають ідеальною популяцією?

Як називається мінливість частоти генів у популяції в ряді поколінь в наслідок випадкових факторів?

Як називається велика група рослин одного виду, яка займає певну територію, ізольована від інших груп даного виду?

За якої умови припустиме застосування закону Харді - Вайнберга для аналізу генетичної структури популяцій людини?

Як називається у панміктичній популяції постійне співвідношення гомо- і гетерозигот?

В яких популяціях проходить «дрейф генів» ?

Генетичний вантаж – це...

Основний закон популяційної генетики – це...

Закон Харді-Вайнберга дозволяє розрахувати частоту…
До генетико-автоматичних процесів відносять…
Що таке генетична інженерія?

Що таке гетерокаріон?

Що таке бактеріофаг?

Що таке вектор-молекула?

Як називається білок, який інгібірує транскрипцію одного або декількох генів?


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Структура бази даних| Поставте у відповідність поняття і їх визначення

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.036 сек.)