Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

олтаңбалары

Дипломдық жобаға

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

 

 

5В070800 – Мұнай-газ ісі

 

Алматы 2015

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнайгаз ісі институты

 

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану және баптау кафедрасы

 

ОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ

Кафедра меңгерушісі

PhD докторы, профессор

_________ Т.А.Енсепбаев

«_____»_________ 2015ж.

Дипломдық жобаға

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы: «Теңіз кенорындағы I кешен бойынша ұңғылар және қабаттарда гидравликалық зерттеулерді талдау»

 

 

5B070800 – «Мұнай-газ ісі»

 

 

Орындаған Тлеубаева А.Т.

 

Пікір беруші Ғылыми жетекші

Техн.ғыл. канд., доцент аға оқытушы

________А.Б.Сеитов ___________А.С. Ысқақ

«___»_____________2015ж. «___»_____________2015ж.

 

Алматы 2015

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

 

Қ.Тұрысов атындағы геология және мұнайгаз ісі институты

 

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану және баптау кафедрасы

 

5В070800 – Мұнай-газ ісі

 

 

БЕКІТЕМІН

Кафедра меңгерушісі

PhD докторы, профессор

_______ Т.А.Енсепбаев

«_____»_________2015ж

 

 

Дипломдық жоба орындауға

ТАПСЫРМА

Білім алушы Тлеубаева Айгерим Талгатовна____________________________

Тақырыбы: «Теңіз кенорындағы I кешен бойынша ұңғылар және қабаттарда гидравликалық зерттеулерді талдау»__________________________________ Университет ректорының«08»желтоқсан 2014ж.№ 547-п бұйрығымен бекітілген

Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі « ___ » ________ 2015ж.

Дипломдық жобаның бастапқы берілістері дипломдық жоба алдындағы______ жинақталған мәліметтер бойынша (кенорынның игеру жобасы,____________ кенорынды игерудің технологиялық сұлбасы)_____________________________

Дипломдық жобада қарастырылатын мәселелер тізімі

а) геологиялық бөлім__________________________________________________

ә) технологиялық бөлім________________________________________________

б) экономикалық бөлім________________________________________________

в)қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі_________________________________

г)қоршаған ортаны қорғау бөлімі_______________________________________

Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)

Шолу картасы, құрылымдық карта, геологиялық қима, өнім алу картасы, игеру көрсеткіштер динамикасы, техника-экономикалық көрсеткіштер кестесі____

Ұсынылған негізгі әдебиет 10 атау______________________________________ 

Дипломдық жобаның дайындау

КЕСТЕСІ

Бөлімдер атауы, қарастырылатын мәселелер тізімі Ғылыми жетекші және кеңесшілерге көрсету мерзімдері Ескерту
Геологиялық бөлім    
Технологиялық бөлім    
Экономикалық бөлім    
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау    
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі    

 

Дипломдық жоба бөлімдерінің кеңесшілері мен

қалып бақылаушының аяқталған жобаға қойған

олтаңбалары

Бөлімдер атауы Кеңесшілер, аты, әкесінің аты, тегі А.Ж.Т. (ғылыми дәрежесі, атағы) Қолтаңба қойылған мерзімі Қолы
Геологиялық бөлім   Ж.Г. Альжанова    
Технологиялық бөлім   А.С.Ысқақ, аға оқытушы    
Экономикалық бөлім   П.Д. Бейсекова, аға оқытушы    
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау Ф.К.Батесова, т.ғ.к., доцент    
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі А.С.Ысқақ, аға оқытушы    
Қалып бақылаушы   А.С.Ысқақ, аға оқытушы    

 

Загрузка...

Ғылыми жетекшісі______________________________________ А.С. Ысқақ

 

Тапсырманы орындауға алған білім алушы__________________А.Т. Тлеубаева

 

Күні «____»_____________2015ж


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 156 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
социологического исследования| ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.01 сек.)