Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рада організації Партії

Читайте также:
  1. X. Гігієнічні вимоги до організації харчування
  2. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей
  3. XV. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання
  4. Аналіз ресурсного забезпечення організації проектування технологічного процесу на підприємстві
  5. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
  6. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства.
  7. Етапи організації роботи з фактичною інформацією: встановлення потреби в інформації, отримання, нагромадження інформації, обробка інформації, подання інформації.

6.5.1. Керівним органом організації Партії в період між Конференціями (Зборами) є Рада організації Партії.

6.5.2. До складу Ради організації Партії за посадою входять:

- Голова організації Партії;

- Керівник виконавчого комітету організації Партії;

6.5.3. Інших членів Ради організації Партії обирає Конференція (Збори) організації Партії. Кількість виборних членів Ради організації визначає Конференція (Збори) організації Партії.

У складі Ради обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії повинні бути представлені всі районні, районні в містах, міські організації Партії, що входять до складу відповідної організації.

6.5.4. Рада організації Партії проводить засідання не рідше ніж один раз на два місяці.

6.5.5. Засідання Ради організації Партії скликає Голова організації Партії.

Засідання Ради організації Партії можуть також скликатися:

- на вимогу не менш ніж третини членів Ради організації Партії;

- за ініціативи не менше ніж третини організації Партії нижчого рівня, що безпосередньо входять до її складу;

- за рішенням Політичної Ради Партії або Ради організації вищого рівня.

6.5.6. Засідання Ради організації Партії чинне за умови участі в ньому більш ніж половини від кількісного складу Ради. Вибуття окремих членів Ради організації Партії з її складу означає відповідне зменшення її кількісного складу.

6.5.7. Рішення Ради організації Партії ухвалюються більшістю від кількісного складу Ради.

6.5.8. У засіданні Ради організації Партії можуть брати участь із правом дорадчого голосу члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії, члени керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів вищого рівня.

6.5.9. Рада організації Партії:

1) скликає Конференцію (Збори) організації Партії, встановлює норми представництва на Конференції;

2) у період між Конференціями (Зборами) визначає стратегію і тактику діяльності організації Партії;

3) за дорученням Конференції (Зборів) здійснює окремі повноваження Конференції (Зборів);

4) визначає виборчу політику Партії на відповідній території, позицію з питань місцевих референдумів;

5) за поданням Голови організації Партії з числа своїх членів обирає Першого заступника, заступників Голови організації Партії та затверджує їхні функціональні обов’язки;

6) обирає членів Президії організації Партії відповідно до встановленої нею кількості виборних членів Президії організації Партії;

7) погоджує подану Головою Центрального виконавчого комітету Партії кандидатуру керівника виконавчого комітету організації Партії;

8) має право припиняти повноваження Першого заступника Голови організації Партії, заступника Голови організації Партії, Президії організації Партії, окремого члена Президії організації Партії;9) має право приймати до Партії нових членів;

10) має право ініціювати питання про виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній організації;

11) виносить на розгляд Конференції (Зборів) організації Партії пропозиції щодо списків кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;

12) сприяє формуванню фракцій Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

13) має право брати до розгляду та приймати рішення з питань діяльності організацій нижчого рівня та осередків, що входять до складу організації Партії, у випадках, коли їх дії суперечать Статуту, Програмі Партії, рішенням центральних керівних органів Партії або керівних органів організацій Партії вищого рівня;

14) має право скликати засідання Ради організації Партії нижчого рівня;

15) має право створювати консультативно-дорадчі органи;

16) приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;

Загрузка...

17) здійснює інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Партії.

6.5.10. Крім повноважень, визначених пунктом 6.5.9 цього Статуту, Рада районної, районної в місті, міської організації Партії надає дозвіл на утворення первинних осередків та сільських, селищних організацій Партії.

6.5.11. Крім повноважень, визначених пунктом 6.5.9 цього Статуту, Рада обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії:

1) надає дозвіл на утворення районних, районних в місті, міських організацій Партії;

2) затверджує рішення, прийняті первинними осередками, Радами організацій Партії нижчого рівня про вступ до Партії;

3) затверджує рішення установчих Зборів (Конференцій) про утворення первинних осередків та сільських, селищних організацій Партії;

4) заслуховує інформацію районних, районних в місті, міських організацій Партії, які входять до її складу, щодо їх діяльності;

5) вносить Політичній Раді Партії пропозиції щодо кандидатур від Партії на виборах до Верховної Ради України та, за рішенням Політичної Ради Партії, - на місцевих виборах.

6.5.12. У своїй діяльності Рада організації Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями центральних керівних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня, Конференцій (Зборів) організації Партії.

6.5.13. Повноваження, визначені пунктами 6.5.9 (крім підпунктів 2, 10, 12, 15, 16), 6.5.10 та 6.5.11, належать до виключної компетенції Ради організації Партії і не можуть бути делеговані Президії чи Голові організації Партії.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА | Базові засади розвитку органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Рівного | Фінанси міської територіальної громади | Майно міської територіальної громади | Мета діяльності та завдання СНТ Інституту | Правління СНТ Інституту | М. Хмельницький | Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців | МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Конференція організації Партії| Порядок припинення діяльності керівних органів організацій Партії

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)