Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види та закономірності психологічних впливівЧитайте также:
  1. Загальні закономірності виникнення держави
  2. Зміст психологічних операцій
  3. Органи та засоби проведення психологічних операцій
  4. Проектування в зоні динамічних впливів
  5. Система індивідуально-психологічних відмінностей, які виявляються при виконанні конструктивних малюнків на основі кількісного переважання геометричних фігур
  6. Тема 17. Закономірності та особливості перехідних економік

Види психологічних впливів

Психологічний вплив [psychologic influence] — це вплив на лю­дей (на окремих індивідів і на групи), який здійснюється з метою


Частина І Сучасні основи інформаційної безпеки держави

Рис. 4-1. Основні поняття психологічної війни


Розділ 4 Психологічна війна та інформаційно-психологічна безпека

зміни ідеологічних і психологічних структур їхньої свідомості й під­свідомості, трансформації емоційних станів, стимулювання певних типів поведінки.

Психологічні впливи поділяють на наступні види (рис. 4.2):

Рис. 4.2. Види психологічних впливів

інформаційно-психологічний вплив, вплив психогенний, психоаналі­тичний вплив, нейролінгвістичний вплив, психотронний вплив, пси­хотропний вплив.

Інформаційно-психологічний вплив [Informational-psychologic influence] — це вплив словом, інформацією. Мета впливу — формування певних ідеологічних (соціальних) ідей, поглядів, уявлень, переконань, одночасно він викликає у людей позитивні або негативні емоції, почуття і навіть бурхливі масові реакції.

Психогенний вплив [psychogenic influence] є наслідком фізично­го впливу на мозок індивіда, результатом якого порушення нормаль­ної нервово-психічної діяльності, або шокового впливу навколишніх умов або будь-яких подій (наприклад, картин масових зруйнувань, численних жертв і т.ін.) на свідомість людини, внаслідок чого вона не може раціонально діяти, втрачає орієнтацію у просторі, відчу-


Частина І Сучасні основи інформаційної безпеки держави

ває афект або депресію, впадає в паніку, у ступор і т.ін. Частковим випадком психогенного впливу є вплив кольору на психофізичний і емоційний стан людини.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)