Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Метрологічне підтвердження

(3.10.3) сукупність операцій, потрібних для

гарантування того, що

вимірювальне устатковання

відповідає метрологічним вимогам

щодо його використання за

призначеністю

система керування вимірюванням(3.10.1)

сукупність взаємопов'яза-

них і взаємодійних елементів,

потрібних для забезпечування

метрологічного підтвердження та

постійного контролю процесів

вимірювання

 
 

метрологічна служба

(3.10.6)

функційна структура, що адміністративно й технічно відповідає за визначення та запроваджування системи

керування вимірюванням
вимірювальне устатковання(3.10.4)

вимірювальний прилад

програмний засіб, еталон,

стандартний зразок або допоміжні

прилади чи їх комбінація, потрібні

для виконання процесу

вимірювання


Метрологічна

характеристика(3.10.5)

характерна особливість,

яка може впливати

на результати

вимірювання


 Рисунок А.13— Поняття стосовно управління якістю процесів вимірювання (3.10)


ДСТУ 1S0 9000:2007

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO704 Теrminology work— Principles and methods (Термінологічна робота. Принципи та методи)

2 ISO1087-1 Теrminology work - Vocabulary-Part 1: Theory and application (Термінологічна
робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та застосування)

3 ISO 3534-2 Statistics – Vocabulary and symbols- Part 2: Applied statistics (Статистика.
Словник термінів і умовні познаки. Частина 2. Прикладна статистика)

4 ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements (Системи управління якістю. Вимоги)

5 ISO 9004:2000 Quality management systems – Guidelines for performance improvements
(Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності)

6 ISO10012 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та ви­мірювального устатковання)

7 ІSО/ТR 10013 Guidelines for quality management system documentation (Настанови щодо роз­робляння документації системи управління якістю)

8 ІSО/ТR 10017 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000)

9 ISO10019 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services (Настанови щодо вибирання консультантів з питань систем управління якістю та викори­стання їхніх послуг)

 

10 ISO10241 International terminology standards- Preparation and layout (Міжнародні термінологічні стандарти. Розробляння та викладання)

11 ІSО/ТR 13425 Guidelines for the selection of statistical methods in standardization and specification (Настанови щодо вибирання статистичних методів у стандартизації і специфікації)

12 ІSО/ІЕС 17000 Conformity assessment – Vocabulary and general principles (Оцінювання
відповідності. Словник термінів і загальні принципи)

13 ISO19011 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та/чи екологічного управління)

14 ІSО/ІЕС Guide 2 Standardization and related activities – General vocabulary (Стандартиза­ція та суміжна діяльність. Загальний словник термінів)

15 ІЕС 60050-191 International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 191: Dependability and quality of service (Міжнародний електротехнічний словник. Частина 191. Надійність і якість послуг)16 ІЕС 60050-191/А2:2002191 International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 191: Dependability and quality of service (Міжнародний електротехнічний словник. Частина 191. Надійність і якість послуг. Зміна 2)

17 VІМ:1993 191 International vocabulary of basic and general terms in metrology, BIPM/IEC/IFCC/ISO/OIML/IUPAC/IUPAP (Міжнародний словник основних і загальних термінів у метрології)

18 Quality Management Principles Brochure2) (Брошура принципів управління якістю)

19 ISO9000 + ISO14000 News (a bimonthly publication which provides comprehensive coverage of international developments relating to ISO`s management system standards, including news of their implementation by diverse organizations around the world)3) (Новини ISO9000 + ISO14000 (публіка­ція, яка виходить двічі на місяць, що забезпечує всебічний огляд міжнародних подій щодо стан­дартів систем управління ІЗО, зокрема новини про їхнє виконання різними організаціями всього
світу))

20 ІSО/ІЕС Directives Part 1, Part 2:2004 and Supplement (Директиви ІSО/ІЕС. Частина 1, частина 2:2004 і Доповнення).

1) Буде опубліковано.

2) Доступна на веб-сайті: http://www.iso.org

3) Доступні в Центральному секретаріаті ISO(зalез@iso.org).


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕКСТОВОЙ МАТЕРИАЛ | ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ | Оформление папки дипломного проекта. | Модель системи екологічного управління | НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП | Підхід до систем управління якістю | А.3.2 Родові зв'язки | ДСТУ ISO 9000:2007 | Дозвіл на відхил | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Об'єктивний доказ| Модель системи екологічного управління

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.013 сек.)