Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Юрисдикція органів місцевого самоврядування у забезпеченні державного регулювання аграрних відносин. | Правові форми державної підтримки суб'єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Юридична відповідальність органів державної влади, МС та їх посадових осіб у сфері регулювання аграрних правовідносин в Україні. | Поняття, види аграрних правопорушень в системі юридичної відповідальності. | Правопорушення. | Правопорушення. | Підстави, умови та форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення. | Правове становище фермерських господарств. | Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств. | Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств. |


Читайте также:
  1. II. Общая схема приема, временного размещения, предоставления правового статуса и направления соотечественников к месту вселения.
  2. агальна характеристика правового статусу
  3. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
  4. Аграрні відносини та їх особливості
  5. Административно-правового регулирования
  6. алицько-Волинське князівство:особливості історичного розвитку.
  7. амостоятельное осуществление нормативно-правового регулирования.

Державні сільськогосподарські підприємства залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду поділяються на унітарні (комерційні й казенні) та корпоративні. Всі комунальні підприємства є унітарними. За ст. 63 ГК унітарне підприємство створюється одним засновником, який надає потрібне для цього манно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який сам призначає, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників). їхнього спільного управління справами: на основі корпоративних прав, зокрема через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів т ризиків підприємства. Державне (комунальне) унітарне сільськогосподарське підприємство — це заснований на державній (комунальній) власності самостійний статутний суб'єкт господарювання, який має статус юридичної особи публічного права і здійснює виробничу та підприємницьку діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Таке підприємство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Воно створюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної комунальної) власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери управління цього органу. Воно також може бути створене внаслідок адміністративного поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України. Створення державного (комунального) унітарного сільськогосподарського підприємства шляхом відокремлення здійснюється зі збереженням за новими підприємствами взаємозобов'язань та укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання. Важливе значення для визначення правосуб'єктності державного (комунального) унітарного сільськогосподарського підприємства має також його статут, на основі якого воно діє. який затверджується власником майна суб'єкта господарювання чи його представниками. У статуті містяться відомості прз найменування й місцезнаходження підприємства, мету й предчет його діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління та контролю, їхню компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також про інші особливості організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Державне унітарне комерційне підприємство, згідно з ч. 7 ст. 74 ГК. може бути перетворено у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством, у корпоратизоване підприємство Особливості діяльності державних акціонерних товариств визначаються ГК та іншими законами. Спеціального закону про державні підприємства на сьогодні не прийнято Головні ознаки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств такі:ж організації з правами юридичної особи не є власника закріпленого та ними майна. їхнє майно перебуває в державнійабо комунальні власності вони створюються не лише чалля виробництва, переробки тарсаліашї сільськогосподарської продукції. їхня діяіьжсть спрямована також на реалізацію національних і регіональних виробничих та науково-технічних програм і розвиток аграрного сектора економіки в цілому Обсяг прав та обов'язків державних і комунальних унітарних сільськогосподарських підприємств шлежіггь передусім віз правового режим) манна, закріплено за нимиГоловні ознаки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств такі:

1) ці організації з правами юридичної особи не є власниками закріпленого за ними майна, їхнє майно перебуває в державній або комунальній власності;

2) вони створюються не лише задля виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, їхня діяльність спрямована також на реалізацію національних і регіональних виробничих та науково-технічних програм і розвиток аграрного сектора економіки в цілому.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості правового становища господарських товариств у сільському господарстві| Особливості правового становища об'єднань у сільському господарстві.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)