Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

Читайте также:
  1. II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території
  2. IV. Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення
  3. IX. Санітарно-гігієнічний режим на харчоблоці, вимоги до устаткування і інвентарю
  4. V. Санітарно-гігієнічні вимоги до санітарно-технічного обладнання
  5. VIII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання території та приміщень
  6. X. Гігієнічні вимоги до організації харчування
  7. XI. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, умов зберігання і реалізації продуктів харчування, технології приготування страв

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конференції

МОВА – ЛІТЕРАТУРА – КУЛЬТУРА

В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ»,

яка відбудеться23-24 травня 2013 року на базі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1. Міжкультурна комунікація як засіб взаєморозуміння в сучасному мовному світі.

2.Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури.

3. Міжнаціональний діалог культур: інтеграція та самоідентифікація.

4. Українська мова у взаємодії з іншими національними мовами.

5. Формування мовної особистості в різних типах закладів освіти.

6. Роль мас-медіа в полікультурному середовищі.

Під час конференції буде організовано презентацію найновіших наукових і навчально-методичних видань.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська, білоруська, польська.

Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2013 року подати заявку (поштою або e-mail) за вказаним зразком (дод. 1). Матеріали конференції буде опубліковано протягом року в фахових виданнях України «Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство», «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство»або в збірнику наукових статей студентів «Філологічні студії» (вимоги див. у дод. 2).

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.

Запрошення та додаткову інформацію буде розіслано електронною поштою в першій декаді травня.

Проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасників конференції або установ, у яких вони працюють.

Для участі в конференції необхідно сплатити по приїзду організаційний внесок у розмірі 100 грн. (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням, культурної програми).

За участь у конференції учасники отримають сертифікат.

Координатори конференції:

Греб Марія Михайлівна, канд. філ. н., доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (моб. тел. (066) 27-47-954, (067) 97-67-133).

Загороднова Вікторія Федорівна, канд. пед. н., доцент, завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (моб. тел. (095) 41-85-446).

Заявки про участь у конференції просимо надсилати на електронну адресу: mova.lit.cult@gmail.com, або поштову: вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112, Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Додаток 1

 

ЗАЯВКА

Учасника конференціїПрізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Посада  
Установа (повна назва, адреса, телефон, факс)  
Тема доповіді  
Секція (орієнтовно)  
Домашня адреса, телефон  
e-mail (обов’язково)  
Варіант участі (особиста / заочна)  

 

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

у фахових збірниках «Актуальні проблеми слов'янської філології», «Актуальні проблеми іноземної філології» та студентському виданні «Філологічні студії»

 

До редакційного відділу подаються:диск з текстом; роздрукований текст статті у 2 екземплярах; авторська довідка; ксерокопія квитанції про оплату.

Вартість публікації – 25 грн. сторінка; статті докторів наук друкуються безкоштовно; вартість публікації у збірнику наукових статей студентів – 50 грн. за статтю. Оплата надсилається поштовим переказом на ім’я Бєловол Олени Анатоліївни, адреса: Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71118.

Загрузка...

При написанні статей слід ураховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України». До друку приймаються наукові статті, де наявні такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 3) виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Технічні погодження:

- Обсяг статті – 8–12 повних сторінок.

- Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

- Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант на диску.

- Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

 

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

2) прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

3) науковий ступінь, або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

4) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;

5) назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

6) текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

7) список використаних джерел (оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм);

 

8) УВАГА! Анотації статті (по 500 друкованих знаків кожна) та ключові слова подаються трьома мовами: українською, російською та англійською (окремі абзаци з вирівнюванням по ширині).

 

Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.


Зразок оформлення титульної сторінки:

 

 

УДК 821.163.41’06-31.09

Іванова О.І.,

кандидат філологічних наук,

Бердянський державний педагогічний університет

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Phosphorylation Domain| МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)