Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 4. Андріїшин М.В., Сохнич А.Я

Читайте также:
  1. Http://list.mail.ru/13149/1/0_1_0_2.html - список зарубежных почтовых сервисов.
  2. аздел 1. Структура бизнес-единиц ОАО Транс №21 и задолженность по долгам в бюджеты. Список кредиторов и дебиторов. Бухгалтерский баланс ОАО Транс №21 и отчет о прибылях и убытках.
  3. Алфавитный список терминов
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список

1. Тараріко О.Г.. Агроландшафт. Екологічна енциклопедія: у 3 т./ Редколегія: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007, с. 15

2. Кустовська О. В. Розпоряджатись землею маємо адекватно / О. В. Кустовська, С. О. Осипчук // Землевпорядний вісник. — 2007. — № 2. — С. 29-32.

3. Горлачук В. В. Екологічні аспекти землекористування / В. В. Горлачук, А. Я. Сохнич // Вісник ХДАУ. — 1999.—№ 5.—С. 299-305.

4. Андріїшин М.В., Сохнич А.Я. Методологічні основи оптимізації охорони природи і землекористування. – Львів: Українські технології, 1998. — 116 с.

5. Гуцуляк Ю.Г. Досвід еколого-ландшафтного районування території в Україні та в гірських західних районах (верхній і регіональний рівні): Рекомендації землевпорядному виробництву. — Чернівці: Прут, 2008. — 128 с.

6. Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика: [навч. посіб.] / В. М. Гуцуляк. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 168 с.

7. Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – М.: Мысль, 1989. – 503 с.

8. Медведєв В.В. Нормативи утворення і збереження структури ґрунту/ В.В. Медведєв // Вісникаграрної науки. – 2010. – № 3. – С. 9–13.

9. Бураков В. І. Ґрунтозахисно-меліоративне впорядкування агроландшафту як основний етап культурного агроландшафтогенезу (теоретичне обґрунтування практичної сфери діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук.ступеняд. геогр. наук / В. І. Бураков. – Харків, 1997. – 34 с.

 

10. Голованов А.И. Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С Кожанов, Ю.И. Сухарев. – М.: КолосС, 2005. – 216 с. – (Учебники и учебныепособия для студентоввысш. учеб.заведений).

11. Світличний О.О. Основиерозієзнавства: [підручник] /
О.О. Світличний, С.Г. Чорний. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 266 с.

12. Мильков Ф.Н. Рукотворныеландшафты. Рассказ об антропогенных комплексах / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 1989. – 503 с.

13. Земельний кодекс України. – К.:Атіка, 2001. – 96 с

14. Гончаренко А.В. География: [учебноепособие для поступающих в ВУЗы] / А.В. Гончаренко, Ю.В. Зайончковский. – Х.: Парус, 2004. – 496 с.

Тараріко О.Г. Комплексна агроекологічна


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні підходи щодо визначення екологічної стійкості земельних угідь| Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межнационального согласия

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)