Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття та види систематизації законодавства.

Читайте также:
  1. А) Поняття про програмне забезпечення
  2. Базові поняття і терміни
  3. Вербальні комунікації: поняття, основні характеристики та типологізація
  4. Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних засобів.
  5. Визначення поняття
  6. Визначення поняття
  7. Визначення поняття

Наявність значної кількості нормативно-правових актів, які складають систему законодавства, розбіжність у часі їхнього прийняття та суб'єктах, що приймають їх, обумовлюють необхідність діяльності з їхнього впорядкування, погодження, усунення протиріч, тобто систематизації.

Систематизація законодавства — це діяльність з впорядкування чинних нормативно-правових актів у єдину узгоджену систему, з метою забезпечення ефективного правового регулювання.

 

Систематизація спрямована на: 1) досягнення внутрішньої єдності юридичних норм, тобто на усунення колізій і прогалин; 2) впорядкування правового матеріалу, розміщення його за певними розділами і рубриками, тобто класифікацію.

¨ Здійснення систематизації законодавства має на меті:

– встановлення і усунення дефектів законодавства;

– підвищення ефективності законодавства та поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб'єктів;

– забезпечення зручності користування законодавчим масивом, полегшення відшукування юридичної норми, яка підлягає застосуванню чи реалізації;

– сприяння вивченню та дослідженню законодавства.

Систематизація здійснюється двома способами: інкорпорацією та кодифікацією.

Інкорпорація — це найпростіша форма впорядкування нормативно-правових актів, яка полягає в об'єднанні групи чинних нормативно-правових актів в одному збірнику за певним критерієм (хронологічним, тематичним тощо) без зміни їхнього змісту.

¨ Види інкорпорації:

1) За юридичною значимістю:

– офіційна інкорпорація — тобто впорядкування нормативно-правових актів шляхом видання правотворчими або уповноваженими їхнім рішенням компетентними органами збірників чинних нормативно-правових актів;

– неофіційна інкорпорація — це підготовка і видання збірників чинних нормативно-правових актів неправотворчими органами держави або іншими організаціями чи особами.

2) За обсягом: загальна (генеральна), галузева, міжгалузева, спеціальна (за окремими інститутами однієї галузі права).

3) За критерієм об'єднання нормативно-правових актів: предметна, тобто за предметом регулювання; хронологічна (за часом видання нормативно-правових актів); суб'єктна (залежно від органу, який видав акти).

Кодифікація — це спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці, узгодженні й об'єднанні певної групи юридичних норм, пов'язаних спільним предметом правового регулювання, в єдиному нормативному акті. Тобто, це впорядкування правових норм, яке супроводжується переробкою їхнього змісту, з відміною одних і прийняттям інших норм права. Іншими словами, кодифікація — це систематизація у процесі правотворчості. В результаті кодифікації видається єдиний, логічно і юридично цільний, нормативно-правовий акт. Тому кодифікація завжди має офіційний характер і може проводитися тільки правотворчим органом.¨ Види кодифікації:

1) За обсягом:

– загальна, в результаті якої утворюється кодифікований нормативний акт з основних галузей права (Звід законів);

– галузева, яка охоплює нормативно-правові акти певної галузі законодавства (основи законодавства, кодекси);

– міжгалузева та підгалузева (інституційна), що, відповідно, розповсюджується на кілька галузей (Повітряний кодекс) чи інститутів (Митний кодекс).

2) За формою виразу: основи (головні засади) законодавства; кодекси; положення; статути.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні принципи об'єктивного юридичного права. | ПРАВОВА (ЮРИДИЧНА) НОРМА | Структура правової норми. | Види правових норм. | Поняття джерела (форми) права та його види. | Правовий звичай. | Нормативно-правовий договір як джерело права. | Правотворчість. Принципи правотворчості. Стадії правотворчості. | Властивості та види нормативно-правових актів. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту. | Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча), просторі та за колом осіб. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Інші правові системи.| Поняття та види правомірної поведінки.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)