Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Робочий час

Читайте также:
  1. Режим роботи. Ненормований робочий день
  2. Робочий час, години відпочинку.

3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового роз­порядку.

повний робочий день
3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий ти­ждень, по годинна робота то що):

____________________________________________________________________

(вказати необхідне)

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Працівника

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Працівнику встановлюється:

за складність у роботі
200 грн
– посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі __________ на місяць або в розмірі за 1 годину роботи;

– надбавка (доплата та інші виплати) _______________________________

50% від посад. окл.
(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі __________________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу).

4.2. У разі використання Працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація __________________________________________________________________

300 грн. на місяць
(вказати вид, розмір)

24 календарних
4.3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

5 календарних
– основна __________________________ днів,

– додаткова _________________________ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога в розмірі ____________________________________________________________________

4.4. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

____________________________________________________________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

5. Відповідальність сторін, вирішення спорів

У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законо­давством.

5.3. Інші умови: _______________________________________________

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170).

6. Зміни, припинення та розірвання контракту

Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складе­ною в письмовій формі.

Цей контракт припиняється:

– після закінчення строку дії контракту;

– за згодою сторін;

– з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрак­том;

– з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

– з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1.

2.

3.

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Працівника причин, у тому числі розірвання контракту Працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання Роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або Роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, вста­новлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного вико­нання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сто­рін продовжений або укладений на новий строк.

1 листопада 2008 р.
1 листопада 2005 р.
7. Термін дії та інші умови контракту

7.1. Строк дії контракту з ___________________ до __________________. .Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _______.

7.2. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин: ___________________________.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодав­ством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій фо­рмі.

Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту: ____________________________________________

(зазначається перелік додатків, якщо вони є)

7.5. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:

8. Адреси сторін

Відомості про Роботодавця:

м. Алчевськ, вул. Леніна, 100, 94204
ПП «Консоль»
Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця _______________________________________

Адреса _________________________________________________________.

936142567 банку «Надра»
Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в ________________________________________________________.

м. Алчевськ, вул. Київська, 32, 15
Відомості про Працівника:

2-53-29
Домашня адреса: ________________________________________________.

Домашній телефон: ___________________________.

АЕ 768325
Службовий телефон: ___________________________.

5 січня 1 Алчевським МВ УВС
Паспорт: серія _______________ № ______________.

виданий « ____ » _______________200 ____ р._______________________.

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг

_____________________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

Роботодавець Працівник

 
 
Директор ПП «Консоль» Зінченко С.В. Тихоненко О.І.     1 11 1 11    

 


__________________________ ____________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) ( підпис, прізвище, по батькові, підпис)

 

« ____ » ____________ 2005р. « ____ » ____________ 2005р.

 

 

М. П.

 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ | СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ | УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ| Каких ресурсов на Ваш взгляд не хватает проекту?

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.073 сек.)