Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність теми

Читайте также:
  1. Актуальність курсу в контексті Болонського процесу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кафедра офтальмології

“Затверджено”

На методичній нараді

Кафедри протокол № ____

Від “___” ________ 200__ р.

Зав. кафедрою чл.-кор. АМН

України , професор

Г.Д. Жабоєдов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для самостійной роботи студентів при підготовці

до практичного (семінарського заняття)

Навчальна дисципліна Офтальмологія
Модуль №  
Змістовний модуль №  
Тема заняття Підсумковий контроль засвоєння модуля
Курс
Факультет Медичний

Підготував асистент кафедри

офтальмології П. М. Салата

Київ-2008 р.

 

 

Актуальність теми

 

Підсумкове заняття показує рівень засвоєння знань студентами за вказаними темами, їх клінічне мислення та опанування ними практичними навичками та вміннями.

Інтеграція набутих знань, умінь з кожної окремої теми, які лежать в основі професійної діяльності лікаря.

 

2. Конкретні цілі дисципліни:

1) Вміти використовувати етико-деонтологічні принципи охорони зору людей різного віку та статі, аналізувати особливості органу зору, інтерпретувати механізми розвитку патологічних процесів органу зору.

2) Вміти визначати етіологічні і патогенетичні фактори розвитку основних захворювань органу зору.

3) Складати план профілактичних заходів окремих захворювань і пошкоджень органу зору

4) Аналізувати дані офтальмологічних обстежень, інтерпретувати дані клініко-лабораторних і додаткових обстежень офтальмологічних пацієнтів

5) Ставити попередній діагноз найбільш поширених очних захворювань і пошкоджень, складати план діагностичних обстежень, проводити диференційну діагностику.

6) Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби.

7) Діагностувати невідкладні стани в офтальмології і надавати невідкладну медичну допомогу.

8) Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору, розвитку сліпоти.

 

 

На підсумковому занятті студент повинен вміти:

1. Продемонструвати вміння та навички;

2. Вирішити ситуаційну задачу (поставити діагноз, призначити лікування, надати невідкладну допомогу).

 

Для формування вмінь, які демонструють під час підсумкового заняття студент повинен знати:

1. Методи та етапи обстеження ока та хворого;

2. Клінічну картину, диференційну діагностику та лікування захворювань ока.

 

3. Основні базові знання, вміння та навички, необхідні для самостійного засвоєння теми (міждисциплінарні зв’язки):

 

Дісципліна Знати Вміти
1.Попередні (забезпечуючі).
а) 1. Анатомія.     2. Фізіка. 1. Анатомічну структуру зорового аналізатора, його кровопос-тачання та інервацію. 2. Складові заломлюючі системи ока, поняття про діопрію.  
б) Гістологія. Знати особливості гістологічної будови зорового аналізатора.  
в) Патанатомія. Характеристику запальних дистро-фічних та онкологічних процесів. Інтерпретувати заключення гіс-тологічного дослідження пато-логічного тканинного препарату ока.
г) Фізіологія. Функції ока. Вміти визначити функції ока (гостроту зору, поле зору, кольоровідчуття, темнову адап-тацію).
д) Патофізіоло-гія. Ознаки гострого та хронічного запального процесів, дистрофічних процесів, новоутворень.   Вміти виявити ознаки запалення, дистрофії, пухлини.
є) Пропедевти-ка внутрішніх захворювань, нервові хвороб. Методику збору анамнезу та загальносоматичного обстеження хворого. Показники норми клінічних лабораторних досліджень (загальний анамнез крові, сечі, біохімічні анамнези крові, тощо). З¢ясувати скарги, анамнез, про-вести загальносоматичне об-стеження за схемою. Інтер-претувати отримані результати клінічних та лабораторних дос-ліджень.
ж) Фармоколо-гія. Механізм дії мідриотиків, міотиків, картиностероїдів, антибіотиків, ферментних препаратів. Знати їх сумісність дозування, шляхи введення. Виписати рецепти на препарати для місцевого застосування в офтальмології.
з) Інфекційні хвороби, фтізі-атрія, венеро-логія. Перебіг хвороб, при якихможе виникати запальний процес в оці та його додатковому апараті. Призначити лабораторні обсте-ження з метою виявлення збуд-ника захворювання, призначити курс специфічного лікування .
2. Наступні (що забезпечуються).
а) Факультет-ська терапія. Перелік внутнішніх захворювань організму, при яких можливе виникнення патологічного процесу в оці та його додатковому апараті. Визначити схему додаткового лабораторного обстеження хво-рого з метою виявлення етіології патологічного процесу в оці або його додатковому апараті.
б) Педіатрія. Впроваджені аномалії розвитку ока та його додаткового апарату. Діагностувати вроджені вади ока та його додаткового апарату.
3. Внутрішньо-преметна інтеграція (теми з офтальмології, з якими інтегрується дана тема.
а) Метод дос-лідження ока. Зовнішній огляд. Бічне освітлення. Дослідження в світі, що проходить. Дослідити око та його додат-ковий апарат.
б) Клініка зах-ворювань ока та його додат-кового апарату. Скарги, симптоми захворювань ока та його додаткового апарату. Поставити діагноз. Надати невідкладну допомогу.

 

Загрузка...


Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

 

4.1. Теоретичні питання до підсумкового заняття.

 

1. Зоровий аналiзатор, його значення у пiзнаннi зовнiшнього свiту.

2. Iсторiя розвитку офтальмологiї. Засновники вiтчизняної офтальмо­логiї. Київська школа офтальмологiї.

3. Досягнення сучасної офтальмологiї. Видатнi офтальмологи В.П.Фiлатов, Н.О.Пучковська, М.Л.Краснов, М.Краснов, С.М.Федоров.

4. Поняття про абсолютну, професiйну та громадську слiпоту. Го­ловнi причини слiпоти. Профiлактика слiпоти у дорослих та дiтей.

5. Слiпота. Показник слiпоти. Навчання та працевлаштування слiпих (УТОС).

6. Формування зорових образiв. Роль кори головного мозку у актi зору. Теорiї акту зору.

7. Рогова оболонка. Iї будова, кровопостачання, властивостi та функцiї.

8. Райдужка. Iї будова, кровопостачання, властивостi та функцiї.

9. Вiйкове (цiлiарне) тiло та хорiоiдея. Iх будова, функцiї.

10. М'язи райдужки, та вiйкового тiла.

11. Сiтчаста оболонка, iї будова, функцiї паличок та ковпочок.

12. Анатомiя зорового нерву, особливостi його будови та топографiї.

13. Кришталик. Його функцii, живлення, властивостi.

14. Кровопостачання очного яблука.

15. Будова орбiти та iї вмiст.

16. М'язи повiк. Iх функцiя та iнервацiя.

17. Будова кон'юнктиви. Клiнiчнi ознаки її нормального стану.

18. Анатомiя сльозових органiв. Методи дослiдження сльозових шляхiв.

19. Зовнiшнi м'язи ока. Iх iнервацiя та функцiї.

20. Сутiнковий зiр, його порушення, методи дослiдження.

21. Дослiдження гостроти зору. Формула гостроти зору.

22. Принципи побудови таблиць для визначення гостроти зору. Кут зору.

23. Периферiйний зiр та його дослiдження. Види порушень поля зору.

24. Кольоровiдчуття, його порушення, методи дослiдження. Теорiї кольоровiдчуття.

25. Основнi елементи свiтозаломної системи ока. Поняття про дiоп­трiю.

26. Види клiнiчної рефракцiї. Роль зовнiшнього середовища в формуваннi рефракцiї.

27. Методи визначення рефракцiї (об'єктивнi та суб'єктивнi).

28. Коррекцiя аметропiї у дiтей. Оптичнi окулярнi стекла та їх засто­сування. Контактнi лiнзи та їх застосування.

29. Об'ем та довжина акомодацiї, її зв'язок з рефракцiею. Найдальша та найближча точки ясного зору.

30. Акомодацiя та її вiковi змiни. Пресбiопiя.

31. Гiперметропiя, її клiнiка, дiагностика та корекцiя.

32. Мiопiя, її клiнiка, причини розвитку.

33. Ускладнення короткозоростi. Профiлактика прогресування мiопiї.

34. Астигматизм, його види та корекцiя.

35. Головнi умови бiнокулярного зору. Значення бiнокулярного зору у вибранi професiї.

36. Методи дослiдження переднього вiдрiзку ока (фокальне, бiфокальне освiтлення, бiомiкроскопiя).

37. Методи дослiдження оптичних середовищ ока.

38. Спiвдружня косоокiсть, дiагностика, види.

39. Паралiтична косоокiсть, iї ознаки, дiференцiйна дiагностика, методи лiкування.

40. Прихована косоокiсть, клiнiка, дiагностика.

41. Принципи лiкування спiвдружньої косоокостi.

42. Аномалiї положення повiк (ентропiон, ектропiон, птоз, лагофталм). Причини їх виникнення, клiнiка, методи лiкування.

43. Запальнi захворювання повiк, ячмiнь, халязiон. Клiнiка, лiкування.

44. Блефарити, їх клiнiка та лiкування

45. Хронiчний дакрiоцистит, його етиологiя, клiнiка, лiкування.

46. Флегмонозний дакрiоцистит, клiника та лiкування.

47. Дакрiоцистит немовлят, клiнiка та лiкування.

48. Клiнiчний перебiг та методи лiкування гострих запалень слизовоi оболонки.

49. Клiнiчнi вияви, етiологiя та методи лiкування хронiчних кон'юнкти­витiв.

50. Гонобленорея немовлят та дорослих . Профiлактика.

51. Аденовiруснi кон'юнктивити. Iх клiнiка та лiкування.

52. Дифтерiя ока. Iї клiнiка , дiагностика, лiкування.

53. Дiференцiйна дiагностика фолiкулярних уражень кон'юнктиви (трахома, фолiкулез, фолiкулярний кон'юнктивiт).

54. Загальнi принципи лiкування трахоми.

55. Стадiї трахоми, їх клiнiка. Суспiльна та особиста профiлактика трахоми.

56. Ускладнення трахоми з боку повiк та рогової оболонки.

57. Класифiкацiя кератитiв. Загальнi принципи їх лiкування.

58. Клiнiка та наслiдки кератитiв.

59. Повзуча виразка рогової оболонки. Iї клiнiка та лiкування.

60. Паренхiматозний кератит. Його клiнiка та лiкування.

61. Герпетичнi кератити. Iх дiагностика та лiкування.

62. Серозний iрiдоциклiт. Його клiнiчнi особливостi, перебiг, дiагно­стика, лiкування.

63. Клiнiчнi ознаки фiбринозного iрiдоциклiту, етiологiя, патогенез, ме­тоди лiкування.

64. Ускладнення та наслiдки iрідоциклiтiв.

65. Лiкування iрiдоциклiтiв. Засоби, якi розширюють зiницю. Показання та протипоказання до їх застосування.

66. Флегмона орбiти, її клiнiка та лiкування (консервативне та хiрургiчне).

67. Пухлини орбiти, дiагностика, клiнiка, лiкування.

68. Природжена катаракта. Клiнiка, дiагностика, методи лiкування.

69. Стадiї розвитку старечої катаракти. Дiагностика та лiкування.

70. Дiагностика та лiкування консервативне початкової стадiї старечої катаракти.

71. Аномалii положення кришталика, дiагностика, ускладнення, лiку­вання.

72. Травматична катаракта. Особливостi її перебiгу, ускладнення, хiрургiчне лiкування.

73. Ускладнена катаракта. Iї причини, клiнiка, лiкування.

74. Афакiя. Iї ознаки, корекцiя.

75. Ознаки проникаючих поранень очного яблука. Невiдкладна допомога при них.

76. Проникаючi поранення очей. Ускладненi наявнiстю стороннього тiла. Методи локалiзацiї стороннього тiла в оцi.

77. Принципи видалення внутрiшньоокових стороннiх тiл при они­каючих пораненнях очей.

78. Контузiї очного яблука. Iх прояви та лiкування.

79. Стороннi тiла рогової оболонки та невiдкладна допомога при них.

80. Електроофтальмiя. Iї клiнiчнi прояви та перша допомога.

81. Ендофтальмiт та панофтальмiт. Iх клiнiка , причини, лiкування.

82. Хiмiчнi опiки очей, клiнiка, невiдкладна допомога.

83. Термiчнi опiки очей, клiнiка, невiдкладна допомога.

84. Внутрiшньооковi пухлини, клiнiчний перебiг, лiкування.

85. Вiйськова лiкарська експертиза при захворюваннi очей.

86. Виявлення агравацiї та симуляцiї. Контрольнi методи виявлення гостроти зору.

87. Встановлення групи iнвалiдностi внаслiдок порушення зору.

88. Вторинна катаракта, iї клiнiка, причини виникнення, хiрургiчне лiкування.

89. Симпатичне запалення, його клiнiка, профiлактика, лiкування.

90. Офтальмоскопiя, її види.

91. Картина нормального очного дна.

92. Шляхи вiдтоку внутрiшньоочної рiдини.

93. Динамiчна класифiкацiя глаукоми.

94. Методи ранньої дiагностики глаукоми. Значення диспансерного об­стеження хворих на глаукому.

95. Клiнiчнi форми первинної глаукоми, лiкування.

96. Дiференцiйна дiагностика первинної глаукоми та катаракти.

97. Гострий приступ глаукоми, його клiнiка. Дiференцiйна дiагностика з iрiдоциклiтом.

98. Невiдкладна допомога при гострому приступi глаукоми.

99. Вторинна глаукома, її причини, клiнiка, лiкування.

100.Природжена глаукома, її причини, клiнiка i лiкування.

101.Клiнiка невриту зорового нерву. Причини, дiференцiйна дiагностика з застiйним диском зорового нерву.

102.Офтальмоскопiчна картина застiйного диску зорового нерву. Значення його у дiагностицi пухлин мозку.

103.Змiни очного дна при гiпертонiчнiй хворобi та цукровому дiабетi.

104.Вiдшарування сiткiвки, етiологiя, клiнiка, лiкування.

105.Гострi порушення кровообiгу сiткiвки. Причини, клiнiка, лiкування.

 

 


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 78 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.022 сек.)