Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновок. Таким чином, під виною розуміють психологічне відношення суб’єкта до суспільноЧитайте также:
  1. Висновок
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. Висновок
  6. ВИСНОВОК

Таким чином, під виною розуміють психологічне відношення суб’єкта до суспільно небезпечного діяння і його наслідків у формі умислу чи необережності.

Вина — категорія соціальна. Ця властивість вини знаходить свій прояв у негативному чи зневажливому ставленні особи, яка вчини­ла суспільно небезпечне діяння, до тих інтересів, соціальних благ, цінностей (суспільних відносин), що охороняються кримінальним законом. Тому вина особи у вчиненні суспільно небезпечного діян­ня оцінюється негативно і засуджується правом.

Форми вини— це зазначені в кримінальному законі сполучення певних ознак свідомості і волі особи, що вчиняє суспільно небез­печне діяння. У сполученні таких ознак і виражається психічне став­лення особи до діяння і його наслідків. Чинне кримінальне законо­давство виділяє дві форми вини — умисел і необережність.

Підумисломрозуміють таке психічне ставлення до діяння і його наслідків, при якому особа усвідомлювала суспільно небезпечний ха­рактер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його сус­пільно небезпечні наслідки і бажала їх настання (чи не бажала, але свідомо допускала). Виділяють такі види умислу як прямий та непрямий; заздалегідь обдуманий і такий, що виник раптово; визначений (конкретизований) і невизначений (неконкретизований).

Злочин визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. Таким чином, закон визначає два види необережної вини: а) злочинна самовпевненість; б) злочинна недбалість.

Також виділяють змішану форму вини при якій щодо одних ознак складу злочину має місце умисел (прямий чи непрямий), щодо інших — необережність (злочинна самовпевненість чи злочинна недбалість). 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № З0. - Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борісов, С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - 3 вид., перероб. та допов. - X.: Одісей, 2007. - С 1010-1017.
3. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В.М.Попович, ПАТрачук, А.В.Андрушко, С.В.Логін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с
4. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 960 с.
5. Вереша Р.В. Спірні питання оціночної теорії вини в науці кримінального права (радянський період) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Юридичні науки. - 2002. - Том 20, частина 2. - С.349 - 352.
6. Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности (уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические черты). - М.: ВЗПИ, 1991. - 144 с.
7. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. - К.: Ін Юре, 2006. - 567 с.
8. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление / П.С. Дагель, Д.П. Котов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. - 230 с.
9. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
10. Красиков Ю.А. Субъективная сторона преступления: Лекція 7. Нод ред. А.Н. Игнатова. - М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996. - 48 с.
11. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти M.I. Бажанов І, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів І М.І. Бажанова. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002. - 416 с.
12. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - X.: Право, 2010. - 456 с.
13. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Климен-ка. - К.: Юридична думка, 2004. - 352 с.
14. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За редакцією О.М. Омельчука. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 208 с.
15. Медведев А. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. - М.: Юрид. лит., 1972. - 262 с.
16. Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Часть общая: В 6 т. - М.: Наука, 1970. - Т. 2. - 516 с.
17. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Посібник. - Київ: Вид: ЦУЛ, 2008 - 248с.
18. Чернишова Н. В. Кримінальне право України. (Загальна частина). Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2003 - 288 с.
19. Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. - М.: Госюриздат, 1950. - 319 с.
20. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Атіка, 2004. - 488 с.
21. Хохлова І.В., Шем'яков О.П. Кримінальне право України (Загальна частина): Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 272 с.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)