Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Читайте также:
  1. А. Пропозиції щодо внесення змін до порядку захисту та оформлення дисертацій
  2. ВИСНОВКИ ДЛЯ ЗАХОДУ
  3. Висновки і пропозиції
  4. Висновки по курсовій роботі
  5. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  6. ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….

 

У курсовій роботі досліджено основні теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства на матеріалах ПП «Тех-інмарк сервіс». За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Основні засоби підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов’язаних з отриманням та реалізацією товарів, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних засобів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

2. З економічної точки зору під терміном «основні засоби» розуміють матеріальні засоби, що використовуються у діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації і вартість яких поступово зменшується у зв’язку із їх фізичним або моральним зносом.

3. Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» основні засоби підприємства – це матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у виробничому процесі або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік) [9].

4. Важливим аспектом нормативного забезпечення є збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економіко-правовому середовищі. Питання обліку, аналізу та контролю основних засобів досить суттєво висвітлені у нормативній літературі, але воно розглядається у більшості випадків лише з точки зору бухгалтерського та податкового обліку придбання, використання та ліквідації основних засобів підприємства. А щодо питання контролю використання основних засобів підприємства, то кожне підприємство вирішує ці питання самостійно.

5. ПП «Тех-інмарк сервіс» є самостійною юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установі банку, печатку з власною назвою та інші реквізити. Підприємство здійснює торговельну діяльність.

6. Діяльність підприємства ПП «Тех-інмарк сервіс» можна вважати ефективною, тому що всі перелічені показники мають тенденцію до зростання: зросли обсяги реалізації продукції, а отже і фінансові результати, що свідчить про досить продуману і зважену політику управління господарськими процесами. ПП «Тех-інмарк сервіс», як підприємство торгівлі досить ефективно функціонує. Але все ж таки потрібно дивитися з перспективою в майбутнє, і не лише залишатися на досягнутому рівні, а й покращувати організацію праці та проведення аналітичних та контрольних процедур на підприємстві.7. Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві має забезпечувати контроль за збереженням об’єктів основних засобів, правильне документування руху об’єктів основних засобів, точне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списання неповністю амортизованих об’єктів основних засобів, своєчасне відображення в обліку зносу основних засобів.

8. Основа будь – якої системи бухгалтерського обліку – це первинні документи які складаються в момент здійснення господарської операції і становлять систему документальної реєстрації даних про стан і рух майна підприємства. Первинні документи забезпечують інформацію фінансовий, управлінський та податковий облік.

Загрузка...

9. Підприємством використовуються типові форми обліку основних засобів, але деякі форми з них спеціально розроблені на підприємстві. Так, форма інвентарної картки обліку основних засобів (ф. №ОЗ-6) більш спрощена в порівнянні з затвердженою формою обліку. Відсутні необхідні дані про об’єкт: по-перше, не вказується номер та дата акта про введення об’єкта основного засобу в експлуатацію; по-друге, облікова картка не містить дані про рік випуску або побудови об’єкта; по-третє, відсутні відомості про ремонт, модернізацію, індексацію та основні відомості щодо короткої індивідуальної характеристики об’єкта.

10. Головним недоліком організації стану бухгалтерського обліку є віднесення до основних засобів необоротних активів, первісна вартість яких менша за 1000 грн. Хоча згідно П(С)БО 7 „Основні засоби” такі об’єкти повинні відноситись до інших необоротних матеріальних активів. В іншому на підприємстві ТОВ "Монар" організація та стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами відповідає всім поставленим вимогам ведення бухгалтерського обліку згідно національних положень бухгалтерського обліку і Податкового кодексу України.

11. Документальне оформлення операцій з основними засобами в ПП «Тех-інмарк сервіс» відповідає нормативним актам, хоча форми первинних документів затверджені ще в 1995 році і не були змінені із введенням в дію положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тому були запропоновані способи удосконалення форм первинних документів.

12. В цілому на підприємстві ПП «Тех-інмарк сервіс» організація та стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами відповідає всім поставленим вимогам ведення бухгалтерського обліку згідно національних положень бухгалтерського обліку.

За результатами зроблених висновків по обліку основних засобів розроблені наступні пропозиції:

Для удосконалення документального оформлення обліку основних засобів пропонується доповнити інвентарну картку обліку основних засобів ф. ОЗ-6 необхідними реквізитами (метод амортизації, вартість, що амортизується, термін корисного використання об'єкту, ліквідаційна вартість, справедлива вартість).

В типовій формі акту на списання основних засобів (ф. ОЗ-3) не знаходить відображення показник залишкової вартості. Оскільки розмір залишкової вартості ліквідованого об'єкта впливає на фінансовий результат, він повинен затверджуватися керівником підприємства, а отже, вказуватися в Акті на списання основних засобів, а також фактичний термін корисного використання або продуктивність об'єкта і розмір ліквідаційної вартості.

Таким чином, впровадження обґрунтованих в курсовій роботі пропозицій забезпечить раціональний облік основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс», покращення стану автоматизації бухгалтерського обліку дозволить підійти по новому до формування облікової інформації, знизити трудомісткість обробки інформації, підвищити оперативність доступу бухгалтерського апарату до оброблювальної інформації.

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Address Where You Will Stay in the U.S. – вы указываете данные своего работодателя. Данные о работодателе должны СОВПАДАТЬ С ДАННЫМИ В ГРАФЕ “CONFIRMED EMPLOYER”!!!| В продакшн отсутствуют ограничения по возрасту, т.е. в номере могут танцевать дети, юниоры и взрослые в любом процентном соотношении.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)