Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правила оформлення роботи 5 страница

Читайте также:
  1. A Christmas Carol, by Charles Dickens 1 страница
  2. A Christmas Carol, by Charles Dickens 2 страница
  3. A Christmas Carol, by Charles Dickens 3 страница
  4. A Christmas Carol, by Charles Dickens 4 страница
  5. A Christmas Carol, by Charles Dickens 5 страница
  6. A Christmas Carol, by Charles Dickens 6 страница
  7. A Flyer, A Guilt 1 страница

Нематеріальні активи (залишкова вартість) 5000 грн.;

Зареєстрований (пайовий) капітал 60 000 грн.;

Запаси 25 000 грн.;

Основні засоби (залишкова вартість) 20 000 грн.;

Резервний капітал 10 000 грн.;

Поточні фінансові інвестиції 5000 грн.;

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 5000;

Нерозподілений прибуток 10 000 грн.;

Довгострокові кредити банків 5000 грн.;

Доходи майбутніх періодів 23 000 грн.;

Цільове фінансування 2000 грн.;

Гроші та еквіваленти 10 000 грн.;

Поточні фінансові інвестиції 10 000 грн.;

Довгострокові фінансові інвестиції 10 000 грн.;

Витрати майбутніх періодів 20 000 грн.

Ситуаційне завдання:

Заповнити таблицю:

Характеристика фінансової звітності:
Назва : Характеристика
БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Звіт про власний капітал
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)  
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
Консолідований звіт про власний капітал  
ПЕРЕЛІК додаткових статей фінансової звітності  

Тема 6. Бухгалтерський баланс (10 годин)

Завдання 1.

Теми семінарських доповідей:

7. Історія виникнення балансу

8. Роль та значення бухгалтерського балансу в системі управління підприємством

9. Розвиток бухгалтерського балансу в Україні

10. Сучасні бухгалтерські баланси в економічно-розвинених країнах

Завдання 2.

Національного із Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» положень, що стосуються формування балансу підприємства.

Завдання 3.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 4.

Ситуаційне завдання:

1. Розподілити статті балансу на майно (актив) та джерела їх утворення (пасив), розподілити статті за розділами та розрахувати валюту балансу:

Нематеріальні активи (залишкова вартість) 5000 грн.;

Зареєстрований (пайовий) капітал 60 000 грн.;

Запаси 25 000 грн.;

Основні засоби (залишкова вартість) 20 000 грн.;

Резервний капітал 10 000 грн.;

Поточні фінансові інвестиції 5000 грн.;

Гроші та їх еквіваленти 5000;

Нерозподілений прибуток 10 000 грн.;

Короткострокові позики банків 5000 грн.;

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 23 000 грн.;

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2000 грн.;

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги10 000 грн.;

Відстрочені податкові активи 10 000 грн.;

Інші необоротні активи 10 000 грн.;

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 20 000 грн.2. Відобразити в балансі зміни на основі наступних господарських операцій:

- надійшли виробничі запаси від постачальника – 2000 грн.;

- частину нерозподіленого прибутку передано на формування резервного капіталу – 1000 грн.;

- з поточного рахунку перераховано короткострокову позику банку – 1000 грн.;

- поступили кошти на поточний рахунок в банку від покупців 1000 грн.

 

Тема 7. Рахунки бухгалтерського обліку (14 годин)

Завдання 1.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 2.

Ситуаційне завдання:

Розподілити рахунки на активні, пасивні та активно-пасивні:

Рахунок 10 "Основні засоби"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 19 Гудвіл

Рахунок 20 "Виробничі запаси"

203 "Паливо"

207 "Запасні частини"

205 "Будівельні матеріали"

Рахунок 23 "Виробництво"

Рахунок 26 "Готова продукція"

Рахунок 30 "Каса"

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 43 "Резервний капітал"

Загрузка...

Рахунок 50 "Довгострокові позики"

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

Ситуаційне завдання:

Відобразити на рахунку 31 «Рахунки в банках» наступні операції за місяць, за умови залишку на поточному рахунку станом на 1 жовтня 50000 грн. :

Дата Зміст операції Сума, грн.
1.10 Поступили на поточний рахунок від замовника кошти 5000,00
1.10 Перераховано з поточного рахунку податок на прибуток 3000,00
1.10 Перераховано з поточного рахунку страхові внески 5000,00
1.10 Знято з поточного рахунку кошти на видачу заробітної плати 10000,00
3.10 Перераховано постачальникам за виконані роботи 2500,00
3.10 Отримано на поточний рахунок з каси виручку від реалізації 3000,00
3.10 Оплачено з поточного рахунку банку за обслуговування 100,00
4.10 Надійшли на поточний рахунок кошти від постачальників за виконані послуги 2500,00
5.10 Видано в касу на господарські потреби 1300,00

Ситуаційне завдання:

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції:

Зміст операції Сума, грн.
Отримано від постачальника виробничі запаси 10000,00
Передано сировину на виробництво 10000,00
Передано з виробництва готову продукцію 6000,00
Отримано виробничі запаси від підзвітної особи 500,00
Повернено в касу надлишок невикористаних коштів підзвітною особою 100,00

Залишки на рахунках:

№ рахунку Назва рахунку Залишок, грн.
Дебет Кредит
Виробничі запаси 7000,00  
Виробництво 1000,00  
Каса в національній валюті 350, 00  
Розрахунки з підзвітними особами 600,00  
Розрахунки з вітчизняними постачальниками - -
Готова продукція -

Ситуаційне завдання:

Сформувати на основі бухгалтерських записів зміст господарської операції:

Дебет 20 Кредит 23

Дебет 22 Кредит 23

Дебет 23 Кредит 25

Дебет 23 Кредит 20

Дебет 25 Кредит 23

Дебет 23 Кредит 22

Ситуаційне завдання:

Заповнити оборотно-сальдову відомість за аналітичним рахунком:

Рахунок 205 «Будівельні матеріали»

Код Назва Залишок на поч. місяця Обороти за місяць Залишок на кін. місяця
Дебет Надходження Кредит Вибуття
Кіл-сть Сума Ціна Кіл-ть Сума Ціна Кіл-ть Сума Кіл-сть Сума
Дошка, м/п
Брус, м3
Цвяхи, кг - -
Цемент, т
Арматура, т - -      
Разом: - - - - -

 

Тема 8. План рахунків бухгалтерського обліку (20 годин)

Завдання 1.

Дослідження та розгляд Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій із змінами від 27 червня 2013 року N 627

Завдання 2.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 3.

Ситуаційне завдання:

Сформувати на основі бухгалтерських записів зміст господарської операції:

Дебет 205 Кредит 23

Дебет 23 Кредит 205

Дебет 28 Кредит 631

Дебет 301 Кредит 361

Дебет 66 Кредит 301

Дебет 25 Кредит 23

Дебет 651 Кредит 311

Дебет 652 Кредит 311

Дебет 206 Кредит 631

Дебет 93 Кредит 66

 

Тема 9. Первинне спостереження, документація та інвентаризація (20 годин)

Завдання 1.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 2.

Розпізнавання термінів:

І.

1) реквізит-ознака;

2) реквізит-підстава;

3) спеціальні реквізити;

4) обов’язкові реквізити.

а) характеризує якісну сторону гос­подарської операції;

б) характеризує кількісну сторону господарської операції;

в) реквізити, що передбачені ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

г) обов’язкові реквізити.

ІІ.

1) Первинний документ;

2) Зведений документ;

3) Виконавчі документи;

4) Разові документи.

а) документи які складаються способом узагальнення (зве­дення) даних за первинними документами;

б) документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

в) документи які складаються на кожну господарську опе­рацію;

г) документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції.

ІІІ.

1) Грошові документи;

2) Матеріальні документи;

3) Розрахункові документи;

4) Разові документи.

а) документи оформлення розрахунків між підприємствами, орга­нізаціями та особами;

б) документи, які складаються на кожну господарську опе­рацію;

в) документи оформлення руху матеріаль­них цінностей;

г) документи оформлення операцій, пов'язані з грошовими коштами.

ІV.

1) Грошові документи;

2) Матеріальні документи;

3) Розрахункові документи;

4) Разові документи.

а) платіжні доручення, прибутковий касовий ордер, банківські чеки тощо;

б) платіжне доручення;

в) прибутковий касовий ордер;

г) прибутковий ордер, лімітна картка тощо.

Завдання 3.

Заповнити таблицю:

Облік господарських процесів: Первинні документи Відповідальний за складання Строк та умова зберігання
1. Облік основних засобів: 1.1 Придбання за грошові кошти 1.2 Безкорисне отримання 1.3 Внесок засновниками до статутного фонду 1.4 Ремонт 1.5 Реалізація 1.6 Безкорисна передача 1.7 Ліквідація 1.8 Нестача в зв’язку із крадіжкою      
2. Облік нематеріальних активів 2.1 Придбання за грошові кошти 2.2 Реалізація 2.3 Безкорисна передача 2.4 Списання      
3. Облік виробничих запасів, МШП 3.1 Придбання за грошові кошти 3.2 Безкорисне отримання 3.3 Уцінка 3.4 Передача до статутного фонду до іншого підприємства 3.5 Втрата в зв’язку із крадіжкою, псуванням      
4. Облік розрахунків з оплатою праці      
5. Облік розрахунків з підзвітними особами      
6. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами      
7. Облік розрахунків з покупцями та замовниками      
8. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками      
9. Облік розрахунків з засновниками      
10. Облік розрахунків за торговельними операціями 10.1 Оптова торгівля 10.2 Роздрібна торгівля 10.3 Комісійна торгівля      

Завдання 4.

Ситуаційне завдання:

Сформувати оперограму руху бухгалтерської довідки щодо фінансових результатів діяльності на ЗАТ «Калина»:

Найменування операції Касир Бухгалтер з виробництва Бухгалтер з постачання та реалізації Бухгалтер з податків Головний бухгалтер
Формування первинних документів щодо господарських процесів          
Формування електронних відомостей щодо обліку доходів та витрат        
Узагальнення інформації щодо доходів та витрат діяльності та відображення її на фінансовий результат          
Складання бухгалтерської довідки щодо фінансових результатів діяльності          

Ситуаційне завдання:

Сформувати фактографічну інформацію, яка використовується для обліку виробничих запасів:

№ з/п Джерела інформації Зміст інформації Використання інформації у обліково-аналітичному процесі
       
       

Ситуаційне завдання:

Сформувати графік документообороту виробничого підприємства за журнально-ордерною системою:

№ з/п Назва документа Створення та оформлення документа Перевірка документа Обробка документа Передача на зберігання в архів
Виконавець Термін виконання Виконавець Термін виконання Виконавець Термін виконання Виконавець Термін виконання
Касові документи:                
  прибутковий кас.ордер                
  видатковий кас. ордер                
  касова книга                
  звіт касира                
Банківські документи:                
  платіжне доручення                
  чекова книжка                
  виписка з банку                
Реалізація:                
  Рахунок                
  Накладна                
  Податкова накладна                
Придбання                
  Доручення                
  Договір                
Облікові регістри та відомості за рахунками                

Ситуаційне завдання:

Підприємством придбано будівлю для виробничих потреб, вартістю 180 000 грн., в тому числі ПДВ. При купівлі будівлі сплачено внесок до Пенсійного фонду 1% та Держмито 6% . Будівлю введено в експлуатацію як об’єкт основних виробничих фондів групи 1.

Відобразити в обліку господарські операції з господарськими документами.

Ситуаційне завдання:

Підприємство безкорисно отримало колишній в експлуатації станок. В акті приймання – передачі вказано: залишкова вартість – 2200 грн., сума зносу – 3000 грн. Витрати по транспорту 45 грн. Відобразити в обліку господарські операції з господарськими документами

Ситуаційне завдання:

Засновником зроблено внесок до статутного фонду підприємства оргтехнікою, яка в подальшому використовувалась в бухгалтерії, на суму 5000 грн. На підприємстві прийнято рішення про нарахування амортизації з використанням прямолінійного методу списання. Встановлений, по рішенню керівництва підприємства, строк корисного використання – 5 років. Очікується , що після закінчення цього строку оргтехніка буде мати ліквідаційну вартість – 650 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку відповідні господарські операції.

Ситуаційне завдання:

Для виробничих потреб підприємство придбало легковий автомобіль, вартість якого становить 18 000 грн. в тому числі ПДВ. При купівлі автомобіля сплачено внесок до Пенсійного фонду. Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції.

Ситуаційне завдання:

Підприємство отримало в подарунок побутовий холодильник для невиробничих потреб, вартість якого становить 12 000 грн. Холодильник доставлений автомобільним транспортом на підставі договору підряду. Вартість доставки – 200 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції.

Ситуаційне завдання:

Підприємством у звітному періоді проведена заміна запчастин на вантажному автомобілі. Частина знятих запчастин оприбуткована на суму 120 грн. і реалізована у цьому ж звітному періоді по ціні 180 грн. у тому числі ПДВ. Сума замінених запчастин – 450 грн. Відобразити в обліку господарські операції з господарськими документами.

Ситуаційне завдання:

Промисловим підприємством реалізована вітрина за 960 грн., первісна вартість – 850 грн., знос – 36 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції.

Ситуаційне завдання:

Підприємством на умові передплати реалізовано станок, первісна вартість його складає 940 грн., сума зносу – 120 грн. Ціна реалізації – 1080 грн., в тому числі ПДВ. Відобразити в обліку господарські операції.

Ситуаційне завдання:

На балансі підприємства рахується основний засіб групи 2. Прийнято рішення ліквідувати цей засіб в зв’язку з моральним зносом. Первісна вартість – 1000 грн., сума нарахованого зносу – 227,52 грн. Для визначення бази щодо нарахування зобов’язання по ПДВ за звичайну ціну можливої реалізації такого основного засобу – 500 грн., сума витрат, пов’язана з ліквідацією основного засобу – 65 грн. Вартість оприбуткованих придатних виробничих запасів – 20 грн. Відобразити в обліку господарські операції з первинними документами.

Ситуаційне завдання:

В ІІ кварталі на підприємстві відбулася крадіжка комп’ютера, первісна вартість – 10 000 грн., знос на момент крадіжки склав 855 грн. знайдена винна особа. По рішенню судових органів, винною особою відшкодовано збиток в ІІІ кварталі в сумі 21 945 грн. Грошові кошти поступили на поточний рахунок. Відобразити в обліку господарські операції з господарськими документами.

 

Тема 10. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку(15 годин)

Завдання 1.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 2.

Студентам пропонується заповнити таблицю:

№ з\п Трактування, в якому присутнє поняття «форма обліку» Літературне джерело Автор
   
   
   

Завдання 3.

Заповнити таблицю:

Етапи спостереження Елементи спостереження Назва технологічного етапу Зміст технологічного етапу
     

 

Тема 11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві(18 годин)

Завдання 1.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 2.

За нижченаведеними даними необхідно сформувати модель організації бухгалтерського обліку: Підприємство «Оранта» займається виробництвом майонезу. Для здійснення своєї діяльності підприємство здійснює співпрацю із є п’ятьма постачальниками, та двадцятьма покупцями своєї продукції. Обліковий персонал складається із чотирьох чоловік, у тому числі головний бухгалтер, в обов’язки якого покладено подання фінансової та податкової, внутрішньої звітності, контроль за обліковим персоналом, розподіл їх обов’язків, формування облікової інформації для процесу управління та подання його управлінському персоналу тощо. Серед бухгалтерів є бухгалтер по зарплаті, бухгалтер по розрахункам із постачальниками та покупцями, касир. Підприємство використовує загальну систему обліку, без використання восьмого класу рахунків. Для формування інформації про витрати використовує класифікацію за економічними елементами та відношенням до калькулювання собівартості продукції.

 

Тема 12. Облікова політика підприємства (15 годин)

Завдання 1.

Формування глосарія термінів за темою

Завдання 2.

Студентам пропонується ознайомлення та конспектування окремих положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні», щодо організації обліку та облікової політики на підприємствах України

Тема 13. Фінансова (бухгалтерська) звітність (обсяг 20 годин)

 

Ситуаційне завдання:

За даними таблиці сформувати БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) і визначити:

Суму власного капіталу підприємства;

Суму довгострокових зобов’язань;

Суму короткострокових зобов’язань;

Суму найбільш ліквідної частини активу.

Різновиди коштів та джерела їх утворення: Сума, грн.
Основні засоби
Знос основних засобів
Матеріали
Запасні частини
МШП
Паливо
Незавершене виробництво
Готова продукція
Каса
Поточний рахунок в банку
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з покупцями
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки по страхуванню
Товари
Розрахунки по оплаті праці
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з різними дебіторами
Прибуток
Зареєстрований (пайовий) капітал
Резервний капітал
Додатковий капітал
Короткострокові кредити банків

 

10.3 Перелік питань на іспит

1. Причини виникнення господарського обліку

2. Етапи формування господарського обліку в систему знань


Дата добавления: 0000-00-00; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Главные секреты абсолютной уверенности в себе| ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.034 сек.)