Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормативні значення характеристик міцності і деформативності ґрунтів

Фундаменти для багатоповерхових і висотних будівель та споруд | Основи і фундаменти опор повітряних ліній | ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОЗАХИСТУ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ | Вимоги до проектування і розрахунку гідроізоляції фундаментів і заглиблених частин споруд | Загальні положення | Особливості інженерних вишукувань | Принципи проектування | ГЕОТЕХНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ | ВИМОГИ ДО КОНСЕРВАЦІЇ (РОЗКОНСЕРВАЦІЇ) ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА | Нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах |


Читайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. I. Общая характеристика неосознаваемых побуждений личности.
  3. I. Схема характеристики.
  4. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА
  5. II. ЛЕ БОН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВОЙ ДУШИ
  6. II. Характеристика помещений и учебного режима.
  7. III. Общая характеристика меркантилизма

В.1 Для попередніх розрахунків основ будівель та споруд І і II рівнів відповідальності і розрахунків основ об'єктів III рівня відповідальності, а також опор повітряних ліній допускається визначати нормативні і розрахункові значення характеристик міцності і деформованості ґрунтів згідно з їх фізичними характеристиками.

Нормативні характеристики ґрунтів наведені в таблицях В.1-В.З

Розрахункові значення характеристик грунтів у цьому випадку слід приймати при значеннях коефіцієнтів надійності по грунту:

- у розрахунках основ за деформаціями γ g = 1;

- у розрахунках основ за несучою здатністю:

для питомого зчеплення γ g(c) = 1,5;

для кута внутрішнього тертя:

пісків γ g(φ) = 1,1;

глинистих грунтів γ g(φ) = 1,15.

В.2 Характеристики пісків у таблиці В.1 відносяться до кварцевих пісків із зернами різної округлості, що містять не більше 20 % польового шпату і не більше 5 % у сумі різних домішок (слюда, глауконіт тощо), включаючи органічну речовину, незалежно від коефіцієнта водонасичення грунтів Sr.

В.3 Характеристики глинистих ґрунтів у таблицях В.2 і В.З відносяться до ґрунтів, що містять не більше 5% органічної речовини і мають коефіцієнт водонасичення Sr ≥ 0,8.

Таблиця В.1 - Нормативні значення питомого зчеплення сn, кПа, кута внутрішнього тертя φ n, град, і модуля деформації Е, МПа, пісків четвертинних відкладів

Піски Позначення характеристик грунтів Характеристики ґрунтів при коефіцієнті пористості е
0,45 0,55 0,65 0,75
  сn     - -
Гравелисті і крупні φ n       -
  Е       -
  сn       -
Середньої крупності φ n       -
  Е       -
  сn       -
Дрібні φ n        
  Е        
  сn        
Пилуваті φ n        
  Е        

 

Таблиця В.2 - Нормативні значення питомого зчеплення сn, кПа, кута внутрішнього тертя φ n, град., глинистих нелесових ґрунтів четвертинних відкладів

Найменування грунтів і межі нормативних значень їх показника текучості Позначення характеристик грунтів Характеристики ґрунтів при коефіцієнті пористості е
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
Супіски 0 ≤ IL 0,25 сn         - - -
φ n         - - -
0,25 ≤ IL 0,75 сn           - -
φ n           - -
Суглинки 0 ≤ IL 0,25 сn             -
φ n             -
0,25 ≤ IL 0,5 сn             -
φ n             -
0,5 ≤ IL ≤ 0,75 сn - -          
φ n - -          
Глини 0 ≤ IL ≤ 0,25 сn -            
φ n -            
0,25 ≤ IL ≤ 0,5 сn - -          
φ n - -          
0,5 ≤ IL ≤ 0,75 сn - -          
φ n - -          

Таблиця В.З - Нормативні значення модуля деформації глинистих нелесових ґрунтів

Походження і вік ґрунтів Найменування ґрунтів і межі нормативних значень їх показника текучості ІL Moдуль деформації Е, МПа, при коефіцієнті пористості е
0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,2 1,4 1,6
Четвертинні відклади Алювіальні, делювіальні, озерні, озерно-алювіальні Супіски 0 ≤ IL ≤ 0,75 -           - - - - -
Суглинки 0IL ≤ 0,25 -             - - - -
0,25 ≤ IL ≤ 0,5 -             - - - -
0,5 ≤ IL ≤ 0,75 - - -           - - -
Глини 0 ≤ IL ≤ 0,25 - -             - - -
0,25 ≤ IL ≤ 0,5 - - -           - - -
0,5 ≤ IL ≤ 0,75 - - - -         - - -
Флювіо­гляціальні Супіски 0 ≤ IL ≤ 0,75 -           - - - - -
Суглинки 0 ≤ IL ≤0,25 -         - - - - - -
0,25 ≤ IL ≤0,5 -             - - - -
0,5 ≤ IL ≤0,75 - - -       - - - - -
Моренні Супіски Суглинки IL ≤0,5       - - - - - - - -
Юрські відклади оксвордського ярусу Глини -0,25 ≤ IL ≤0 - - - - - -       - -
0 ≤ IL ≤0,25 - - - - - -         -
0,25 ≤ IL ≤0,5 - - - - - - - -      

 

В.4 Для ґрунтів із проміжними значеннями е проти зазначених у таблицях В.1-В.З допускається визначати значення сn, φ n і Е інтерполяцією.

Якщо значення е, IL і Sr ґрунтів виходять за межі, передбачені таблицями В.1-В.З, характеристики сn, φ n і Е слід визначати за даними безпосередніх випробувань цих ґрунтів.

Допускається в запас надійності приймати характеристики сn, φ n і Е за відповідними нижніми межами е, IL і Sr таблиць В.1-В.З, якщо ґрунти мають значення е, IL і Sr менше цих нижніх граничних значень.

В.5 Для визначення значень сn, φ n і Е за таблицями В.1-В.З використовуються нормативні значення е, IL і Sr.

В.6 Коефіцієнт надійності по ґрунту γ g при обчисленні розрахункових значень характеристик міцності (питомого зчеплення с, кута внутрішнього тертя φ нескельних ґрунтів і границі міцності на одноосьовий стиск скельних ґрунтів Rc, а також щільності ґрунту ρ) згідно 7.3.5 встановлюють у залежності від мінливості цих характеристик, числа визначень і значення довірчої ймовірності α ДСТУ Б В.2.1-5. Для інших характеристик ґрунту допускається приймати γ g = 1.

B.7 Довірчу ймовірність α розрахункових значень характеристик ґрунтів приймають: при розрахунках основ за несучою здатністю - 0,95, за деформаціями - 0,85.

Для об'єктів І рівня відповідальності допускається приймати вищу довірчу ймовірність розрахункових значень характеристик ґрунтів, але не більше 0,99.

Примітка 1. Розрахункові значення характеристик ґрунтів, що відповідають різним значенням довірчої ймовірності, повинні наводитись у звітах про інженерно-геологічі вишукування.

Примітка 2. Розрахункові значення характеристик ґрунтів с, φ, γ для розрахунків за несучою здатністю позначають с I, φ I, γ I, за деформаціями - с II, φ II, γ II.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ| РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ ЗАКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТІВ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.027 сек.)