Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогнозування геологічного розрізу методами електророзвідки.

Читайте также:
  1. акими методами опред. потребность в оборотных средствах?
  2. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7–26.
  3. Бурение скважин и шпуров методами ударного, вращательного и ударно-вращательного бурения
  4. ВІДБІР , ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКА СПОСОБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДО швидкісному бігу
  5. Динаміка спортивних результатів найсильніших спринтерів як критерій відбору та прогнозування здібностей
  6. ерификация железодефицитного характера анемии (дифференциальный диагноз гипохромной анемии биохимическими лабораторными методами исследования).
  7. етоди прогнозування банкрутства

У електророзвідці зараз нараховується більше 50 різних методів і модифікацій, які призначенні як для глибинних досліджень, так і для визначення верхньої частини розріза. В залежності від принципа дослідження їх можна розділити на наступні групи: методи опорів (методи постійного струму), індукційні методи і свердловинна електророзвідка.

Методи опорів

Методи опорів засновані на пропущенні в землі за допомогою пари електродів відомого постійного струму і вимірюванні напруги, викликаного цим струмом, за допомогою іншої пари електродів. Знаючи струм і напругу, можна обчислити опір, а з урахуванням конфігурації електродів можна встановити, до якої частини підповерхневого простору цей опір відноситься. Збільшення розносу струмових електродів тягне збільшення глибинності дослідження і є зондуючим фактором для вертикального електричного зондування (ВЕЗ). Крім ВЕЗ до групи відносяться його модифікації, засновані на вимірі амплітуд (ВЕЗ-ВП) і фаз (ВЕЗ-ВПФ) поля викликаної поляризації, однополюсне комбінування (ОКЕЗ) і дипольне (ДЕЗ) електричне зондування, а також електропрофілювання (ЕП), при якому розноси не змінються, а вся установка переміщюється по профілю або майданчику. За даними методів опорів можна дізнатися розподіл в середовищі питомого опору і вектора викликаної поляризації. Електромагнітні зондування застосовують головним чином при регіональних, структурно-картувальних і розвідувальних дослідженнях, коли ставиться завдання розчленування геологічного розрізу на шари і блоки, визначення послідовності залягання пластів і картування тектонічних структур, зокрема при пошуках родовищ нафти і газу. Електротомографія, наприклад, застосовується для задач рудної розвідки, екологічних та інженерно-геологічних задач.

Індукційні методи

До групи методів відноситься величезна кількість різних модифікацій, суть яких можна описати наступним чином. Під впливом змінного електричного або магнітного поля в землі за рахунок феномена магнітної індукції виникає електромагнітне поле. Знаючи точно параметри джерела поля, можна вимірювати різні електричні й магнітні компоненти індукованого поля, відновлюючи за ними параметри середовища. На відміну від методів опорів, де зондуючим параметром є рознос, в індукційних методах крім розмірів установки глибинність залежить також від частоти струму в генераторі (підгрупа частотних зондувань - ЧЗ) або від часу реєстрації після вимкнення струму в генераторі (підгрупа зондувань становленням поля - ЗС). При перенесенні по профілю або площі установки з постійними розмірами, частотою або часом, отримують електромагнітне профілювання.

Свердловинна електророзвідка

Свердловинною електророзвідкою називають спосіб об'ємного вивчення міжсвердловинного простору, який заснований на збудженні і вивченні поля як всередині свердловин, так і на поверхні землі, а також на електромагнітному просвічуванні навколишнього середовища між свердловинами, сюди відносять всі варіанти електричного профілювання в свердловинах, методи викликаної поляризації (ВПС, ВПФС), природного електричного поля (ЕЕПС, ПЕЕМПС), електричної кореляції (МЕК), занурених електродів (МЗЕ), у тому числі методи електричного та магнітного заряду, контактний і безконтактний способи поляризаційних кривих (КСПК, БСПК), а також всі види свердловинного електромагнітного профілювання, засновані на вивченні поля дипольного джерела, незаземленій петлі (НПС), перехідних процесів (МППС), радіохвильового просвічування (РВП). Свердловинні модифікації застосовують для пошуків покладів корисних копалин в білясвердловинному і межсвердловинному просторах, вивчення форми, розмірів і компонентного складу покладу, а також для ув'язки результатів наземних і свердловинних спостережень.

 

4. Модулі пружного тіла та межі їхніх змін.

Перш за все слід сказати, що модуль пружності – це загальна назва декількох величин, які характеризують здатність твердого тіла (матеріалу, речовини) пружно деформуватися (не постійно) при прикладанні до них сили.

Основними модулями пружного тіла є:

Модуль Юнга () – характеризує опір матеріалу розтягненню/стисненню при пружній деформації або властивість об’єкта деформуватися вздовж осі, при впливі сили вздовж цієї осі; визначається як відношення напруги до подовження. Часто модуль Юнга називають просто модулем пружності. ; де - сила в ньютонах, - площа поверхні, по якій розподілена дія сили, - довжина деформованого стержня, - модуль зміни довжини стержня в результаті пружної деформації.

Модуль зсуву або модуль жорсткості () - характеризує здатність матеріалу чинити опір зміні форми при збереженні його обсягу; він визначається як відношення напруги зсуву до деформації зсуву, яка позиціонується як зміна прямого кута між площинами, за якими діють дотичні напруження. Модуль зсуву є однією зі складових явища в’язкості. ; де - модуль Юнга, - значення коефіцієнта Пуассона для даного матеріала. Вимірюється модуль зсуву у ГПа (гігапаскалях). Найбільші значення у алмаза 478 ГПа, найменші у резини – 0,0006 ГПа.

Модуль всебічного стиснення () характеризує здатність об’єкта змінювати свій об’єм під дією всебічного нормального напруження, однакового у всіх напрямках (виникає, наприклад, при гідростатичному тиску). ; де P – тиск, V – об’єм. Простими словами ця величина визначає, який зовнішній тиск треба прикласти для зменшення об’єма на 1%. Вимірюється у Паскалях (Па). Наприклад у скла 35 Па, у сталі 160 Па, у алмаза 442 Па, у води 2000 Па.

Коефіцієнт Пуассона () характеризує пружні властивості матеріала. При прикладанні до тіла сили розтягнення воно починає подовжуватися, а поперечний переріз зменшується. Коефіцієнт Пуассона показує, у скільки разів змінюється поперечний переріз тіла, що деформується при його розтягненні або стисканні. Для абсолютно крихкого матеріалу коефіцієнт = 0, для абсолютно нестисливого = 0,5. Для більшості сталей цей коефіцієнт лежить в районі 0,3; для гуми він приблизно = 0,5 (вимірюється у відносних одиницях: мм/мм, м/м).

Параметри Ляме – матеріальні константи, характеристики пружних деформацій ізотропних твердих тіл. Для кращого усвідомлення можна привести закон Гука в лінійній теорії пружності: + , - тут називається першим параметром Ляме, а - другим параметром Ляме.

 

Білет №12

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВЫКУП НЕВЕСТЫ| Методи та способи кількісної інтерпретації магнітних аномалій. Оцінка похибки розрахунків.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)