Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Свобода совісті й толерантність

Читайте также:
  1. Абсурдная свобода
  2. Глава 9 СВОБОДА
  3. Жизнь, свобода и стремление к халяве
  4. Истинная свобода
  5. Истинная свобода идет изнутри человека, от «быть», а не от «иметь» или «делать».
  6. Н.О. Лосский. Свобода воли.
  7. Настанет ли экономическая свобода, если «доллар США» «грохнут»?

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що свобода совісті це можливість людини діяти згідно зі своїми переконаннями, уяв­леннями про добро й зло, моральне й аморальне, якщо вони не су­перечать загальнолюдським моральним засадам, що панують у тому чи тому суспільстві. Свобода совісті не звільняє особу від відповідальності за недодержання моральних норм суспільства, порушення норм демократичного співжиття. Дотримання прин­ципу свободи совісті означає визначення необхідності встанов­лення в міжособистісних стосунках і відносинах із владою прин­ципу толерантності.

Проблема толерантності тісно пов'язана зі свободою совісті. Вона є фундаментальною умовою утвердження ненасильства в справі релігійної віри. Захист власного вибору, самовизначення суверенітету в релігійній сфері вимагає від особи поваги до ви­бору релігійних цінностей іншими людьми. Толерантність сприяє свободі вияву вільної совісті індивіда, вона є не тільки умовою проголошення права на свободу релігійного самовизнач бору певних світоглядних орієнтацій, а й своєрідним механізмом його реалізації на практиці. Оскільки толерантність є морально-етичним принципом поведінки й відносин різних соціальних елементів — церков, конфесій, віруючих, то це передбачає їх вза­ємоповагу, свідому відмову від насильства та агресії, принижен­ня гідності.

Толерантність має кілька визначальних принципів, які затвер­джені міжнародним співтовариством, зокрема ЮНЕСКО. Назве­мо їх.

• Визнання рівності, суверенності, свободи релігії та переко­нань суб'єктів комунікації. Інтерес однієї віруючої людини за­кінчується там, де розпочинається інтерес іншої віруючої люди­ни. Важливим є міжнародне визнаний принцип «усі різні — усі рівні».

• Визнання права суб'єктів комунікації на власне розуміння істини, власну позицію в житті, світоглядні та моральні орієнти­ри та цінності. При цьому їх культурна, моральна, естетична, ре­лігійна своєрідність розглядається як гідність особи. Водночас визнається гідність у поєднанні з плюралізмом1, а плюралізм -як цінність.

• Безумовна відмова від монополії на істину, відкритість і по­вага до протилежної позиції, погляду, істини, іншої системи знань. Річ у тім, що претензія на виключність володіння істиною в релігійному контексті веде до релігійної нетерпимості2 на рівні особи й до етноконфесійних конфліктів на рівні суспільних від­носин.

Проблема толерантності у сфері міжконфесійних відносин на­була сьогодні особливої гостроти з погляду її прикладного харак­теру. Толерантність постає як головний принцип, умова, чинник подолання міжконфесійних конфліктів, що є в Україні. Водночас толерантність є орієнтиром оцінки культури міжконфесійних відносин. Певна річ, толерантність не вирішує всіх етноконфе-сійних проблем, але вона стає одним з гарантів непоширення не­терпимості й насильства, агресії між представниками різних релі­гійних конфесій3.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Даосизм | Язичництво стародавніх слов’ян | Іудаїзм | Зороастризм | Буддизм | Біблія (Святе Письмо) як головне джерело християнського віровчення. | Особливості віросповідання та культу в православ’ї | Особливості віросповідання та культу в католицизмі | Особливості віросповідання та культу протестантизмі | Особливості віросповідання та культу Української греко-католицької церкви. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Іслам, основні напрями та релігійні течії| Новітні релігійні течії

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)