Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання,зміст і методика навчання аплікації в старших групах дошкільного навчального закладу.Провідні дослідження в галузі навчання дітей аплікації.

Читайте также:
  1. Crown Down-методика (от коронки вниз), от большего к меньшему
  2. IV. Организация и проведение (методика) занятий физической
  3. IV. Правила прийому до вищого навчального закладу
  4. V. Методика проведения занятий
  5. V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  6. XI. Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
  7. XVII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

Аплікація- один із видів декоративно-ужиткового мистецтва, який використовується для художнього оформлення різних предметів за допомогою прикріплення до основного тла вирізаних декоративних чи предметних форм.

Аплікація у старшому дошк. Віці набуває ужиткового характеру.Діти конструюють скриньки , вітрячки,гаманці все це можна прикрашати аплікаційною технікою.Старші дошк.вже більш свідомо ставляться до аплікації як виду мистецтва:маніпулюють ,експериментують та відкривають для себе нові способи аплікаційної техніки.На заняттях діти ознайомлюються з різними видами паперу,вчаться силуетному і симетричному вирізуванню зща допомогою тренувальних вправ(обвести пальчиком половину предмета складеного навпіл),знайомляться з технікою безпеки.

Завдання:розрізняти геометричні форми знати їх назви; вчити композиції візерунків на папері різної форми,на об’ємних та площинних предметах; створити зображення предмету з окремих частин, роміщувати предмети в сюжетній аплікації; оволодіти технічними прийомами: вирізувати по прямій, в різних напрямках, із заокругленням.Вирізувати із паперу складеного вдвоє, декілька раз та силуетні.Упродовж дошкільного дитинства аплікаційна техніка ускладнюється і збагачується, її зміст стає повнішим і різноманітнішим: задум визначають візерунки, предмети і сюжети; техніка виконання стає більш віртуозною,діти переносять техніку роботи з папером на інший матеріал з урахуванням його особливостей;матеріал стає різноманітнішим; підвищується образно-естетична виразність завдяки умінню комбінувати матеріал, збагачувати кольорову гаму та композиційне рішення.

Аплікація вивчалася дослідниками переважно в аспекті формування сенсорних процесів, оволодіння технічними процесами і навичками.Гусарова займалася розкриттям послідовності навчання дітей навичок вирізування і наклеювання, було сформульовано завдання для кожної вікової групи. Богатєєва розглядала апл. як вид декоративно-ужиткового мистецтва, як засіб естетичного розвитку дошкільнят.Основну увагу вона приділяла орнаменту і виділяла худ.особливості:колір,ритм,лінію,своєрідність композиції.

Декоративний аспект представлений і в роботах Скиданової та Сірченко.Вони використовують укр.. мотиви в аплікаційних орнаментах.Естетичний аспект розкрито у дослідженні Пантелєєвої під час вивчення аплікації як декоративно-оформлювальної діяльності.У роботі розглядаються питання морально-естетичного виховання дошкільнят засобами оформлюваного мистецтва.Велику увагу приділено художньо- образній темі оформлення свята, навколо якого групуються різні види художньої діяльності.У дослідженнях показано нові форми колективних робіт з апл.з метою художнього розвитку дітей, залучення їх до художньо- оформлювальної діяльності.



Особистість - динамічний поняття: вона зазнає протягом життя зміни, яку називають розвитком .
Розвиток - це процес фізичних і психічних змін індивіда в часі, що передбачає вдосконалення, перехід від меншого до більшого, від простого до складного, від нижчого до вищого.
Розвиток особистості відбувається згідно загальним законам. Специфічними закономірностями цього процесу є наступні:
1. Іманентність: здатність до розвитку закладена в людині природою, вона є невід'ємною властивістю особистості.
2. Біогенність: психічний розвиток особистості багато в чому визначається біологічним механізмом спадковості.
3. Соціогенність: соціальне середовище, в якій відбувається розвиток людини, має великий вплив на формування особистості.
4. Психогеного: людина - саморегулююча і самоврядна система, процес розвитку схильний саморегуляції і самоуправління.
5. Індивідуальність: особистість являє собою унікальне явище, що відрізняється індивідуальним підбором якостей і власним варіантом розвитку.
6. Стадійність: розвиток особистості підпорядковується загальному закону циклічності, зазнаючи стадії зародження, зростання, кульмінації, в'янення, занепаду.
7. Нерівномірність (нелінійність): індивід унікальний, кожна особистість розвивається у своєму темпі, відчуваючи випадково розподілені в часі прискорення (спонтанність) і протиріччя зростання (кризовість).

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 832 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основи образотворчого мистецтва і методика організації | Методика ознайомлення дітей з книжковою ілюстрацією. | ТЕМА "ДЕРЕВА". | Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку | Особливості трудової діяльності дошкільників. | Засоби розумового виховання дітей дошкільного віку. | Особливості методів навчання | Психологічні передумови формування навчальної діяльності у дошкільному віці | Умови розвитку навчальної діяльності дітей дошкільного віку | Види та форми організації праці дітей в ДНЗ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА: "ЛЮДИНА".| Спадковість і розвиток Вплив середовища на розвиток і формування особистості

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)