Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

Читайте также:
  1. I. Образ проекта.
  2. II. Описание проекта
  3. II.Требования к выполнению курсовых проектов.
  4. III. Автоматизированные системы проектирования.
  5. III. Описание структуры организации, в которой будет реализовываться проект.
  6. III.Требования к оформлению курсового проекта.
  7. Quot;Проект Ленина" - путь к гибели?

Факультет Будівельний

Кафедра Хімії та хімічної технології неорганічних речовин

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст

Спеціальність7.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин»

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин

Д.т.н., професор Столяренко Г.С

“____” _________________2015 року

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Технологічний проект виробництва аміаку продуктивністю 1360 т на добу. Стадія очистки синтез-газу від оксиду вуглецю (ІV).

керівник проекту (роботи) к.т.н., доцент________________________________________ ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “_28листопада 2014 року № 685-с

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 2015р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) продуктивність агрегату по аміаку 1360 т/добу

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Вступ; Обґрунтування продуктивності та вибір способу і технологічної схеми виробництва;Характеристика продукції, сировини, допоміжних матеріалів, енергетичних носіїв; Характеристика прийнятого методу виробництва. хімізм та теоретичні основи і обґрунтування норм технологічних режимів; Опис технологічної схеми виробництва; Витратні коефіцієнти із сировини, напівпродуктів, допоміжних матеріалів та енергетичних носіїв; Характеристика технологічного обладнання; Автоматичне регулювання та контроль виробництва; Екологічна безпека виробництва; Об`ємно − планувальні рішення; Охорона праці; Економічні розрахунки;Висновки; Перелік посилань; Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1 лист креслення апаратуно-технологічної схеми А1;

2,3,4,5, листи плакати результатів досліджень А1;

6 лист креслення по охороні праці А1. 7 листи плакат по економіці А.

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Економічні показники проекту к.е.н., доцент Ткаченко ЄА.    
Охорона праці   к.т.н., доцент Ротте С.В.    
Нормоконтроль   ст. викл. Фоміна Н.М.    
       

7. Дата видачі завдання 28.11.2014 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 223 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕОРЕТИЧН ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Предмет Договору | Скласти розрахунково-платіжну відомість. | Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом. | Половині 1940 – на початку 1950-х років? | Установіть відповідність між назвами документів Центральної Ради та уривками з них. | Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України? | Варіант 2. | Варіант 5. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Скласти розрахунково-платіжну відомість.| ЗАВДАННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)