Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

м. Київ - 2014 р.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Протоколом №1 від 03 вересня 2014 року

Загальних зборів членів фонду

С Т А Т У Т

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ЗАХИСТИ ЖИТТЯ!»»

м. Київ - 2014 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЗАХИСТИ ЖИТТЯ!”, що іменується в подальшому «Фонд», є благодійною організацією.

1.2. Фонд створено відповідно до законодавства України. Фонд здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, законодавством України про благодійництво та благодійні організації, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми актами Фонду.

1.3. Фонд набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, здійсненої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Фонд діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.5. Фонд є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства. Фонд має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, отримувати права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

1.6. Фонд має усі права юридичної особи та є учасником цивільно-правових відносин.

1.7. Фонд може бути засновником та учасником підприємств, господарських товариств, інших юридичних осіб відповідно до законодавства.

1.8. Фонд самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

1.9. Члени Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, якщо інше не встановлено законодавством України.

1.10. Держава не відповідає за зобов'язаннями Фонду, так само, як і Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

1.11. Фонд є неприбутковою організацію за законодавством України і не має на меті одержання та перерозподіл прибутку.

1.12. Фонд створюється на невизначений строк.

1.13. Найменування Фонду українською мовою:

повне – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАХИСТИ ЖИТТЯ!»»;

скорочене – БО «БФ «ЗАХИСТИ ЖИТТЯ!»».

Найменування Фонду російською мовою:

повне – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЗАЩИТИ ЖИЗНЬ!»»

скорочене – БО «БФ «ЗАЩИТИ ЖИЗНЬ!»».

Найменування Фонду англійською мовою:

повне – CHARITABLE ORGANIZATION «CHARITABLE FOUNDATION «DEFEND LIFE!»»

скорочене – CO «CF « DEFEND LIFE!»».

1.14. Місцезнаходження Фонду:

01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, б.21, кімната №1.

1.15. Засновником Фонду є:

- Громадянин України Ентель Андрій Павлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2533124257), зареєстрований та проживає за адресою: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул.. Леніна, буд. 51, кв.38, паспорт серії НЕ 031360 виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 11 вересня 2001 року;

 

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 

2.1. Метою Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на:

- допомогу особам – громадянам України, хворим на лейкемію, інші онкологічні захворювання, туберкульоз та інші важкі хвороби, участь у наданні медичної допомоги таким особам та здійснення догляду за ними, сприяння профілактиці, діагностики та лікуванню цих хвороб, реабілітації хворих;

- допомогу особам – громадянам України – постраждалим внаслідок виконання ними свої службових обов’язків на військовій службі або на роботі в правоохоронних органах України, підрозділах МНС, а також громадянам України, постраждалим внаслідок війскових, терористичних, та інших надзвичайних подій, що призвели до позбавлення здоров’я цих громадян та виникнення потреби у медичному та соціальному захисті;

- здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства, надання благодійної допомоги тим, хто її потребує.

2.2. Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України.

2.3. Основними завданнями та напрямами діяльності Фонду є:

• організація, сприяння та підтримка будь-яких заходів, спрямованих на допомогу особам, хворим на лейкемію, онкологічні захворювання, туберкульоз та інші важкі хвороби, а також сприяння профілактиці, діагностиці та лікуванню цих хвороб, надання підтримки хворим та сприяння соціальній реабілітації особам, які хворіли на ці захворювання;

• розробка і реалізація заходів, направлених на допомогу громадянам України – постраждалим внаслідок виконання ними свої службових обов’язків на військовій службі або на роботі в правоохоронних органах України та підрозділах МНС, а також громадянам України, постраждалим внаслідок військових, терористичних, та інших надзвичайних подій, що призвели до позбавлення здоров’я цих громадян та виникнення потреби у медичному та соціальному захисті;

• встановлення додаткової адресної соціальної підтримки для інвалідів, дітей-сиріт, а також для малозабезпечених осіб;

• поліпшення умов і рівня життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків;

• сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;

• участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

• сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;

• поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;

• сприяння підвищенню кваліфікації медичних, наукових та педагогічних кадрів;

• допомога у забезпеченні медичних установ і закладів, будинків дитини, інтернатів для інвалідів медичними препаратами, обладнанням та медичною технікою, продуктами харчування, та іншими матеріально-технічними засобами, тощо;

• сприяння організації таборів для оздоровлення дітей, які не спроможні оздоровлюватися в інших оздоровчих установах, створенню приватних дитячих притулків для бездомних дітей;

• сприяє організації відпочинку та навчання за кордоном дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, осіб з числа дітей-сиріт, дітей з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику;

• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;

• підтримка реалізації наукових розробок;

• подання допомоги талановитій творчій молоді, призначення стипендій, матеріальної допомоги;

• підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах, у міжнародному обміні освітньою та науковою інформацією;

• допомога у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, свят а також інших масових заходів з питань охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, науки, культури та освіти;

• надання допомоги професорсько-викладацькому складу вищих навчальних закладів, студентам, аспірантам, науковим працівникам, вчителям, учням, фінансування повністю або частково їхнього навчання й стажувань в Україні та за її межами;

• підтримка соціологічних досліджень з політичних, соціально-економічних, правових та культурних питань;

• сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

• сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи, міжнародного співробітництва в області охорони навколишнього природного середовища;

• сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

• подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям, інших найбільш незахищених верств населення;

• реалізація благодійних заходів щодо забезпечення зайнятості населення, в т.ч. організація на добровільних засадах населення для участі у вирішенні суспільних питань; сприяння у заснуванні центрів добровільної праці, зростанню ролі добровільної праці у вирішенні суспільних проблем;

• надання допомоги дитячим будинкам, притулкам, інтернатам, а також установам виконання покарань;

• допомога особам без певного місця проживання, безпритульним дітям;

• сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

• сприяння в організації місць безкоштовного харчування;

• подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

• сприяння законотворчій роботі, проведенню наукових досліджень з питань розробки законодавчих пропозицій;

• підтримка програм обміну досвідом з питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, розробки та реалізації програм сприяння діяльності цих органів;

• активна співпраця з міжнародними організаціями, фондами з питань розробки спільних проектів у галузях освіти, культури, спорту, туризму, медицини, інформації, а також участь у проектах із соціально-економічних питань;

• реалізація благодійних програм з подання допомоги громадянам та юридичним особам щодо захисту їх порушених прав, свобод та законних інтересів;

• сприяння веденню культосвітньої роботи серед населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності.

2.4. З метою здійснення благодійної діяльності та у відповідності із основними завданнями та напрямами діяльності Фонд має право:

• самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

• об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

• обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

• організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

• постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

• відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

• утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги;

• засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

• бути членом інших благодійних організацій;

• мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України;

• популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

• вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Фонду;

• брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;

• представляти інтереси та захищати права членів Фонду;

• встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв’язки в Україні та інших країнах, обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав;

• самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та угод про благодійну допомогу;

• поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, мету і завдання;

• укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;

• сприяти проведенню та брати участь у міжнародних, національних і місцевих конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов’язаних із метою Фонду;

• бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

• організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;

• встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Фонду;

• створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які освітлюють діяльність Фонду;

• мати інші права згідно з законодавством України.

2.5. Фонд зобов'язаний забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність членам Фонду.

2.6. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких основних формах:

• одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;

• систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;

• фінансування конкретних цільових програм;

• допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

• дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передача результатів особистої творчої діяльності;

• прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

• інші заходи, не заборонені законом.

2.7. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

 

3. ЧЛЕНИ ФОНДУ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

3.1. Членами Фонду є його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.

3.2. Члени Фонду мають рівні права. Члени Фонду – юридичні особи діють через своїх представників.

3.3. Членство у Фонді є добровільним.

3.4. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду. Органи державної влади i органи місцевого самоврядування, а також державні i комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути членами Фонду.

3.5. Фізичні та юридичні особи набувають членства у Фонді шляхом подачі заяви до Правління.

3.6. Членство в Фонді припиняється:

• у разі виключення з членів Фонду;

• у разі добровільного виходу з членів Фонду;

• в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Особа може бути виключена з членів Фонду у разі:

• порушення членом Фонду Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду, або які суперечать рішенням органів управління Фонду;

• вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду.

3.8. Виключення особи з числа членів Фонду здійснюється за рішенням Правління. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення Правління є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято рішення.

3.9. Члени Правління та Наглядової ради можуть бути виключеними з членів Фонду тільки за рішенням Загальних зборів членів Фонду. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості членів Фонду, присутніх на Загальних зборах членів Фонду.

3.10. Підставою для припинення членства у Фонді за ініціативою члена Фонду є відповідна письмова заява члена Фонду до Правління.

3.11. Члени Фонду в порядку, передбаченому законодавством та Статутом, мають право:

• обирати i бути обраними до органів управління Фонду, брати участь в їх роботі з правом голосу;

• вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Фонду, звертатися до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;

• отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду, що не складає таємницю;

• вільно вийти із складу членів Фонду;

• одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;

• використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Фонду;

• користуватися матеріальною базою Фонду;

• звертатися за допомогою до Фонду за захистом своїх прав і законних інтересів;

• користуватися пільгами, встановленими Загальними зборами членів Фонду для членів Фонду;

• члени Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.

3.12. Члени Фонду зобов’язані:

• дотримуватись Статуту Фонду;

• виконувати рішення органів управління Фонду, прийняті в межах їх компетенції;

• виконувати свої зобов'язання перед Фондом;

• утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду;

• брати активну участь в діяльності Фонду;

• пропагувати ідеї Фонду та подавати у цьому відповідну допомогу;

• захищати інтереси Фонду;

• письмово повідомляти Правління про зміну своїх представників;

• нести інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Фонду.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА ФОНДУ

 

4.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду.

4.2. Право брати участь у Загальних зборах членів Фонду та голосувати за прийняття рішень належить усім членам Фонду. Члени Фонду мають право призначати своїх представників. Кожен член Фонду має один голос.

4.3. Загальні збори членів Фонду вважаються правомочними, якщо на них присутня проста більшість членів Фонду.

4.4. Загальні збори членів Фонду проводиться не рідше ніж один раз на рік.

4.5. Рішення про скликання Загальних зборів членів Фонду приймає Президент або особа, яка виконує його функції.

4.6. За рішенням Правління або на письмову вимогу Наглядової ради чи двох третин членів Фонду позачергові Загальні збори членів Фонду має бути скликана протягом тридцяти днів. Якщо Президент протягом зазначеного періоду не призначає час та місце проведення позачергових Загальних зборів членів Фонду, скликає Загальні збори членів Фонду ініціатор.

4.7. Особа, яка скликає Загальні збори членів Фонду, повинна надати членам Фонду порядок денний Загальних зборів членів Фонду не пізніше ніж за 10 днів до дня її проведення.

4.8. Головує на Загальних зборах членів Фонду Президент. Обов’язки секретаря Загальних зборів членів Фонду виконує один з членів Правління. Протоколи Загальних зборів підписуються головуючим та секретарем.

4.9. Рішення Загальних зборів членів Фонду, крім окремо зазначених, приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Загальних зборах членів Фонду є відкритим. Загальні збори членів Фонду мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням, про що приймається окреме рішення.

4.10. До компетенції Загальних зборів членів Фонду належить:

• затвердження Статуту Фонду, внесення змін до нього;

• обрання та відкликання членів Правління та Наглядової ради, а також обрання та звільнення Президента;

• затвердження благодійних програм та звітів про їх виконання;

• визначення основних напрямів діяльності Фонду;

• прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

• заслуховування та затвердження річних звітів Правління, Наглядової ради;

• виключення членів Правління та членів Наглядової ради з числа членів Фонду.

4.11. Загальні збори членів Фонду можуть розглядати будь-які інші питання, що виникають у зв'язку з діяльністю Фонду.

4.12. Виконавчим органом фонду є Правління.

4.13. Правління складається з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Правління, що обираються Загальними зборами членів Фонду з числа членів Фонду терміном на 3 роки. Кількість членів Правління та/або термін, на який вони обираються, можуть змінюватися за рішенням Загальних зборів членів Фонду.

4.14. Голова правління та члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

4.15. Члени Правління можуть бути переобраними повторно. Членами Правління не можуть бути Президент, члени Наглядової ради чи працівники апарату Фонду. Якщо член Правління подає у відставку, вибуває або за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Правління може призначити тимчасового члена Правління до затвердження нового члена Правління наступними Загальними зборами членів Фонду.

4.16. Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Засідання Правління скликаються та проводяться Головою правління в разі необхідності або протягом п’ятнадцяти днів за поданням Наглядової ради.

4.17. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів (крім окремо зазначених у Статуті) при участі в засіданні не менше 1/2 від загального складу Правління. При рівній кількості голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

4.18. Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписує Голова правління та секретар.

4.19. Правління:

• організовує виконання рішень Загальних зборів членів Фонду;

• здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів членів Фонду;

• за поданням Президента затверджує план діяльності Фонду та кошторис витрат на рік;

• затверджує зразки символіки та атрибутики, штампу, печатки, бланку Фонду, положення про них тощо;

• затверджує штатний розклад апарату Фонду;

• приймає рішення про набуття членства та виключає особу з числа членів Фонду у порядку, визначеному цим Статутом;

• розглядає заяви та пропозиції членів Фонду, що направлені на адресу Правління;

• приймає рішення про вступ Фонду в асоціації, спілки, інші об’єднання, участь (припинення участі) в реалізації спільних проектів;

• готує і виносить на обговорення Загальних зборів членів Фонду основні напрямки діяльності Фонду;

• ухвалює рішення про скликання позачергових Загальних зборів членів Фонду;

• надає Наглядовій раді за її вимогою необхідну інформацію про діяльність Фонду;

• вносить до Загальних зборів членів Фонду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

• здійснює інші функції, що надані цим Статутом Правлінню або покладені на нього Загальними зборами членів Фонду.

4.20. Члени Правління не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені законом.

4.21. У випадку коли Правління не зібрало кворуму, питання, що виносились на розгляд Правління, та повноваження щодо вирішення цих питань переходять від Правління до Президента.

4.22. Голова Правління:

• організовує та керує роботою Правління;

• скликає засідання Правління та головує на них;

• підписує всі документи, прийняті Правлінням;

• відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації його попередніх засідань;

• особисто звітує перед Загальними зборами членів Фонду та перед Правлінням про роботу Фонду за звітний період;

• вносить на розгляд Правління пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

• виконує інші функції, покладені на нього Статутом, Загальними зборами членів Фонду та внутрішніми документами Фонду.

4.23. Правління своїм рішенням може передати частку своїх повноважень Голові правління. Голова Правління може передати частку своїх повноважень Президенту.

4.24. Для забезпечення поточної діяльності Фонду призначається одноособовий адміністративно-виконавчий орган - Президент.

4.25. Президент:

• здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;

• скликає Загальні збори членів Фонду та головує на них;

• діє згідно з законодавством від імені Фонду без довіреності;

• представляє інтереси Фонду у взаємовідносинах з іншими благодійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними громадянами та особами без громадянства;

• розпоряджається майном та коштами Фонду без обмежень їх вартості та суми, укладає від імені Фонду договори та вчиняє правочини, видає довіреності;

• відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків, має право першого підпису банківських та фінансових документів Фонду;

• організовує роботу працівників апарату Фонду;

• розподіляє обов'язки між працівниками апарату Фонду;

• розробляє та вносить на затвердження Правління кошторис витрат та план діяльності Фонду на рік;

• в межах своєї компетенції видає обов’язкові для виконання працівниками апарату Фонду накази, розпорядження, інструкції та вказівки;

• видає довіреності працівникам апарату Фонду;

• доручає працівникам апарату Фонду виконання конкретних завдань;

• приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату Фонду, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

• у межах своєї компетенції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління;

• подає на затвердження Правління штатний розклад апарату Фонду;

• у межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Фонду та Правління;

• розробляє поточні плани діяльності Фонду і заходи, що є необхідними для виконання його завдань;

• забезпечує оформлення усіх документів, необхідних для здійснення поточної діяльності Фонду;

• виконує інші функції, передбачені цим Статутом, покладені на нього Загальними зборами членів Фонду, Правлінням чи Головою Правління.

4.26. Президент має право приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду, що не віднесені до компетенції Загальних зборів членів Фонду чи Правління.

4.27. Президент отримує заробітну плату за свою роботу. На Президента Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.

4.28. Президент може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, іншим працівникам Фонду, а також третім особам.

4.29. Усі особи, прийняті Президентом на роботу до Фонду, є працівниками апарату Фонду.

4.30. На працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.

4.31. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснюються Наглядовою радою.

4.32. Наглядова рада обирається у складі 3-х (трьох) чоловік терміном на 3 роки.

4.33. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та 2 (два) її члени. Персональний склад Наглядової ради визначається на Загальних зборах членів фонду. Члени Наглядової ради є членами Фонду.

4.34. Члени Наглядової ради можуть бути переобраними повторно. Якщо член Наглядової ради подає у відставку, вибуває або за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Наглядова рада може призначити тимчасового члена до затвердження нового члена Наглядової ради наступними Загальними зборами членів Фонду.

4.35. Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах на безоплатній основі. Фонд може здійснювати компенсаційні виплати членам Наглядової ради, прямо пов’язані з участю в її роботі, за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

4.36. Членами Наглядової ради не можуть бути Президент, члени Правління чи працівники апарату Фонду.

4.37. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам членів Фонду.

4.38. Члени Наглядової ради не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені законом.

4.39. Перевірки проводяться Наглядовою радою щорічно (планові перевірки), а також за дорученням Загальних зборів членів Фонду або з власної ініціативи Наглядової ради (позапланові перевірки).

4.40. Наглядова рада має право залучати аудиторів та інших експертів для здійснення перевірок.

4.41. На вимогу Наглядової ради їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників апарату Фонду.

4.42. Наглядова рада може вимагати позачергового скликання Загальних зборів членів Фонду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань посадовими особами Фонду.

4.43. Наглядова рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової ради Загальні збори членів Фонду не вправі затверджувати річний звіт про результати фінансової діяльності Фонду.

4.44. Наглядова рада скликається її Головою в разі необхідності, а також протягом 10 днів на вимогу Правління. В засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Правління.

4.45. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь всі її члени. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів. Проводить засідання Наглядової ради її Голова. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.46. До компетенції Наглядової ради належить:

• контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду;

• контроль за додержанням Статуту, рішень Загальних зборів членів Фонду іншими органами управління Фонду, посадовими особами Фонду;

• розгляд і внесення пропозицій щодо фінансової діяльності Фонду та аудиторських перевірок;

• розв’язання суперечок між членами та органами управління Фонду щодо статутної діяльності;

• розгляд заяв та пропозицій членів Фонду, що направлені на адресу Наглядової ради;

• перевірка правильності ведення Фондом обліку та звітності.

4.47. Президент, Голова та члени Правління, Голова та член Наглядової ради є посадовими особами Фонду.

 

5. МАЙНО ФОНДУ. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

 

5.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать Статуту Фонду та законодавству України.

5.3. Майно та кошти Фонду складають:

• внески засновників та інших благодійників;

• благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

• надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

• доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;

• інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

5.6. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.

5.7. Фонд може виступати засновником (учасником) товариств, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законодавством України.

5.8. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

5.9. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків його кошторису в поточному році.

5.10. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

5.11. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

5.12. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво i забезпечення господарської діяльності в порядку i розмірах, встановлених чинним законодавством України та Статутом.

5.13. Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, вилученню не підлягають і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.

 

6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

 

6.1. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність і відповідає за вірогідність даних обліку й звітності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Звітність надається по формі, строкам та органам, установам, організаціям згідно із законодавством України.

6.3. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 

7.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.

7.2. Фонд припиняється за рішенням Загальних зборам членів Фонду, суду та в інших випадках, передбачених законодавством.

7.3. Порядок припинення визначається чинним законодавством України.

7.4. Рішення Загальних зборів членів Фонду про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборів членів Фонду.

7.5. Орган, який прийняв рішення про припинення Фонду, письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

7.6. Орган, що прийняв рішення про припинення, призначає комісію з припинення Фонду – ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки припинення Фонду. Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на орган управління Фонду.

7.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню Фондом.

7.8. При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників, про що вирішується при ухваленні рішення про реорганізацію.

7.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Фонду складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Фонду, та інші положення відповідно до законодавства.

7.10. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про припинення.

7.11. У разі злиття Фонду з іншими суб'єктами усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта, що утворюється внаслідок злиття.

7.12. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів до Фонду, до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів.

7.13. У разі поділу Фонду усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки Фонду.

7.14. У разі перетворення Фонду до новоутвореного суб'єкта переходять усі права і обов'язки Фонду.

7.15. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.

7.16. У випадку ліквідації орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне майно Фонду, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який його створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України.

7.17. У разі ліквідації Фонду його активи не можуть розподілятись між членами Фонду та повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.18. Фонд є таким, що припинився, з дня внесення до державного реєстру запису про припинення, якщо інше не визначено законом.

 

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються 2/3 голосів членів Фонду, присутніх на Загальних зборів членів Фонду.

8.2. Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду включається до порядку денного Загальних зборів членів Фонду на вимогу Президента, Правління, Наглядової ради, або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Фонду.

8.3. Про зміни та доповнення, що сталися у Статуті, Фонд повідомляє до реєструю чого органу у встановлений законом термін з дня їх затвердження.

 

Підпис засновника Фонду:

 

_______________________________ Ентель Андрій Павлович

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мерчант аккаунт через третье лицо| Тригонометрия в прямоугольном треугольнике

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.075 сек.)