Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Читайте также:
  1. VIІI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ
  2. Види контролю
  3. Види контролю знань
  4. Види контролю знань. Оцінювання
  5. Глава 4. Особливості митного контролю й митного оформлення предметів у МЕВ, що надходять на адресу громадян
  6. Додаток 7. Класифікатор видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами
  7. Забезпечення контролю за здійсненням витрат підприємства

1. Предмет та завдання хімії навколишнього середовища

2. Еволюція землі. Утворення літосфери, гідросфери, та атмосфери.

3. Біогеохімічні цикли елементів і речовин

4. Забруднюча речовина, джерело забруднення, стік забруднюючої речовини.

5. Основні екологічні проблеми, пов’язані з хімічним забрудненням оточуючого середовища.

6. Гідросфера. Властивості води.

7. Хімічний склад природних вод.

8. Водні розчини та їхнє значення у міграції хімічних елементів. Основні види природних вод і особливості їх складу.

9. Фізико-хімічні фактори, що визначють склад вод гідросфери.

10. Поняття про рН і лужність природних вод.

11. Характеристики основних класів забруднюючих речовин.

12. Основні джерела надходження забруднюючих речовин у водне середовище.

13. Стічні води. Типи стічних вод.

14. Основні процеси міграції забруднюючих речовин в природних водах.

15. Основні процеси трансформації забруднюючих речовин в природних водах.

16. Форми існування забруднюючих речовин у водному середовищі.

17. Дія забруднюючих речовин на водні організми.

18. Стічні води і методи їх очищення.

19. Питна вода. Методи очистки питної води. Альтернативні методи дезинфекції питної води.

20. Атмосфера як об'єкт вивчення хімії навколишнього середовища. Склад і структура атмосфери.

21. Еволюція атмосфери, її біогенне походження.

22. Хімія стратосферного озону

23. Тропосфера як глобальний окислювальний резервуар.

24. Основні реакційно-здатні частинки в тропосфері

25. Газофазні та гетерофазні реакції в тропосфері.

26. Роль атмосфери в замиканні геохімічних циклів.

27. Основні класи речовин, що забруднюють атмосферу

28. Природні і антропогенні джерела, співвідношення між їх викидами

29. Первинне та вторинне забруднення атмосфери.

30. Класичний та фотохімічний смог

31. Окислення нижчих оксидів нітрогену і сульфуру, абсорбованих крапельками води. "Кислі дощі".

32. Розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері. Проблеми трансграничного перенесення.

33. Виснаження озонового шару в результаті антропогенної дії на атмосферу як глобальна екологічна проблема.

34. Походження, склад і функції ґрунту.

35. Утворення ґрунтового шару. Його структура, унікальні властивості і функції.

36. Механічний та хімічний склад ґрунтів.

37. Іонообмінні і кислотно-основні властивості ґрунтів. Поняття про ємність катіонного обміну (ЕКО) і кислотності ґрунтів.

38. Забруднення ґрунтів. Основні класи речовин, що забруднюють ґрунтовий шар

39. Джерела забруднюючих ґрунт речовин, форми їх існування, рухливість в ґрунтовому шарі, механізми трансформації і надходження в рослини.

40. Негативні екологічні наслідки застосування добрив: накопичення нітратів в рослинах, підкислення, забруднення ґрунтів важкими металами.

41. Застосування хімічних засобів захисту рослин. Класифікація пестицидів.42. Негативні екологічні наслідки використання пестицидів: забруднення продукції і накопичення пестицидних залишків в ґрунтовому середовищі.

43. Способы рекультивації ґрунтів.

44. Поняття токсичності. Основні аспекти токсикодинаміки

45. Кількісні характеристики токсикодинаміки: доза, криві "доза-ефект", поріг шкідливої дії, поріг специфічної дії.

46. Концепція гранично допустимої концентрації (ГДК).

47. Методи інтегральної оцінки дії забруднюючих речовин на навколишнє середовище.

48. Біологічний моніторинг як ефективний метод контролю стану навколишнього середовища.

49. Сучасні методи аналізу об'єктів навколишнього середовища.

50. Проблеми пробовідбору і пробопідготовки.

51. Розвиток методів аналітичного контролю за вмістом екотоксикантів в об'єктах навколишнього середовища.

 

 


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 58 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)