Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ХIII. Адамдармен карым-катынас жасаудын 10 шарты

 

Баяндайтын: Рахпар Кудіретоллакызы Мукашбекова – касіпкер

 

"Омірде табысты болу ушін адамдармен карым-катынас жасай білу талантты болудан алдекайда маныздырак". Асет Мукашбеков

 

– Рахпар Кудіретоллакызы, адамдармен карым-катынас жасауда белгілі шарт, ереже бар ма?

 

– Асет Ризаулы, коршаган ортамен катынас жасай алу неменеге тауелді? Жауап карапайым: ол біздін коніл куйімізге, кей кездерде озіміздін калай сезінуімізге байланысты. Адамдармен араласканда богет жасамайтындай, кедергі келтірмейтіндей, аягыннан шалмайтындай – озіне де, баскаларга да жагымды болу ушін оз ара карым-катынасты калай куруга болады?

 

Ен бірінші табыстын аркалай болатынын тусінуін кажет. Жалгыз журіп аздаган табыска жетуге болады, ал коппен журсен улкен жетістіктерге жетесін, биік шындарды багындыра аласын. Буны казак атамыз «Жалгыз журіп жол тапканша, коппен журіп адас» – деп даналык созбен кыска да, нуска туйіндей салган.

 

Сіздін табысыныздын денгейі коптеген адамдармен карым-катынас жасаган кезде ортак тіл табыса білуінізде, олардын сізді колдауында, колпаштауында жане озінізбен бірге белгілі бір максатка карай тас туйіндей жумылып, бірігіп тізе косып жумыс істеуінде жатыр. Бул тек бизнеске гана катысты емес. Омір бойы ар турлі адамдармен араласамыз, біракта біздін болашагымыз осылармен уйлесе білуде жатыр. Осы адамдармен сойлесе, араласа, тіл табыса білу шеберлігі сіздін омір суру барысындагы айнымас серігініз, комекшініз болатынын журегінізге уялатып, сананызга сініріп алыныз.

 

Адамдармен бизнесте, кунделікті куйбен тіршілікте тіл табыса білуге, карым-катынас жасауды женілдететін томенгідей шарттар, ережелер бар:

 

1. Табыс коппен бірігіп тізе косып жумыс істегенде келеді

Сіз озініздін аріптестерінізге максаттарыныздын бір екенін далелдей білуініз керек. Сіз аркылы олар оздерінін белсенділігімен гана табыска жетуге болатынын туйсінулері шарт. Осы шарт барлык жуйенін озегі болып калыптасуы кажет.

 

2. Жолдасынды жолга тастама

Егерде тусетін пайда саган гана тусетінін білсе ужымда (командада) БЕРЕКЕ БОЛМАЙДЫ. Арине, осы бизнесте сіз оз пайданызды коздейсіз, біракта сіздін аріптестерініздін да максаты осы. Аркімнін озінін белгілі бір кызыгушылыгы бар. Сіз осыны ескерініз.

Егер де алдынызда касіпкерлігінді жетілдірем деген максат турса, онда осы максатка жетуді, мамандыгын жетілдіріп, білім денгейін толыктыруды томенгі сатыда турган аріптестерінізден (дистрибьютор) талап етініз. Осы жагдайды аріптеслардын козкарасымен караныз, бизнеске акелетін кірісін, пайдасын талданыз, талкыланыз.

Аріптестерініз сіздін камкор болып канатыныздын астына алып жургенінізді сезіне білсін, тусінсін.

 

3. Аріптестерінді шын конілмен камкорлыгына алыныз, бауырына басынызНеліктен аріптестерініздін белсенділігі томендейді? Олар ешкімге керегі жок, жан баласынан жон сурай алмаган кезде конілі калып, жумыска кулыксыз болады. Табигатынан адамдардын барі бірдей, біракта адамга аз гана коніл боліп, ниет койсаныз келтіретін пайдасы ушан теніз. Оз аріптестерініздін жетістіктерін жіті бакылап, кандай сурактары барын, тусінбеген жерлерін тусіндіріп дем беріп отырсаныз, онда олардын белсенділігі артып, озара карым-катынастарыныз тоннын ішкі бауындай болып беки туседі.

 

4. Адамдардын кабілетіне шек келтірменіз

Арбір адамнын кайталанбас еркешелігі болады, кейбір ерекшеліктері кунделікті омірде, ал кейбір ерекшеліктері бизнесте манызды болады. Сіз ертен кандай киыншылыктар болатынын, кімнін комектесетінін білмейсіз. Адам баласынын табигаты озі денгейлес адамга уйір болады, осындай адамдар бір-бірін тауып алады. Тынымсыз адам озі сиякты адамдармен жолыгып, магналы да, кызыкты да жумыстар аткарады, себебі олардын мінездері де, омірге деген козкарастары да озара уйлесімділік тауып жатады. Егер де сіздін ужымыныз тек кана осындай адамдардан куралса, онда бизнесініз тук те кіріс акелмейді, тек кана ойын-тойга, маз-майрам шатыкка айналып кетуі мумкін. Сондыктан да ар адамнын кабілетіне карамай, журегіне кілт таба білудін манызы зор, тек сонда гана ужымыныз толык канды болып, кандай жагдайдан болмасын сытылып шыга алады.

Загрузка...

 

5. Аріптесініздін пікірімен санасыныз, колданыз, колпаштаныз

Сіздін курган калыпсыз желілі бизнесініз – бул сіздін бизнесініз, касіпкерлігініз, бул сондай-ак осы желідегі аріптестерініздін де бизнесі. Желілі бизнес маркетигінде бастык та, багынышты да жок, сондыктан да барлык аріптестер бірденгейде манызды, демеушінін (спонсор) басты максаты ужым мушелерінін аркайсымен сауатты турде жумыс жасау.

Бизнесті каркынды дамыту ушін, осы бизнестін кыры мен сырын, мумкіншіліктерін жаксы білуініз керек. Аріптестерініздін пікірі істі алга бастыру ушін пайдалы болуы мумкін, осыны ардайым атап отырыныз. Аріптестерінізге унемі жардемдесініз. Бул тек кана аріптестерінізді шабыттандырып кана коймайды, ужым мушелері оларды сіздін багалайтынынызды да тусінуіне сеп болады.

 

6. Аріптестерініздін сезімін де ескерініз

Сауатты демеуші сынай да, мактай да алады. Есінізде болсын – адамнын карым-катынасы оте улбіреп турады, «андамай сойлеген ауырмай оледі» дегендей, кей кезде байкамай сойлеген бір ауыз соз, не істеген іс улбіреп турган карым-катынастын быт-шытын шыгарады. Есінізде болсын: сіз бірдемені істегенде не сойлегенде аріптестерініз сізге карап турады, сондыктан да созініз бен ісінізге абай болыныз, артынан орны толмас окініште калып журменіз.

 

7. Аріптестерінізге комектесініз

Коптеген желілі маркетинг компанияларын зерттеген кезде, аріптестердін бизнестен кету себептері демеушісінін комегі жоктыктан екендігін аныктаган. Комектесу, мактап-марапаттау – желілі бизнес жумысынын негізгі шарты. Осылай істегенде аріптестерініз тагдырдын талкысымен далада калгандай сезінбейді.

 

8. Аріптестерінді кызыктыру ушін создін майын тамызып сойленіз

Арбір адамга баска біреулердін тажірибесінен тек кана озіне катысы бар, озі колдана алатын жерлері гана кызыкты. Аріптестерінізбен кандай такырыпты болмасын талкылаган кезде оларга пайдасы тиетін, іс жузіне асыра алатын жагдайларга баса назар салып, оларды уйыта білініз.

 

9. Аріптестерініздін оздерінін «менінін»

манызды екенін сезінуге мумкіншілік берініз

Арбір адам кейбір істерді істегенде, алга кадам басканда істеген ісі манызды екенін сезінгісі келеді. Осыны ескеріп, арбір адамнын жеткен жетістігін атап корсетіп отыру кажет. «Туймедейін туйедей етіп» корсете білсен, озіне ол адам тарапынан кажет болган комекке зару болмайсын.

 

10. Жанжалдан аулак болыныз

Желілі бизнес – адамдардын оз ара карым-катынастарына негізделген бизнес. Карама-кайшылыксыз, унемі уйлесімділікті коз алдына елестету мумкін емес. Келіспеушіліктен кашып кутыла алмайсын, сондыктан да оны ушыктырмай майпандатып жіберуді де білу керек. Ешкімге де озініздін козкарасыныз гана дурыс екенін далелдеймін деп тыраштанбаныз. Кімнін дурыс, кімнін бурыс екендігін уакыт корсетеді. Егерде карым-катынасыныздын талканы шыкса онда шындык пен акикат ашылмай калады.

 

MLM желілі бизнесі – нактылы жуйеленген кауымдастык, бунда аркім оз орнын біліп, баскалармен бірдей, тен жагдайда кызмет аткарады. Желілі бизнес маркентингінін шарты – жан алысып, жан беріскен басекелестіктін болмауында, сондыктан да бул жердегі жагдай, істі бастауынан-ак аріптестердін озара карым-катынасындагы тусіністік пен жайма-шуак бизнес жасауга колайлы. Ен бастысы – адамгершіліктен аттап кетпей, адалдыкты басшылыкка алсаныз, сіздін ужымыныз тас туйіндей туйілген жудырыкка айналады, кандай болмасын асулардан асып, шындардын биігінен коріне бересіз. Сіздін ужымыныздын алмас камалы, шыкпас шыны болмайды.

 


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 749 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)