Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

MyString классын жазыныз. 3

Package mkm;

Public class MyString/// MyString klassy

{Private String s;

Public MySting(String a) {

This.s=a;}

Public char CharAt(int i){

char[] aa=this.s.toCharArray();

return aa[i];}

Public int Length() {

char[] aa=this.s.toCharArray();

return aa.length; }}

//////////////////////////////////////glavnaya programma

Package mkm;

Public class Default{

Public static void main (String[] args) {

MyString ss=new MyString(“1234567890”);

System.out.println(ss.CharAt(5));

System.out.println(ss.Length()); }}

 

74. Матрица класында детерминант есептеу кодын келтірініз.

public float determinant(float m[][]){

float result = 0;

if (m.length == 2)

result = m[0][0] * m[1][1] - m[0][1] * m[1][0];

else{

float temp[][] = new float[m.length - 1][m[0].length - 1];

for (int i = 0; i < m[0].length; i++){

for (int j = 1; j < m.length; j++)

for (int k = 0; k < m[0].length; k++){

if (k < i)

temp[j - 1][k] = m[j][k];

else if(k>i)

temp[j - 1][k - 1] = m[j][k]; }

result += m[0][i] * Math.pow(-1, (int) i) * determinant(temp); }}

return result; }

public float det(){

return determinant(a); }

 

75. Матрица класында кері матрица есептеу кодын келтірініз.

public float[][] keri(float m[][]){

int row=m.length;

int col=m[0].length;

float dl,temp_1,temp;

float[][] aa=new float [row][col];

float[][] bb=new float [row][col];

for(int i=0;i<row;i++)

for(int j=0;j<col;j++){

if(i==j)

aa[i][j]=1;

else

aa[i][j]=0;

bb[i][j]=m[i][j]; }

if (row==col) {

for(int k=0;k<col;k++) {

if(bb[k][k]==0)

for(int l=k+1;l<col;l++)

if(bb[l][k]!=0)

for(int q=0;q<col;q++) {

temp=bb[k][q];

bb[k][q]=bb[l][q];

bb[l][q]=temp;

temp_1=aa[k][q];

aa[k][q]=aa[l][q];

aa[l][q]=temp_1; }

dl=bb[k][k];

for(int i=0;i<col;i++) {

bb[k][i]=bb[k][i]/dl;

aa[k][i]=aa[k][i]/dl; }

for(int j=k+1;j<col;j++) {

dl=bb[j][k];

for(int i=0;i<col;i++) {

bb[j][i]-=bb[k][i]*dl;

aa[j][i]-=aa[k][i]*dl; }}}

for(int k=col-1;k>=0;k--)

for(int i=0;i<k;i++){

dl=bb[i][k];

for(int j=0;j<col;j++){

bb[i][j]-=bb[k][j]*dl;

aa[i][j]-=aa[k][j]*dl; }}}

return aa;}

protected float [][] obr(){

return keri(a);}

 

76. Матрица класында екі матрицаны қосу, көбейту кодын келтірініз.

public Matrix Kosu(Matrix b){

Matrix Result=new Matrix(this.n,this.m);

double l;

for(int i=0;i<this.n;i++) {

for(int j=0;j<this.m;j++) {

l=this.get(i, j)+b.get(i, j);

Result.set(i, j, l); } }

return Result;}

 

public Matrix Kobeitu(Matrix b){

Matrix Result=new Matrix(this.n,this.m);

for(int i=0;i<this.n;i++) {

for(int j=0;j<this.m;j++) {

for(int k=0;k<this.m;k++) {

Result.set(i, j, Result.get(i,j)+this.get(i, k)*b.get(k,j)); }} }

return Result;}

for (int k=0;k<a[0].length;k++) {

c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]; }}}

for (int i=0;i<a.length;i++){

for(int j=0;j<b[0].length;j++) {

System.out.print(c[i][j]+ " ");}

System.out.println(" "); }}

 

77. Иерархия түрінде бірнеше классты жазыныз.

package javaapplication19;

class A {

int i, j;

void showij() {

System.out.println("i и j: " + i + " " + j); } }

class В extends A {

int k;

void showk() {

System.out.println("к: " + k); }

void sum() {

System.out.println("i+j+k: " + (i+j+k)); } }

public class JavaApplication19 {

public static void main(String[] args) {

A superOb = new A();

В subOb = new В();

superOb.i = 10;

superOb.j = 20;

System.out.println("Содержимое superOb: ");

superOb.showij();

System.out.println();

subOb.i = 7;

subOb.j =8;

subOb.k = 9;

System.out.println("Содержимое of subOb: ");

subOb.showij();

subOb.showk();

System.out.println();

System.out.println("Сумма i, j и к в subOb:");

subOb.sum(); }}

 

78.Иерархия арқылы жануарларды суреттейтін кластар жазыныз.

package javaapplication20;

class Animal{

int vozrast;

int ves;

void IsAnimal() {

System.out.println("Eto class jivotnix!!!"); }}

class Misik extends Animal {

String paroda="";

void TishkanJeidi() {

System.out.println("Misik - tishkan jeidi!!!");

System.out.println("Misik parodasi= " + paroda + "/ jasi= "+vozrast+"let" +"/ ves ="+ves+"kg\n"); }}

class Dog extends Misik{

void MisiktiKuadi() {

System.out.println("Dog - misikti kuadi!!!");

System.out.println("Sobakanin parodasi= " + paroda + "/ jasi= "+vozrast+"let" +"/ ves ="+ves+"kg\n"); }}

class Mouse extends Animal{

void MisiktanKashadi() {

System.out.println("Miska - misiktan kashadi!!!");

System.out.println("Miskanin jasi= "+vozrast+"let" +"/ ves ="+ves+"kg\n"); }}

public class JavaApplication20 {

public static void main(String[] args) {

Animal an = new Animal();

Misik mis = new Misik();

Dog it = new Dog();

Mouse miska = new Mouse();

an.IsAnimal();

mis.paroda = "Ne znayu";

mis.ves = 60;

mis.vozrast = 20;

mis.TishkanJeidi();

it.paroda = "chi-xua-xua";

it.ves = 12;

it.vozrast = 45;

it.MisiktiKuadi();

miska.ves = 200;

miska.vozrast = 5;

miska.MisiktanKashadi(); }}

 

79. Иерархия арқылы топты суреттейтін кластар жазыныз.

package javaapplication20

class Gruppa{

String fakultet="";

int kurs;

String univer="";}

class Bir_A extends Gruppa {

String gruppa="";

void SvedenieBirA() {

System.out.println("Univer="+univer + "/ fakultet="+fakultet+" / Gruppa="+gruppa+ " / kurs="+kurs);

System.out.println("I eshe olarda uldar kop!!\n"); }}

class Bir_B extends Bir_A{

void SvedenieBirB() {

System.out.println("Univer="+univer + "/ fakultet="+fakultet+" / Gruppa="+gruppa+ " / kurs="+kurs);

System.out.println("Olarda kizdar kop,pomoemu!!\n"); }}

public class JavaApplication20 {

public static void main(String[] args) {

Bir_A birA = new Bir_A();

Bir_B birB = new Bir_B();

birA.univer="KazNU";

birA.fakultet="Mex-mat";

birA.gruppa="1A";

birA.kurs = 4;

birA.SvedenieBirA();

birB.univer="KazNU";

birB.fakultet="Mex-mat";

birB.gruppa="1B";

birB.kurs = 4;

birB.SvedenieBirB(); }}

 

80 Иерархия арқылы есептеу құрылғыларын суреттейтін кластар жазыныз.

package javaapplication20;

class Apparat{

String tip="",gdeProdayut="";;

int cena;

void App() {

System.out.println("Vi vizvali class Apparat\n"); }}

class Kalculyator extends Apparat {

String model="";

void infoKalc() {

System.out.println("Tip apparata="+tip + "/ model="+model + "/ cena="+cena +"/ Prodayut tolko v "+gdeProdayut);

System.out.println("On bistro schitaet!!!\n"); }}

class PrintMachine extends Apparat{

String modelPM="";

void InfoPM() {

System.out.println("Tip apparata="+tip + "/ model="+modelPM + "/ cena="+cena +"/ Prodayut tolko v "+gdeProdayut);

System.out.println("On medlenno schitaet!!!\n"); }}

public class JavaApplication20 {

public static void main(String[] args) {

Apparat ap = new Apparat();

Kalculyator kalc = new Kalculyator();

PrintMachine pm = new PrintMachine();

ap.App();

kalc.tip="Avtomaticheskii";

kalc.model="sony";

kalc.cena=1200;

kalc.gdeProdayut="Kitae";

kalc.infoKalc();

pm.tip="Ruchnoi";

pm.modelPM="soyuz-97";

pm.cena=200;

pm.gdeProdayut="SSSR";

pm.InfoPM(); }}

81 Кескін мен дыбыспен жұмыс (кескін түсін өзгерту, анимация және дыбыс,

дыбысты жазу және синтез) 3

Кескін-java.awt-пакетінің бөлігі болатын image класының объектісі болып табылады.

Java.awt.image:

_қолданылатын интерфейстері:

Анимацияға мысал:

Public class Animation extends Applet implements Runnable{

Image cell[];

Final int MAXSEQ=64;

Int sequence[];

Int nseq;

Int idx;

…………-

кескін түсін өзгерту:

1:

2:

Кескінді құрудың екі түрі бар:

дыбыспен жұмыс:

 

MediaTracker кескіннің группасын құрған кезде қолданған жөн.Барлық кескіндер толық шықпайынша қолданушыны осы дыбыспен қызықтыра аламыз.

82 Апплеттерді көрсетудің қарапайым тәсілдері. Қайта салу талабы. Күй

терезесін қолдану.

1.AppletContext getAppletContext()-апплетке қатысты контексті қайтарады.

2.String getAppletInfo()-апплетті суреттейтін жолды қайтарады.

3.AudioClip getAudioClip(URL,url)- AudioClip объектісін қайтарады.

4.Void destroy()-апплетпен толған барлық ресурстарды босатады.

5.AudioClip getAudioClip(URL,url,String clipName)- AudioClip объектісін қайтарады.Ол ur1-де адресі бар және clipName-де аты белгілі болып табылады.

URL,getCodeBase()- аплетті шақыратын URL-ді қайтарады.

URL,getDocumentBase()-апплетті шақыратын URL HTML-документін қайтарады.

Image getImage(UrL,ur1)-ur1 адресі бойынша табылған және суретті ала отырып Image объектісін қайтарады.т.б.....

Апплет тереземен жұмыс істейтін программа.Барлық апплеттер тривиалды,бастапқы механизмді қамтамасыз ете отырып, программа көрінісінде апплетке әсер етіп және оның орындалуын басқарады.Олар апплетте анықталған Init(),start(),stop(),destroy()-әдістері.

Жалпы мысал:

import java.applet.Applet;

import java.awt.*;

public class NewApplet extends Applet implements Runnable{

Thread t=null;

int x=0;

public void init() { }

public void start(){

t=new Thread(this);

t.start();}

public void run(){

while(true){

try{

x=x+5;

repaint();

if(x==100){

x=0; }

Thread.sleep(100);}

catch(Exception e){

repaint(); }}}

public void paint(Graphics g){

g.drawString("hello!!!",x,10); }

public void stop(){}

public void destroy(){}}

Applet инициализациясы және жұмысы:

Applet басталған кезде тізбек келесі тәсілдер арқылы шақырылады:

1.Init();

2.start();

3. paint();

Applet жұмысы біткен кезде тәсілдер келесі ретпен шақырылады:

1.stop;

2.destroy..t.s.s….

Қайта салу талабы:

Repaint() –әдісі AWT-пакетінде анықталған.Ол өзіміздің реализация кезінде paint()-ті үнсіз шақырған апплеттің update()-ті шақырады.Сол кезде AWT сақталған хабарламаны корсете алатын paint()-ті шақырады.Repaint()-әдісінің төрт формасы бар:ең қарапайымға мысал:

-ол барлық терезенің қайта салу талабын шақырады.

Келесі Қайта салу талабын қамтамасыз етеді:

-бұл жердегі maxDelay миллисекундтың максималды санын анықтайды.

Күй терезесін қолдану. Күй терезесі қолданушы мен программа арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді.Оның ішінде программа апплеттің ішінде болып жатқан нәрсені көрсетеді.Сонымен қатар Күй терезесі апплеттің жұмысы туралы мағлұматты шығаруды көмектеседі.жалпы күй терезесі үшін showStatus()-әдісі қолданылады.

 

83 Тегтер. Апплеттерге параметрлерді жіберу.

Апплетті HTML-документ арқылы да апплетті көрсететін программа арқылы да жіберуге болады.HTML тілі үшін applet тегі қолданылады.

Қарапайым тег applet үшін синтаксисі көрсетілген:

-<param>-тегі берілген апплет үшін HTML бетіндегі параметрге бағыттайды.Апплет getParameter() әдісі арқылы параметрлер жайлы мағлұмат(доступ) алады.

Апплеттерге параметрлерді жіберу:

HTML-дағы апплет тегі қосылған апплетке параметрлерді жіберуді қамтамасыз етеді.Бұл параметрлерді алу үшін getParameter()- әдісі қолданылады. getParameter()- әдісі string формадағы объектідегі берілген параметрдің мағынасын қайтарады.

 

84. Апплет арқылы сурет салу мысалын келтірініз.

(үй салу мысалы)

import java.applet.Applet;

import java.awt.*;

public class Dom extends Applet implements Runnable{

Thread t=null;

int x=15,y=45;

public void init() {}

public void start(){

t=new Thread(this);

t.start();}

public void run(){

try{

repaint();

Thread.sleep(1000);}

catch(Exception e){

}}

public void paint(Graphics g){

g.drawLine(100,0,50,40);

g.drawLine(100,0,150,40);

g.drawLine(50,40,150,40);

g.drawLine(50,40,50,140);

g.drawLine(150,40,150,140);

g.drawLine(50,140,150,140);}}

 

85. Апплет арқылы тартылу күшін қолданып доптын анимациясын жазыныз.

import java.applet.Applet;

import java.awt.*;

public class Dop extends Applet implements Runnable{

Thread t=null;

double x1=15,y1=45;

double v=3, g=9.8;

double u;

public void init() {}

public void start(){

t=new Thread(this);

t.start();}

public void run(){

for(u=0;u<=110;u=u+0.1){

try{

x1=x1+v*u;

y1=y1+g*u*u/2;

if (y1>=110){

x1=x1+v*u;

y1=y1-g*u*u/2;}

repaint();

Thread.sleep(500);}

catch(Exception e){

}}}

public void paint(Graphics g){

g.drawLine(0,0,50,40);

g.drawLine(50,40,0,40);

g.drawLine(20,40,20,110);

g.drawLine(20,110,0,110);

g.drawOval((int)x1, (int)y1, 10, 10);}}

 

86. Апплет арқылы тартылу және ауа кедергісін ескеріп зеңбіректен ату анимациясын дасаңыз

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.applet.*;

public class snaryad extends Applet implements Runnable, ActionListener {

String msg=null;

Thread thread0 = null;

Button shot;

TextField speed;

TextField angle;

int x1=70,y1=275,x,y,t;

double v0,iangle,vx,vy, gg=9.8;

public void run() {

while (true) {

try { repaint();

Thread.sleep(200);

} catch (InterruptedException e) { }} }

public void actionPerformed(ActionEvent ae) {

t=0;

v0 = Integer.parseInt(speed.getText());

iangle =Integer.parseInt(angle.getText())*(3.14/180);

repaint(); }

public void init() {

shot = new Button("new!!!");

speed = new TextField();

angle = new TextField();

add(speed);

add(angle);

add(shot);

shot.addActionListener(this); }

public void start() {

this.setSize(640,480);

thread0 = new Thread(this);

thread0.start(); }

public void paint(Graphics g) {

int r=0;

g.drawString(msg + " Скорость: " + v0 + " Угол: " + iangle, 100, 100);

g.drawRect(180, 350, 25, 30); //miwen'

g.drawOval(0, 330, 40, 40); //puwka

g.drawLine(15, 330, 37, 348);

g.drawLine(x1, y1, x, y);

g.drawLine(37, 348,63,315);

g.drawLine(63, 315, 45,295);

g.drawLine(45,295,15, 330);

g.drawLine(0,370,250, 370);

t++;

vx=v0*Math.cos(iangle);

vy=v0*Math.sin(iangle);

x=x1+(int)(vx*t);

y=y1+(int)(gg*t*t/2-vy*t);

if((x>180) && (x<395) &&(y<500)&&(y>=330))r=1;

else r=0;

if(r==1){g.drawString(" tidi ", 200, 200);r=2;}

else {g.drawString(" timedi ", 200, 200);

if(r==2)g.drawString(" tidi ", 200, 200);}

g.drawOval((int)x, (int)y, 10, 20);} }

 

87. Көп ағымды факториал санын есептініз.

package javaapplication1;

import java.io.*;

import java.util.*;

class Potok extends Thread {

int n1,n,f;

Thread t;

public Potok(){

t=new Thread(this);}

public void run() {

int k=1;

for(int i=n1; i<=n; i++) {

k=k*i;}

f=k; }

public static void main(String args[]) throws IOException{

int a,b,z,n1,o;

Scanner sc=new Scanner(System.in);

System.out.println("Vvedite chislo");

a=sc.nextInt();

n1=1;

z=a/2;

Potok p1=new Potok();

Potok p2=new Potok();

p1.n1=n1;

p1.n=z;

n1=z+1;

z=a;

p2.n1=n1;

p2.n=z;

p1.start();

p2.start();

try {

p1.join();

p2.join();

} catch (InterruptedException e) { }

System.out.println("f="+p1.f*p2.f);}}

 

88. Көп ағымды интегралды есептеңіз

import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;

class Potok extends Thread {

double a,b,h,I;

Thread p;

Potok(double a1,double b1,double h1) {

a = a1; b = b1; h = h1; }

public Potok(){

p=new Thread(this); }

public void run() {

double x, s = 0;

int n = (int) ((b - a)/h);

for(int i=1; i<n; i++) {

x = a + i*h;

s = s + Math.sin(x); }

I = (s + 0.5*(Math.sin(a) + Math.sin(b)))*h;}

public static void main(String args[]){

Potok t = new Potok();

Potok t1 = new Potok();

Potok t2 = new Potok();

t.a = 0; t.b = 3.14/4; t.h = 0.01;

t1.a = 3.14/4; t1.b = 3.14/3; t1.h = 0.01;

t2.a = 3.14/3; t2.b = 3.14/2; t2.h = 0.01;

t.start();

t1.start();

t2.start();

try { Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException ex) {

Logger.getLogger(Potok.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); }

System.out.println(t.I+t1.I+t2.I);}}

89. Клиент серверлік бағдарлама мысалы

Клиент үшін:

package myclient;

import java.io.*;

import java.net.*;

public class MyClient extends Thread {

public static void main(String[] args) throws UnknownHostException, IOException {

String abc;

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

while (true) {

abc = br.readLine();

Socket s = new Socket("10.10.17.11", 8088);

s.getOutputStream().write(abc.getBytes());

byte buf[] = new byte[64 * 1024];

int r = s.getInputStream().read(buf);

String data = new String(buf, 0, r);

System.out.println(data); } }}

Сервер үшін:

package myserver;

import java.io.*;

import java.net.*;

import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;

public class MyServer extends Thread {

String messages="";

Socket s;

int num;

public static void main(String[] args) throws IOException {

int i = 0;

ServerSocket server = new ServerSocket(8088, 0, InetAddress.getByName("10.10.17.11"));

System.out.println("started");

while (true) {

new MyServer(i, server.accept());

i++; } }

public MyServer(int num, Socket s) {

this.num = num;

this.s = s;

setPriority(NORM_PRIORITY);

start(); }

public void run() {

InputStream is;

OutputStream os;

try { is = s.getInputStream();

os = s.getOutputStream();

byte buf[] = new byte[64 * 1024];

int r = is.read(buf);

String data = new String(buf, 0, r);

messages+=data;

System.out.println(messages);

os.write(messages.getBytes());

} catch (IOException ex) {

Logger.getLogger(MyServer.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } }}

 

90. Дейтаграмманы қолданып клиент серверлік программаны жазыңыз


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
StringBuffer(String str)| Продолжение читайте в группе https://vk.com/cafe_roman

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.116 сек.)