Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау»- 200240 мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан қабылдау сұрақтары.

Читайте также:
 1. I Қаржылық есеп» пәні бойынша
 2. IV МЕНЕДЖМЕНТ САПА ЖҮЙЕСІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІН ҚОЛДАУ ЖӘНЕ МАМАН ДАЯРЛАУ САПАСЫН АРТТЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР
 3. А) Серіктестікті дамыту бойынша қызметті бағалау туралы ақпарат
 4. Адам қызметiн басқару және топты басқару
 5. Азақстан Республикасының жоғары мемлекеттік билік органдарының конституциялық-құқықтық мәртебесі
 6. Азақстан Республикасының Мемлекеттік әнұраны
 7. Азақстан Республикасының мемлекеттік басқаруы

 

 1. Тау жыныстарының физикалық және механикалық қасиеттері
 2. Тау жыныстарының түрпілігі және оны анықтау тәсілдері
 3. Тау жыныстарын бұзу аспаптарының арналуы бойынша топталуы
 4. Кесіп – опырып бұрғылайтын қашаулардың түрлері олардың жетістіктері мен кемшіліктері, қолдану аймақтары
 5. Қажап кесіп бұрғылайтын қашаулардың жетістіктері мен артықшылықтары, олардың қолдану аймақтары
 6. Үгітіп опырып бұрғылайтын қашаулар. Шарошкалы қашаулардың артықшылықтары мен кемшіліктері, олардың түрлері.
 7. Шарошкалы қашаулардың сырғанау коэффициеті.
 8. Басқа қашаулармен салыстырғанда үш шарошкалы қашаулардың ерекшеліктері мен кемшіліктері
 9. Бір шарошкалы қашаулардың жұмыс принципі, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.
 10. Керн алу құрылғылары және бұрғылау ұштықтары. Керннің толық шығуына теріс әсерін тигізетін факторлар.
 11. Шарошкалы қашаулардың жұмыстан кейінгі қалпының ВНИИБТ коды бойынша белгіленуі.
 12. Қашауларды ұңғымаға түсіру алдында тексеру және дайындау.
 13. Қашаудың жұмыс көрсеткіштері және оларды анықтау.
 14. Қашаулардың жұмыс көрсеткіштеріне әсер етуші факторлар.
 15. Өтімділіктің механикалық жылдамдығының уақыт бойынша өзгеру заңдылығы.
 16. Қашау өтімділігінің өзгеру заңдылығы.
 17. Өтімділіктің рейстік жылдамдығының өзгеру заңдылығы.
 18. 1 м бұрғылауға кеткен пайдалану шығындары.
 19. Қашау жасақтары мен тіректерінің тозуына әсер етуші факторлар.
 20. Қашау жасақтары мен тіректерінің уақыт бойынша тозу заңдылығы.
 21. Қашаудың ұңғыма түбіндегі ұтымды жұмыс ұзақтығын таңдау.
 22. Қашаудың ұңғыма түбіндегі жұмысына жеткілікті айналу моментінің өзгеру заңдылықтары.
 23. Бұрғылау процессінде жаңа қашауды жалғап бекіту және тозған қашауды ашып ауыстыру тәртібі
 24. Ұңғымадан көтерген қашаудың өлшемдерін тексеру арқылы оның жұмыс нәтижелерін талдау
 25. Бұрғылауда қолданатын жуу жүйелері.
 26. Тұтқыр және тұтқырлы-пластикалық сұйықтардың ламинарлық режимдегі ағысында бұрғылау құбырлары мен сақиналы кеңістіктегі қысым кедергілерін есептеу
 27. Тұтқыр және тұтқырлы-пластикалық сұйықтардың турбуленттік режимдегі ағысында бұрғылау құбырлары мен сақиналы кеңістіктегі қысым кедергілерін есептеу
 28. Жуу жүйесі элементтеріндегі жергілікті кедергілерді есептеу принципі
 29. Қашау сұғындамаларындағы гидравликалық кедергілерді есептеу
 30. Тұтқыр және тұтқырлы –пластикалық сұйықтардың ағыс режимдеріндегі шекті Рейнольд саны
 31. Бұрғы тізбегін түсіріп көтеру кезінде ұңғымада пайда болатын гидродинамикалық қысымдарды есептеу принципі
 32. Бұрғылау қондырғысының айналым жүйесінің схемасы
 33. Ұңғыма түбін бұрғыланған тау жыныстары бөлшектерінен тазалауға жеткілікті бұрғылау сұйығының сақиналы кеңістіктегі өрлеу жылдамдығын таңдау.
 34. Айналым жүйесі элементтері қалай және қандай қысымға сыналады?
 35. Бұрғы тізбегін түсіру жылдамдығын есептеу
 36. Байланыстыру жүйесі (манифольд), баған және сораптардың өз ара қосылыстарына қойылатын талаптар
 37. Бұрғылау сораптарының сақтандыру құрылғысының конструкциясы
 38. Сұйық айдау кезінде айналым жүйесінде пульсациялардың пайда болу себептері және оның зиянды жақтары
 39. Бұрғылау вахтасының мұнайгаз көріністері байқалғанда орындайтын іс әрекеттері
 40. Ротормен бұрғылау кезінде қашаудағы гидравликалық қуатты реттеу және қашау сұғындамаларындағы ағыстың жылдамдығын нормалау
 41. Ротормен бұрғылауда бұрғылау режимі параметрлерінің өзара байланысы және оларды шектеу
 42. Турбобұрғылармен бұрғылағанда бұрғылау режимі параметрлерінің өзара байланыстылығы.
 43. Гидравликалық түптік қозғалтқышқа берілетін өстік салмақты ескеріп оның тұрақты жұмысын қамтамассыз ететін сұйықтың шамасын есептеу
 44. Тұрбобурғының түрін, диаметрін, секциясының санын таңдау принципі
 45. Электробұрғымен бұрғылағанда бұрғылау режимі параметрлерінің өзара байланысы
 46. Электробұрғымен бұрғылағанда жуу сұйығының шамасы қандай шартты ескеріп қабылданады?
 47. Бұрғылау режимін таңдау принципі
 48. Ұңғыма тілмесін біркелкі бұрғылану аралықтарына бөлу тәсілдері
 49. Белгілі аралықтарды бұрғылау үшін қашаудың түрін тадап алу принципі
 50. Бұрғылау режимі параметрлерін оптимизациялау
 51. Бұрғылау режимі параметрлерін бақылау
 52. Керн алып бұрғылау кезінде бұрғылау режимі параметрлерін таңдап алу
 53. Түрбобұрғының жұмыс принципі және оның турбинасының жұмыс сипаттамасы
 54. Гидротежегіші бар турбобұрғылардың жетістіктері және конструктивтік ерекшеліктері
 55. Винттік түптік қозғалтқыштың жұмыс принципі және оның жұмыс сипаттамасы
 56. Тұрбобұрғылармен гидромониторлық қашауларды қолдану үшін қойылатын негізгі талап не?
 57. Электробұрғылар. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері
 58. Электробұрғының жұмыс сипаттамасы.
 59. Электробұрғымен бұрғылағанда бұрғылау режимі параметрлерінің байланыстылығы.
 60. Шурф қалай бұрғыланады және шегенделеді?
 61. Ұңғыманы бұрғылау қалай басталады?
 62. Қашауды көтеру алдында ұңғыманы жуу ұзақтығын қалай анықтайды?
 63. Аспапты көтеру кезінде ұңғыманы жуу сұйығымен қалай толтырады. Оның қандай тәсілдерін білесіз?
 64. ГИВ-6М аспабы көрсетуінің дұрыстығын қалай тексеруге болады?
 65. Ұңғымаға түсіруден алдын тұрбобұрғының жұмысын қалай тексеріп алады?
 66. Бұрғылау режимі неше түрге бөлінеді және оларды таңдап алудың принципі қалай?
 67. Жуу сұйығының негізгі атқаратын функциясы
 68. Жуу сұйықтарының классификациясы. Олардың қолдану аймақтары.
 69. Статикалық және динамикалық жағдайларда жуу сұйықтарының қабыршық құру және сүзілу қасиеттері, олардың ұңғыманы бұрғылау және аяқтау кезіндегі маңызы.
 70. Жуу сұйықтарының сруктуралық қасиеттерінің ұңғыманы бұрғылау және аяқтаудағы мәні. Оларды бақылау тәсілдері
 71. Жуу сұйықтарының реологиялық қасиеттерінің ұңғыманы бұрғылау және аяқтаудағы мәні. Оларды бақылау тәсілдері
 72. Су және мұнай негізіндегі жуу сұйықтарының қасиеттеріне адсорбция процесінің әсері
 73. Дисперстік жүйенің агрегатівтік тұрақтылығы және оны қамтамассыз ету факторлары
 74. Сазды жуу сұйықтары, олардың компоненттік құрамы
 75. Сазды жуу сұйықтарының қасиеттері және олардың бұрғылау кезінде өзгеру себептері
 76. Химиялық реагент-электролиттер және олардың сазды жуу сұйықтарының қасиеттеріне әсері
 77. Органикалық, сілті құрамды химиялық реагенттер, қорғаныс коллоидтары.
 78. Жоғары малекулярлық органикалық реагенттер, олардың қолдану аймақтары
 79. Жуу сұйықтарының тығыздығын көтеру. Ауырлатқыштар, оларға қойылатын талаптар
 80. Сазды жуу сұйықтарының тығыздығын азайту тәсілдері
 81. Сазды жуу сұйықтарын гидротациялайтын және дисперсиялайтын ингибитер -реагенттердің түрлері, олардың қолдану аймақтары
 82. Орнықсыз саз жыныстарын ингибирленген жуу сұйықтарын пайдаланып бұрғылау тәжірибесі
 83. Сазсыз жуу сұйықтары, олардың құрамы, қолдану аймақтары, қабыршық және структура құру қасиеттерін қамтамассыз ету тәсілдері
 84. Конденсацияланған қатты фазалы жуу сұйықтары, олардың қолдану аймақтары
 85. Мұнай негізіндегі жуу сұйықтары, олардың құрамы, қолдану аймақтары, дайындау тәсілдері, жетістіктері мен кемшіліктері
 86. Инвертті эмульсиялы жуу сұйықтары, олардың құрамы, қолдану аймақтары және агрегативтік тұрақтылығын қамтамассыз ету
 87. Гидрогель магний негізіндегі жуу сұйықтары, олардың қолдану аймақтары
 88. Ұңғыманы аэрацияланған жуу сұйықтарын пайдаланып бұрғылау ерекшеліктері
 89. Дірілді елек. Оның бұрғылау сұйығын тазалау және өткізу мүмкіндіктеріне әсер етуші факторлар
 90. Гидроциклондар (құмайрығыш). Олардың жұмыс принципі және бұрғылау сұйығын тазалау қасиеттеріне әсер етуші факторлар.
 91. Центригугалардың (лай айырғыш) жұмыс принципі
 92. Жуу сұйығын қатты және сұйық химиялық реагенттермен бұрғылау қондырғысының басында қалай өңдеуге болады?
 93. Бұрғылау қондырғысында саз ерітіндісін өңдеу үшін нитролигнинді қалай дайындайды
 94. Бұрғылауда қолданатын химиялық реагенттердің адам өміріне зиянды әсері
 95. Жуу сұйықтарын дайындау, пайдалану, тазалау және газдардан айыру кезінде қолданатын қаупсіздік шаралары
 96. Жуу сұйықтарының жердің құнарлығы, су және қоршаған ортаға зиянды әсері. Химиялық реагенттердің зиянды әсерін бейтараптандыру шаралары.
 97. Көмірсутегі негізіндегі бұрғылау сұйықтарын дайындау және пайдалану кезіндегі қауыпсіздік шаралары
 98. Бұрғылау сұйықтарындағы күкіртсутекті бейтараптандыру реагенттері
 99. Бұрғы тізбегінің құрамы және төменгі ұшының жабдықталуы
 100. Болат бұрғылау құбырларының түрлері және олардың конструктивтік ерекшеліктері, жетістіктері мен кемшіліктері
 101. УБТ және УБТС түріндегі ауырлатылған бұрғылау құбырлары, олардың конструктивтік ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері
 102. Бұрғылау құбырларының бұрандалы қосылыстарының ерекшеліктері, жетістіктері мен кемшіліктері
 103. Құлыптары пісіріліп жалғанған бұрғылау құбырларының артықшылықтары мен кемшіліктері
 104. Тік және көлбеу ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі бұрғы тізбегінің жұмыс жағдайы
 105. Бұрғы тізбегінің тұрақтылығына айналу моментінің, центрден тепкіш және өстік күштердің әсері
 106. Бұрғылау кезінде бұрғы тізбегінде пайда болатын тербелістер және олардың бұрғы құбырлары мен қашау тіректеріне әсері
 107. Бұрғылау тәсіліне байланысты бұрғы тізбегін жинақтау
 108. Бұрғылау тәсіліне қарай бұрғы тізбегін төзімділікке және беріктікке есептеу
 109. Бұрғы тізбегін көлбеу ұңғымаларды бұрғылауға есептеу ерекшеліктері
 110. Тіке ұңғымалардың өздігінен қисаю себептері, оған әсер ететін негізгі факторлар
 111. Ұңғымалардың өздігінен қисайып кетуі салдарынан туатын қиыншылықтар
 112. Ұңғымалардың өздігінен қисаюын болдырмау шаралары
 113. Бұрғы қондырғысының тәл жүйесін жабдықтау
 114. Ұңғымаларды көлбейте бұрғылаудың мақсаты. Қөлбеу ұңғымаларының профильдері, олардың тиімді пайдалану аймақтары
 115. Көлбеу ұңғымаларының профилін таңдау, есептеу және тұрғызу
 116. Айналмалы бұрғылау кезінде ұңғыма оқпанын қисайту тәсілдері
 117. Ауытқышты бағыттау әдістері
 118. Түптік қозғалтқыштармен бұрғылағанда оқпанның бағытын реттеу үшін бұрғы тізбегінің төменгі ұшының (КНБК) жабдықтарын таңдау принципі
 119. Көлбеу ұңғымалар оқпанының зениттік және азимуттық ауытқу бұрыштарын анықтау
 120. Бұрғы тізбегін бағыттап түсіру
 121. Ұңғымаларды бұрғылауда кездесетін қиыншылықтар.
 122. Шиеленістердің классификациясы.
 123. Қысымдардың біріктірілген графигінен сиымсыз аралықтарды бөліп алу принципі.
 124. Жуу сұйығының жұтылу себептері. Жұтылудың қарқынын қалай анықтайды?
 125. Жұтылуды жою тәсілдері.
 126. Жуу сұйығын ұңғыма сағасына шығармай бұрғылау тәсілінің ерекшеліктері.
 127. Ұңғымада су-мұнай-газ көріністерінің байқалуы. Олардың себептері мен ерекшеліктері.
 128. Ұңғымадағы су-мұнай-газ көріністерінің жуу сұйығының параметрлеріне әсері.
 129. Атқылауға тойтарыс беру жабдықтарының түрлері және олардың жұмыс принципі мен қолдану аймағы.
 130. Превенторлардың негізгі параметрлері.
 131. Ұғыма оқпанындағы тау жыныстарының үгіліп және опырылып құлау себептері және олардың алдын алу шаралары.
 132. Ұңғыма оқпанының тараюы және оқпанда кеуектердің пайда болу себептері, олардың алдын алу шаралары.
 133. Бұрғы тібегінің ұңғымада қысылып ұсталып қалуы және оның ұсталу орнын анықтау тәсілдері.
 134. Ұңғымада қысылып қалған бұрғы тізбегін босату тәсілдері.
 135. Ұңғыма оқпанына жабысып қалған бұрғы тізбегін босатудың гидроимпульстік тәсілі.
 136. Апаттардың түрлеріне қарай қолданатын ұстағыш аспаптарының конструкциялық ерекшеліктері.
 137. Ұңғыма конструкциясын жобалау принципы.
 138. Теңіз ұңғымалары конструкциясын жобалаудың ерекшеліктері.
 139. Өнімді қабатты ашу үшін бұрғылау сұйығының түрін таңдау принципі.
 140. Өнімді қабаттарды ашу және ұңғыма түбі аймағының конструкциясы.
 141. Өнімді қабаттарды қабатсынағыштармен сынау технологиясы.
 142. Ұңғымаларды цементтеудің мақсаты. Бір сатылы цементтеу тәсілі.
 143. Ұңғымаларды тампонаждау материалдары.
 144. Ұңғымаларды екі сатылы цементтеу тәсілі және оның себептері.
 145. Ұңғымаларды кері цементтеу тәсілінің артықшылықтары мен кемшіліктері.
 146. Шегендеу құбырларының түрлері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Шегендеу тізбегін құрастыру.
 147. Ұңғымағы түсіруден бұрын шегендеу құбырларын дайындау. Шегендеу тізбегінің жабдықталуы.
 148. Ұңғыманы шегендеу тізбегін түсіруге дайындау.
 149. Пайдалану тізбегін есептеу тәсілі.
 150. Аралық тізбекті есептеу ерекшеліктері
 151. Жасырын тізбекті цементтеу ерекшеліктері.
 152. Ұңғымалардың цементтелу сапасына әсер етуші факторлар.
 153. Шегендеу тізбектерінің ұңғымадағы жұмыс жағдайы.
 154. Ұңғымаларды цементтеудің гидравликалық бағдарламасы.
 155. Ұңғымаларды цементтеуде буферлік сұйықтарды қолданудың мақсаты.
 156. Ұңғымалардың цементтелу сапасын тексеру тәсілдері.
 157. Ұңғыманы игеру дегеніміз не? Қабаттан ұңғыма түбіне өнімді келтірудің қандай тәсілдерін білесіз?
 158. Өнімді қабаттарды екінші рет ашу, оның кемшіліктері мен жетістіктері.
 159. Ұңғыманы цементтеу техникасы мен жабдықтары.
 160. Перфораторлардың түрлері, олардың жетістіктері мен кемшіліктері.
 161. Цементтеу техникасын ұңғыма сағасына орналастыру тәртібі.
 162. Цемент ерітіндісінің қасиеттері және оларды анықтау.
 163. Күкірт сутектің әсер ету жағдайларда ұңғымаларды аяқтау.
 164. Акваторияда ұңғымаларды бұрғылауға арналған қондырғылар, олардың қолдану аймақтары.
 165. Бұрғылау кемелері.
 166. Жартылай бататын бұрғылау қондырғылары және олардың қолдану аймағы.
 167. Тұрақты бұрғылау платформаларынан теңіз ұңғымаларын бұрғылау ерекшеліктері.
 168. Теңіз ұңғымаларын бұрғылауға әсер ететін факторлар.
 169. Су бөлу құбырына әсер етуші күштер.
 170. Су асты сағалық жабдықтары.
 171. Ұңғыма құрылысының толық цикліне қандай кезеңдер кіреді?
 172. Ұңғыма құрылысының негізгі құжаттары.
 173. Ұңғыма құрылысының техникалық және экономикалық көрсеткіштері.
 174. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауда жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау шаралары.
 175. ГТН қандай бөлімдерден тұрады және оның режимдік технологиялық картадан (РТК) айырмасы қандай?
 176. Буферлік сұйықтың көлемін есептеу принципы.
 177. Жуу сұйығы параметрлерінің қашау жұмыс көрсеткіштеріне әсері.
 178. Ұңғыманың техникалық жобасында қандай мәселелер қаралады?
 179. Ұңғыманы кері цементтеудің артықшылықтары мен кемшіліктері.
 180. Жүзбелі теңіз бұрғылау қондырғыларындағы тіке қозғалысты компенсаторлардың ролі және олардың қондырғыда тұратын орны.

 


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 893 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Выдающиеся представители адвокатуры.| Бухгалтерлік есеп қағидалары» пәнінен сұрақтар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)