Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На “ 31” вересня 200 5 р.

Читайте также:
  1. Вересня (субота)

Одиниця виміру: грн.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість    
первісна вартість    
знос ( ) ( )
Незавершене будівництво    
Основні засоби: залишкова вартість 4600,00 4600,00
первісна вартість 5000,00 5000,00
знос ( 400,00 ) ( 400,00 )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I 4600,00 4600,00
II.Оборотні активи Запаси:      
виробничі запаси   100,00
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 30,00 30,00
готова продукція 20,00 20,00
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 60,00 60,00
первісна вартість 60,00 60,00
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 6062,00 5506,00
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II 6172,00 5716,00
III.Витрати майбутніх періодів    
Баланс 10772,00 10316,00
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I.Власний капітал      
Статутний капітал 8710,00 8910,00
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 300,00 100,00
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I 9010,00 9010,00
II.Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Страхові резерви    
Частка перестраховиків у страхових резервах ( ) ( )
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III.Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом III    
IV.Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 900,00 900,00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями      
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів    
з бюджетом 56,00  
з позабюджетних платежів    
із страхування    
з оплати праці 806,00 406,00
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV 1762,00 1306,00
V.Доходи майбутніх періодів    
Баланс 10772,00 10316,00

 Керівник __________________________________

М.П.

Загрузка...

 


Головний бухгалтер _________________________


Журнал реєстрації господарських операцій за вересень місяць 2005 року

ТОВ “Емма”

 

№ № Первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1. Платіжне доручення З поточного рахунку погашено заборгованість за податками 56,00
2. Накладна Від постачальника без попередньої оплати отримано виробничі запаси і оприбутковано на склад (без ПДВ) 100,00
3. Платіжне доручення З поточного рахунку перераховано постачальнику грошові кошти за отримані виробничі запаси 100,00
4. Довідка бухгалтерії За рахунок реінвестування прибутку збільшений розмір статутного капіталу 200,00
5. Прибутковий касовий ордер, чек, виписка банку Знято грошові кошти з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати 806,00
6. Платіжна відомість З каси підприємства виплачено заробітну плату працівникам 400,00
    Всього 1662,00    

 

3. За даними початкового балансу відкриємо рахунки бухгалтерського обліку. Відобразимо на рахунках господарські операції. Визначимо обороти за період та кінцеві залишки.

 

Д-т 10 “Основні засоби” К-т   Д-т 40 “Статутний капітал” К-т  
Сальдо на початок місяця 5000,00       Сальдо на початок місяця 8710,00
        4)200,00  
Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 0   Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 200,00  
Сальдо на кінець місяця 5000,00         Сальдо на кінець місяця 8910,00  
             

 

 

Д-т 30 “Каса ” К-т   Д-т 64“Розрахунки за податками й платежами”К-т  
Сальдо на початок місяця 50,00       Сальдо на початок місяця 56,00
5)806,00 6)400,00   1)56,00    
Дебетовий оборот: 806,00 Кредитовий оборот 400,00   Дебетовий оборот: 56,00 Кредитовий оборот 0  
Сальдо на кінець місяця 456,00       Сальдо на кінець місяця 0  
             

 

 

Д-т 31 “Рахунки в банках ” К-т   Д-т 60 “Короткострокові позики” К-т  
Сальдо на початок місяця 6012,00       Сальдо на початок місяця 900,00
  1)56,00 3)100,00 5)806,00        
Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 962,00   Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 0  
Сальдо на кінець місяця 5050,00       Сальдо на кінець місяця 900,00  
             

 

 

Д-т 26 “Готова продукція” К-т   Д-т 44“Нерозподілені прибутки (непокриті) збитки ”К-т  
Сальдо на початок місяця 20,00       Сальдо на початок місяця 300,00
      4)200,00    
Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 0   Дебетовий оборот: 200,00 Кредитовий оборот 0  
Сальдо на кінець місяця 20,00       Сальдо на кінець місяця 100,00  
             

 

 

Д-т 23“Виробництво ” К-т   Д-т 66“Розрахунки з оплати праці” К-т  
Сальдо на початок місяця 30,00       Сальдо на початок місяця 806,00
      6)400,00    
Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 0   Дебетовий оборот: 400,00 Кредитовий оборот 0  
Сальдо на кінець місяця 30,00       Сальдо на кінець місяця 406,00  
             

 

 

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” Д-т К-т   Д-т 13“Знос (амортизація необоротних активів) ”К-т  
Сальдо на початок місяця 60,00       Сальдо на початок місяця 400,00
           
Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 0   Дебетовий оборот: 0 Кредитовий оборот 0  
Сальдо на кінець місяця 60,00       Сальдо на кінець місяця 400,00  
             

 

 

Д-т 20“Виробничі запаси ” К-т   Д-т 63“Розрахунки з постачальниками і підрядниками”К-т  
Сальдо на початок місяця 0       Сальдо на початок місяця 0
2)100,00     3)100,00 2)100,00  
Дебетовий оборот: 100,00 Кредитовий оборот 0   Дебетовий оборот: 100,00 Кредитовий оборот 100,00  
Сальдо на кінець місяця 100,00       Сальдо на кінець місяця 0  
             

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках| За вересень місяць 2005 р.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)