Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 5 страница

Читайте также:
  1. Castle of Indolence. 1 страница
  2. Castle of Indolence. 2 страница
  3. Castle of Indolence. 3 страница
  4. Castle of Indolence. 4 страница
  5. Castle of Indolence. 5 страница
  6. Castle of Indolence. 6 страница
  7. Castle of Indolence. 7 страница

 

416) Письмове доручення банку перерахувати кошти з рахунку чекодавця (платника) на рахунок отримувача:

< розрахунковий чек >

< платіжне доручення >

< вимога-доручення >#

 

417) Авізо - це:

< внутрішньобанківський документ, у якому зазначені відповідні бухгалтерські проводки на зарахування або стягнення грошей >

< передатний напис на векселі, що означає перехід прав за векселем до іншої особи та виконує гарантійні функції >

< вид цінного паперу, безумовне і беззаперечне боргове зобов’язання >#

 

418) Згода третьої сторони виконати всі умови векселя у т.ч. і його сплату:

< аваль векселя >

< рефінансування векселя >

< доміціляція векселя >#

 

419) Трасант - це особа, яка:

< переказує свій платіж на іншу особу >

< є власником векселя >

< має вексельні повноваження >

< є платником за векселем >#

 

420) Трасат – це особа, яка:

< зобов'язана сплатити за переказним векселем >

< видала переказний вексель >

< переказує свій платіж на іншу особу >#

 

421) Індосат – це:

< останній власник векселя >

< перший власник переказного векселя >

< платник за векселем >#

 

422) Ремітент – це особа, яка:

< є власником векселя >

< переказує свій платіж на іншу особу >

< має вексельні повноваження >#

 

423) Оборотні кошти підприємства - це:

< кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу >

< гроші в касі підприємства, на поточних і валютних рахунках, у розрахунках >

< оборотні активи >#

 

424) Назвіть складові прибутку від операційної діяльності:

< прибуток від реалізації продукції >

< прибуток від реалізації іноземної валюти >

< одержані дивіденди >

< прибуток від реалізації основних фондів >

< відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами >

< прибуток від реалізації нематеріальних активів >

< прибуток від реалізації основних засобів >#

 

425) Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності:

< дохід від операційних курсових різниць >

< прибуток від реалізації іноземної валюти >

< одержані пені, штрафи, неустойки >

< дохід від списання кредиторської заборгованості >

< одержані дивіденди >

< прибуток від ліквідації необоротних активів >

< відсотки, одержані за облігаціями >

< прибуток від реалізації нематеріальних активів >

< прибуток від реалізації фінансових інвестицій >#

 

426) Назвіть складові прибутку від фінансових операцій:

< дохід від спільної діяльності >

< дохід від інвестицій в асоційовані підприємства >

< відсотки, одержані за облігаціями >

< дохід від списання кредиторської заборгованості >

< одержані пені, штрафи >

< прибуток від реалізації фінансових інвестицій >

< прибуток від неопераційних курсових різниць >

< доходи від операційної оренди >< відшкодування раніше списаних активів >#

 

427) Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності:

< прибуток від реалізації фінансових інвестицій >

< прибуток від ліквідації необоротних активів >

< дохід від безоплатно отриманих оборотних активів >

< одержані дивіденди >

< доходи від операційної оренди >

< відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприємства у банку >

< дохід від списання кредиторської заборгованості >

< прибуток від реалізації іноземної валюти >

< одержані штрафи >#

 

428) Оборотні виробничі фонди – це:

< оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві >

< оборотні кошти у виробництві >

< оборотні кошти у виробничих запасах >#

 

429) До нормованих власних оборотних активів належать:

< виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, витрати майбутніх

періодів >

< грошові кошти в касі та на рахунках в банках >

< кредиторська заборгованість >#

 

430) Норматив власних оборотних активів - це:

Загрузка...

< мінімальний розмір власних оборотних активів, необхідних підприємству для забезпечення нормального безперервного процесу виробництва і реалізації продукції >

< розрахунок тієї частини оборотних активів, яка потрібна підприємству для забезпечення нормального безперервного процесу виробництва >

< розрахована у встановленому порядку по кожному виду оборотних активів мінімальна їх величина, що необхідна для розрахунку нормативу >#

 

431) Норматив власних оборотних активів на сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати визначається як:

< добуток одноденної їх потреби в плановому році та норми запасу у днях >

< добуток всієї суми витрат в плановому році та норми запасів у днях >

< відношення одноденного їх витрачання у плановому році до норми запасів у днях >#

 

432) Фонди обігу - це:

< залишки готової продукції на складі підприємства, відвантажені, але не оплачені покупцями товари, залишки грошових коштів >

< сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів >

< питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів у загальній сумі оборотних коштів >#

 

433) Залежно від участі оборотних коштів у кругообігу коштів їх поділяють на:

< оборотні кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та оборотні кошти, авансовані у фонди обігу >

< нормовані і ненормовані >

< власні та прирівняні до власних, залучені >#

 

434) Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів:

< цінні папери >

< гроші на банківських рахунках і в касі підприємства >

< матеріальні оборотні активи >

< товари відвантажені >

< дебіторська заборгованість >#

 

 

435) Вказати показники, що характеризують використання оборотних коштів:

< коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту оборотних засобів >

< фондовіддача, коефіцієнт оборотності основних засобів, норма прибутку >

< фондомісткість, фондовіддача, фондоозброєнність >

< продуктивність праці, рентабельність капіталу >#

 

436) Яка частина оборотних засобів обслуговує сферу обігу:

< кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість >

< готова продукція, товари, грошові кошти і кошти в розрахунках >

< готова продукція на складах та товари відвантажені >

< грошові кошти та дебіторська заборгованість >#

 

437) До власних джерел фінансування оборотних засобів відносять:

< суму статутного капіталу, відрахування від прибутків, приріст сталих пасивів >

< суму статутного капіталу >

< кредиторську прострочену заборгованість >

< суму сталих пасивів >#

 

438) Як визначається тривалість одного обороту оборотних засобів:

< відношенням середніх залишків оборотних засобів до обсягу реалізації >

< відношенням обсягу реалізації продукції до середніх залишків оборотних засобів >

< відношенням тривалості періоду обертання до коефіцієнту закріплення оборотних

засобів >

< відношенням тривалості періоду обертання до коефіцієнту оборотності оборотних засобів >#

 

439) Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує:

< кількість оборотів за рік >

< окупність оборотних коштів >

< відношення розміру оборотних коштів на 100 га сільськогосподарських угідь >

< розмір оборотних коштів до вартості валової продукції >#

 

440) До позичкових джерел фінансування оборотних засобів відносять:

< короткострокові кредити банку >

< статутний капітал >

< бюджетні асигнування >

< кредиторська заборгованість >#

 

441) Коефіцієнт завантаження оборотних засобів визначається як:

< відношення середніх залишків оборотних засобів до доходу від реалізації продукції >

<відношення доходу від реалізації продукції до середніх залишків оборотних засобів >

< відношення чистого прибутку до середніх залишків оборотних засобів >

< відношення тривалості періоду обороту до коефіцієнта оборотності >#

 

442) Види кредиту, що оформляються векселем:

< комерційний >

< державний >

< банківський >

< споживчий >

< ломбардний >#

 

443) У разі заниження розміру оборотних коштів виникають такі наслідки:

< перебої у постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості >

< нагромадження надмірних запасів сировини,матеріалів, послаблення режиму економії, створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням >

< підприємство не в змозі реалізувати продукцію і не в змозі отримувати прибуток >#

 

444) За джерелами формування оборотні кошти поділяються на…

< власні й прирівняні до них >

< залучені >

< активні та пасивні >

< нормовані та ненормовані >

< безоплатно одержані >#

 

445) Відповідно до методів планування оборотні кошти поділяються на:

< нормовані та ненормовані >

< власні та прирівняні до них >

< фонди обігу й виробничі фонди >

< залучені >

< кредиторську й дебіторську заборгованість >#

 

446) Оборотні виробничі фонди та фонди обігу класифікуються за…

< участю в кругообороті коштів >

< джерелами формування >

< методами планування >

< принципами організації та регулювання >

< структурою оборотних коштів >#

 

447) Факторинг - це:

< купівля банком у клієнта права на вимогу боргу >

< діяльність комерційного банку за дорученням >

< посередництво в одержанні клієнтом боргу >

< здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування >#

 

448) Позика, що надається банком клієнту в межах встановленого ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і відновлюється в міру погашення раніше виданого кредиту:

< револьверний кредит >

< овердрафт >

< контокоррент >#

 

449) Консорціумний кредит - це:

< кредит, що надається об'єднанням банків суб'єктам господарської діяльності >

< кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності >

< кредит, що надається банком суб'єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об'єднання (консорціуму) >

< усі відповіді правильні >#

 

450) Кредитна лінія - це:

< угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду >

< згода, але не зобов'язання комерційного банку, надати кредит позичальнику >

< межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику >

< ліміт видачі кредитів >#

 

451) Лізинговий кредит - це:

< надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу >

< надання суб'єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги >

< надання суб'єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності >

< взаємна передача суб'єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди >

< правильної відповіді немає >#

 

452) Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між:

< підприємствами >

< комерційними банками й підприємствами >

< державою та комерційними банками >

< державою та підприємствами >#

 

453) Назвіть принципи банківського кредитування:

< цільовий характер, строковість, забезпеченість, платність >

< строковість, платність >

< платність, окупність, забезпеченість >#

 

454) Основні фонди - це :

< матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом періоду понад один календарний рік із дня введення в експлуатацію, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом >

< частина матеріальних цінностей, які перебувають у розпорядженні підприємства >

< матеріальні цінності, які протягом тривалого часу зберігають натуральну форму >#

 

455) Відтворення основних засобів – це:

< процес безперервного поновлення основних виробничих засобів >

< заміна окремих зношених частин основних засобів >

< придбання нових основних засобів >

< заміна зношеного устаткування на нове >#

 

456) Знос основних засобів - це ...

< втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації >

< заміна зношених основних засобів через капітальне будівництво >

< матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт >

< заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання >#

 

457) Капітальні вкладення - це...

< витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних фондів >

< витрати на придбання нових основних фондів і капітальний ремонт діючих основних фондів >

< витрати на розширене відтворення основних фондів >#

 

458) Амортизація - це ...

< поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати виробництва >

< процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення >

< поступове зниження вартості основних засобів внаслідок їх зносу >

< поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену продукцію >#

 

459) Капітальний ремонт машин, устаткувань здійснюється:

< повним розбиранням машин, виявлення дефектів, контроль технічного стану, власне ремонт, складання устаткування після ремонту, його регулювання та випробування >

< усуненням окремих поломок основних фондів і заміни або поновлення їхніх окремих частин >

< заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури >#

 

460) Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким ліквідаційна вартість об’єкта не впливає на річну норму та суму амортизації, - є…

< виробничий >

< прямолінійний >

< кумулятивний >

< прискореного зменшення залишкової вартості >#

 

461) За участю у виробничому процесі основні виробничі засоби поділяються на:

< виробничі й невиробничі >

< власні та орендовані >

< пасивні й активні >#

 

462) Норма амортизаційних відрахувань залежить від низки факторів, таких як:

< методу нарахування амортизації >

< первісної вартості об’єкта основних засобів >

< частоти здійснення переоцінок >

< строку корисного використання >#

 

463) Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:

< колісні трактори >

< автомобілі легкові >

< гусеничні трактори >

< спортивні яхти >#

 

464) Обчислення податку з власників транспортних засобів для наземних транспортних засобів проводиться виходячи з:

< обсягу циліндрів двигуна або потужності двигуна транспортного засобу >

< доходу платника податку >

< довжини наземного транспортного засобу >

< екологічних характеристик транспортного засобу >

< правильної відповіді немає >#

 

465) Фіксований сільськогосподарський податок замінює:

< податок на прибуток >

< податок за використання природних ресурсів >

< податок на землю >

< акцизний збір >

< збір на загальнообов'язкове соціальне страхування >

< комунальний податок >#

 

466) Плату за землю сплачують такі суб'єкти суспільних відносин:

< усі землекористувачі та власники землі >

< суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють сільськогосподарську діяльність >

< власники землі >#

 

467) Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва (ставка з одиниці земельної площі).

< призначення ділянки для певного виду виробничої сільськогосподарської діяльності >

< розмір земельної ділянки >

< розміщення земельної ділянки >

< родючість грунту >

< ефективність використання земельної ділянки >#

 

468) Платник податку на додану вартість - це особа:

< обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 300 000 грн (без ПДВ) >

< кінцевий споживач товарів (робіт, послуг) >

< яка являється платником єдиного податку за ставкою 10% >

< всі відповіді правильні >

< правильної відповіді немає >#

 

469) Податковий кредит з ПДВ - це сума:

< правильної відповіді немає >

< податкової заборгованості платника перед бюджетом >

< сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому)

періоді >

< заборгованості покупцям за отримані активи >

< на яку платник податку має право зменшити податкові зобов'язання звітного періоду >#

 

470) Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників з:

< поставки товарів (послуг) на митній території України >

< передачі майна в оперативну оренду >

< емісія цінних паперів, що випущені в обіг суб'єктами підприємницької діяльності >

< правильної відповіді немає >#

 

471) Податкове зобов'язання - загальна сума податку, отриманого платником ПДВ:

< від продажу товарів в звітному податковому періоді >

< від закупівлі товарів в звітному податковому періоді >

< у формі бюджетного відшкодування, що зараховано на окремий рахунок у банку, яку необхідно в повному обсязі перерахувати органам місцевого самоврядування >#

 

472)Документом, що підтверджує право платника податку на податковий кредит з ПДВ є:

< податкова накладна >

< реєстр виданих податкових накладних >

< видаткова накладна >

< декларація з ПДВ >#

 

473) Звітним документом з ПДВ є:

< податкова декларація з ПДВ >

< акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей >

< видаткова накладна >

< податкова накладна >

< правильної відповіді немає >#

 

474) Об'єкт оподаткування при нарахуванні доходу у вигляді заробітної плати визначається як:

< нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму єдиного соціального внеску >

< нарахована сума такої заробітної плати, зменшена виключно на суму внесків до Пенсійного фонду України >

< заробітна плата не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб >

< заробітна плата цілком підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб >

< правильної відповіді немає >#

 

475) Податкова соціальна пільга розраховується як:

< сума, яка дорівнює 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року >

< сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року >

< сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі на момент нарахування доходу платника податку >

< сума, яка дорівнює місячному прожитковому мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень >

< правильної відповіді немає >#

 

476) Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми:

< яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень >

< що дорівнює одній мінімальній заробітній платі на момент нарахування доходу платника податку >

< що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року >

< яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на момент нарахування доходу платника податку >

< правильної відповіді немає >#

 

477) Ставка податку з доходів фізичних осіб становить:

< 15% від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених законом >

< 20% від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених законом >

< 25% від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених законом >

< податок з доходів фізичних осіб стягується за прогресивною шкалою ставок >

< правильної відповіді немає >#

 

 

478) Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20 % є…

< вартість проданої продукції >

< оподатковуваний прибуток >

< вартість вивезеної з території України продукції >

< вартість ввезених товарів на територію України >

< амортизаційні відрахування >#

 

479) Як називається здатність підприємства швидко продавати активи й одержувати гроші для своїх зобов'язань?

< ліквідність підприємства >

< платоспроможність >

< конкурентоспроможність >

< фінансова стійкість підприємства >

< кредитоспроможність >#

 

480) Що таке платоспроможність?

< здатність підприємства розрахуватись за надану продукцію (товари, послуги) >

< здатність виконувати свої коротко-та довгострокові зобов'язання за рахунок власних коштів >

< ефективність використання всіх видів ресурсів >

< оборотність усіх активів >

< здатність підприємства за короткий проміжок часу вивільнити необхідну кількість фінансових ресурсів >#

 

481) Фінансовий стан підприємства характеризується...

< системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів >

< сукупністю виробничо-господарських факторів >

< системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів >

< системою показників, що відображають наявність і формування фінансових ресурсів >

< формуванням і використанням фінансів підприємства >#

 

482) Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

< оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства >

< дослідження результатів господарської діяльності підприємства >

< аналіз бухгалтерської звітності >

< планування фінансової діяльності підприємства >

< дослідження фінансових ресурсів >#

 

483) Яке визначення найбільш повно характеризує методи фінансового аналізу?

< комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового аналізу підприємства >

< статистичні методи >

< математичні методи >

< формалізовані методи >

< неформалізовані методи >

< нормативна >#

 

484) Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як:

< відношення власних коштів до майна підприємства >

< відношення ліквідних коштів до поточних зобов'язань >

< відношення дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань >

< відношення грошових коштів до поточних зобов'язань >

< відношення матеріальних оборотних коштів до поточних зобов'язань >#

 

485) Що таке фінансовий стан підприємства?

< система показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів >

< система показників, що відображають ліквідність і платоспроможність підприємства >

< система показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства >#

 

486) Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

< коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування >

< коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних обігових коштів та довгостроковими позичковими джерелами >

< коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат >#

 

487) Коефіцієнт абсолютної ліквідності - це:

< відношення суми грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до поточних зобов'язань >

< відношення ліквідних коштів до поточних зобов'язань >

< відношення дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань >

< відношення матеріальних оборотних коштів до поточних зобов'язань >#

 

488) Звіт про рух грошових коштів – це звіт...

< який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді >

< про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства >

< який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного

періоду >

< про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал >

< про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати >#

 

489) Звіт про фінансові результати – це звіт...

< про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства >

< який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного

періоду >

< про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал >

< який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді >

< про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати >#

 

490) Фінансове планування – це:

< процес розробки фінансових планів, що забезпечують розвиток підприємства необхідними фінансовими ресурсами на період, що планується >

< баланс грошових надходжень >

< баланс доходів і видатків >

< розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної та інвестиційної діяльності >

< прогноз балансу активів і пасивів >

< система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і найефективніший шлях їх досягнення >#

 

491) Сутність оперативного фінансового планування полягає в...

< складанні й виконанні платіжного календаря, касового плану та здійсненні розрахунку потреб у короткострокових залученнях коштів чи їх ефективному розміщенні >

< розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності >


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 148 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Студенту группы ДЭ – __ ____________________________________ | ПЕРЕДМОВА | Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 1 страница | Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 2 страница | Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 3 страница | Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 7 страница | Політекономія | Що не входить в орендну плату за землю? | Макроекономіка | Мікроекономіка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 4 страница| Блок тестових завдань з облікових дисциплін та дисциплін 6 страница

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.057 сек.)