Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення змісту методології у працях вітчизняних вчених

Залежно від попередника | Ефективність переробки 1 т зерна кукурудзи на біоетанол | Економічна ефективність виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві | Ключові проблеми, місія, мета та стратегічні цілі розвитку аграрного сектору | Принципи організації та орієнтири реалізації стратегії | Пріоритетні напрями досягнення стратегічних цілей та очікувані результати | Формування перспективної моделі сільського господарства як основи аграрного сектору України | Перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації – методологічні орієнтири | Використаної і рекомендованої літератури | Найбільші агрохолдинги України, їх розміри та |


Читайте также:
  1. IX . ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
  2. Аналіз кредитоспроможності п – ства . Порядок визначення кредитного рейтингу.
  3. Аналіз::динаміки::та::визначення::передаточної::функції::картоплесховища::по::каналу::регулювання::температури
  4. атегоріально-термінологічне довизначення проблеми, з якою звернулися до психолога.
  5. Визначення
  6. Визначення балів за різні види навчальної діяльності.
  7. Визначення вартості та оцінка ефективності операцій з облігаціями
Автор (и) Визначення змісту
В. Арутюнов, В. Мішин, В. Свінціцький   Вчення про методи, принципи, підходи до пізнання й перетворення світу, сукупність прийомів дослідження у будь-якій науці. Методологія є спеціальною формою рефлексії над науковим пізнанням, особливий тип усвідомлення науки
  О. Лесюк Принципи побудови методів та їх наукове узагальнення (наприклад, методологія управління, методологія планування, методологія обліку). Методологія – це система, що реалізує три основні функції: одержання, створення нового знання; структурування цього знання у вигляді нових понять, категорій, законів; організація використання нових знань в суспільно-практичній діяльності
    В. Романчиков Філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, застосування принципів світогляду до процесу пізнання і духовної творчості, синтез природно-наукових і філософських знань
А. Єріна, В. Захожай, Д. Єрін Загальна стратегія пізнання, система наукових принципів, форм і методів дослідження, які забезпечують досягнення конкретного результату
  Р. Тринько Система теорій, принципів і правил наукового дослідження, яка є складним та багатоступеневим утворенням, містить ряд методів, пізнавальних процедур та операцій
В. Шейко, Н. Кушнаренко [286] Концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимальної, об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища
О. Крушель-ницька Сукупність правил визначення понять, виведення одних знань з інших, методів, прийомів, операцій наукового дослідження у всіх галузях науки і на всіх етапах дослідження
    Д. Стеченко, О. Чмир   У широкому розумінні – спосіб усвідомлення будови науки і методів її роботи, а у вузькому – сукупність принципів, методів, прийомів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій спеціальній галузі знань (конкретна наукова методологія). Предметом вивчення методології є методи науки, тобто способи дослідження явищ, які визначають підхід до їх вивчення, планомірний шлях їх пізнання та встановлення істини, а також сфера їх застосування

Додаток 21

 
 

 

 


Алгоритм процесу наукового дослідження малого бізнесу

в сільському господарстві

Додаток 22

Сутність методів теоретичного рівня наукового дослідження

Метод Сутність методу
Індукція Рух думки від одиничного до загального
Дедукція Логічний умовивід від загального до окремого
Аналіз Поділ або розкладання предметів дослідження (об'єктів, властивостей) на складові частини з метою всебічного їх вивчення
Синтез Поєднання окремих частин або сторін предмета дослідження в єдине ціле
Аргументація Раціональний спосіб переконання шляхом обґрунтування та оцінювання доказів на захист певної тези
Абстрагування Відокремлення суттєвого від несуттєвого, загального від одиничного, важливого від неважливого
Формалізація Відображення об’єкта та явища в знаковій формі
Моделювання Заміна досліджуваного предмета або явища його ана­логом, моделлю, що має істотні риси оригіналу
Системний підхід Об’єкт дослідження розглядається як система, що об’єднує певну множину взаємодіючих елементів в єдине ціле; взаємозв’язок системи та її складових підпорядковується діалектиці цілого і часткового, загального і окремого
Аналогія Спосіб пізнання, за допомогою якого досягається знання про предмети та явища на підставі того, що вони мають подібність з іншими. Цей ме­тод ґрунтується на подібності деяких сторін різних предметів і явищ
Конкретизація Дослідження предметів в усій різнобічності та в якісній різноманітності реального існування на відміну від абстрактного, відірваного вивчення. При цьому стан предметів розглядається у зв'язку з певними умовами їх існування та історичного розвитку
Інтерпретація Розкриття змісту явища, тексту чи знакової форми, що сприяє їх розумінню

Додаток 23

Склад 8 економічних районів України в розрізі регіонів:

 Східний економічний район:

Полтавська область

Сумська область

Харківська область

Донецький економічний район:

Донецька область

Луганська область

Придніпровський економічний район:

Дніпропетровська область

Запорізька область

Кіровоградська область

Причорноморський економічний район:

Одеська область

Миколаївська область

Херсонська область

Автономна Республіка Крим

м.Севастополь

Подільський економічний район:

Вінницька область

Тернопільська область

Хмельницька область

Центральний економічний район:

Київська область

м.Київ

Черкаська область

Карпатський економічний район:

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Чернівецька область

Поліський економічний район:

Волинська область

Житомирська область

Рівненська область

Чернігівська область.

 

 

Додаток 24

Територія і кількість наявного населення за регіонами (на 01.01)

Територія  
Територія, тис. км2 Кількість населення, тис. осіб У тому числі Сільські населені пункти Щільність населення, осіб на 1 км2, осіб
міське, тис. осіб сільське, тис. осіб
Україна 603,5 45633,6 31380,9 14252,7   75.6
АР Крим 26,1 1963,0 1232,2 730,8   75,3
Вінницька 26,5 1634,2 815,8 818,4   61,7
Волинська 20,1 1038,6 539,1 499,5   51,6
Дніпропетровська 31,9 3320,3 2772,2 548,1   104,0
Донецька 26,5 4403,2 3987,4 415,8   166,0
Житомирська 29,8 1273,2 740,4 532,8   42,7
Закарпатська 12,8 1250,7 465,2 785,5   98,1
Запорізька 27,2 1791,7 1379,3 412,4   65,9
Івано-Франківська 13,9 1480,1 597,7 782.4   99,1
Київська 28,1 1719,5 1059,1 660,4   61,1
Кіровоградська 24,6 1002,4 622,9 379,5   40,8
Луганська 26,7 2272,7 1971,6 301,1   85,2
Львівська 21,8 2540,9 1544,8 996,1   116,4
Миколаївська 24,6 1178,2 798,1 380,1   47,9
Одеська 33,3 2388,3 1595,0 793.3   71,7
Полтавська 28,8 1477,2 904,9 572,3   51.4
Рівненська 20,1 1154,3 552,3 602,0   57,6
Сумська 23,8 1152,3 779,2 373,1   48,4
Тернопільська 13,8 1080,4 474,9 605,5   78,2
Харківська 31,4 2742,2 2197,3 544,9   87,3
Херсонська 28,5 1083,4 662,5 420,9   38,1
Хмельницька 20,6 1320,2 728,2 592.0   64.0
Черкаська 20,9 1277,3 718,4 558,9   61.1
Чернівецька 8,1 905,3 383,1 522.2   111,8
Чернігівська 31,9 1088,5 687,4 401.1   34,1
Київ 0,8 2814,3 2814,4 - - 3368,0
Севастополь 0,9 381,2 357,6 23,6   441,4
За даними: Україна у цифрах у 2011 році. – К.: Деравна служба статистики України, 2012. – С.19,

 

Додаток 25

 

 

Рис. Склад ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки


Додаток 26


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 62 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
За блоками функцій) та можливі шляхи їх вирішення| Розрахунок можливого обсягу реалізації та виручки від реалізації основних видів с.-г. продукції особистими селянськими господарствами України за 2010 рік

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)