Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тест тапсырмалары№1

Бейсенбі 1640-1800 МЧМ-101 | Осымша әдебиеттер | Й тапсырмалары | Дәріс сабағындағы тест сұрақтары№1 | Нұсқа | Нұсқа | Нұсқа | Бақылау жұмысы№1 | Нұсқа №5 | Нұсқа №1 |


1 Нұсқа

1.Зат мөлшері 0,02моль молекулалық оттекте қанша молекула бар?

А) 1,8 .1023

В) 1,2 .1023

С) 6,02 .1023

D) 3,01 .1023

Е) 1,4 .1022.

2.0,2 моль кальций гидроксидінің массасы канша?

А) 32 г

В) 19,6г

С) 16 г

D) 27,6 г

Е) 14,8 г

3.2,24 г газдың (қалыпты жағдайда) массасы 2,8г. Газдың молекулалық массасы қандай?

А) 14

В) 28

С) 42

D) 16

Е) 20

4. MgSO4 (М= 120 г/моль) эквиваленттік массасы нешеге тең

А) 120г

В) 40г

С) 60г

D) 240г

Е.) 20г

5. СО2- нің 11,2 литрі қалыпты жағдайда (М = 44 г/моль) қанша грамм:

А) 11г

В) 44 г

С) 880г

D) 22,5г

Е) 22 г

6. Газдардың 1 молінің қалыпты жағдайда алатын көлемі:

А) 11,2 л

В) 5,6 л

С) 22,4 л

D) 2,8 л

Е) 44,8 л

7. Кез келген заттың 1 моліндегі молекула саны

А) 6,02 10 23

В) 3,01 1023

С) 6,02 1022

D) 6,02 10-23

Е) 6,02 1021

8.Массасы 40г NаОН 63г НNО3 әрекеттескенде неше моль су түзіледі?

А) 4 моль

В) 6,3 моль

С) 1 моль

D) 2,24 моль

Е) 11,2 моль.

9. Келтірілген қосылыстардың қайсысы пероксидтерге жатады?

А) NO2

В) К2О2

С) ВаО2

D) МпО2

Е) ҒеО

10.Амфотерлі қасиет көрсететін оксид:

А) СrО

В) МоО3

С) Сr2О3

D) СrО3

Е). МgО

11.Қос тұздар-

А) қышқыл қалдығынан және екі түрлі металл катионынан тұрады

В) қышқыл қалдығынан және металл катионынан тұрады

С) комплекс түзуші және лиганды бар ішкі, сыртқы сфералардан тұрады

D) катионмен байланысқан гидроксотоп және қышқыл қалдығынан тұрады

Е) сутек атомы мен қышқыл қалдығынан тұрады

12.Қоңыр түсті гидроксид:

А) мырыш гидроксиді

В) калий гидроксиді

С) темір (ІІ) гидроксиді

D) темір (ІІІ) гидроксиді

Е) алюминий гидроксиді

13. Кеңістікте атомдық орбитальдың пішінін белгілейтін квант саны:

А) бас

В) орбиталь

С) магнит

D) спин

14. Азот атомының дұрыс жазылған электрондық формуласын көрсетіндер:

А)2s23

В) 2s12

С) 2s32

D) s14

Е) 2s22

15.Электронның атомдағы күйін сипаттайтын квант сандары

А) 5

В) 3

С) 2

D) 4

Е) 6

16. Планк теңдеуінің дұрысын көрсет

А) Е =h ν

В) PV= nRT

С) V= k[A][B]2

D) ∆G= ∆H + T*∆S

Е) n = m / M

17. Менделеев –Клапейрон теңдеуінің дұрысын көрсет

А) PV = (m/M) RT

В) PT = (m/M) RT

С) PR = (m/M) VT

D) PV = (m/M) / RT

Е.) P = (m/M) RTV

18.Төменде көрсетілген элемент атомының сипаттамаларының қайсысы периодты түрде өзгереді.

А)Атом ядросының заряды

В) Салыстырмалы атомдық масса

С) Атомдағы энергетикалық деңгейлер саны

D) Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны

Е) Элементтің реттік нөмірі

19. Қысым тұрақты болғанда реакция өз бетімен кай жағдайда жүреді?

А) ΔG = 0

В) ΔG> 0

С) ΔG< 0

D) ΔS< 0

Е) ΔН > 0

20. 2Н2 + О2 = 2Н2О реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнектелуі:

А) υ = K[2H2] [O2]

В) υ = K[2H2] + [O2]

С) υ =K[H2]2 [O2]

D) υ =(K[H2]2) / [O2]

Е). υ = (K[2H2]) / O2.

21.Температуралық коэффициент 3 тең болса. Реакция жылдамдығын 81 есес кеміту үшін температураны неше градусқа төмендету керек?

А) 40

В) 30

С) 20

D) 10

Е) 9

22. Эндотермиялық реакция дегеніміз....

А) Жылу бөліну арқылы жүреді

В) Қысымның жоғарылауы арқылы өтеді

С) Көлемнің ұлғаюы арқылы жүреді

D) Жүйедегі бөлшектердің араласу энергиясы

Е) Көлемнің кішіреуі арқылы жүреді

23. Төмендегі реакциялардың қайсысы қайтымды реакцияға жатады.

А) ВаСІ2 + H2SO4 = ВаSO4 + 2HСІ

В) Zn +Н2SO4=ZnSO4+H2

С) AgNO3+HCI=AgCI+HNO3

D) 3H2 + N2 = 2NH3

Е) KOH + HCI = KCI + H2O

24. Көлемі 5 л массалық үлесі 8 %-тік /r=1,075г/мл/ натрий сульфаты ерітіндісін дайындау үшін оның қанша грамы қажет:

А) 860

В) 430

С) 200

D) 600

Е) 350..

25. Егерде 2 литр ерітіндіде 20 грамм NaОН (M=40 г/моль) ерітілсе, ерітіндінің молярлық концентрациясы нешеге тең

А) 0,24 моль/л

В) 0,08 моль/л

С) 0,12 моль/л

D) 0,25 моль/л

Е) 0,03 моль/л

2-нұсқа

1. Темір (III) нитратындағы азоттың массалық үлесін есептеңдер.

А) 19,2 %

В) 25,3 %

С) 17,4 %

D) 30%

Е) 5,6 %

2. Көлемі 0,025 л оттекте қанша моль бар (қ.ж.)?

А) 22,4 · 10-2 моль

В) 2,42 · 10-3 моль

С) 0,24· 10-1 моль

D) 0,40 · 10-1 моль

Е). 1,12· 10-3 моль

3. Массасы 1кг аммоний нитратындағы азоттың массасын есептеңдер

А).350г

В) 250г

С) 150г.

D) 200г

Е) 100

4.Массасы 32 күкірт толық жануы үшін қанша грамм оттек қажет?

А) 16

В) 22

С) 28

D) 32

Е) 8

5. Құрамындағы күкірттін массалық үлесі ең көп болатын қосылыс:

А) Na 2S3

В) Na2 SO3

С) Na2SO4

D) Na2 S

Е) Н2S

6. Электрондық формуласы 3s2р3 аяқталатын атомның жоғары валенттілігін анықтаңыз:

А) ІІ

В) ІІІ

С) ІҮ

D) Ү

Е) ҮІ

7. Құрамында электрондардың саны протондардың санынан көп болатын бөлшекті анықтаңыз:

А) СІ

В) Ва2+

С) АІ3+

D) S2-

Е) Ғ

8.Берілген электрондық конфигурация 1s22s26 төмендегі қатарлардың қайсысына сәйкес келеді?

А) О, К, Nе

В) N,О,К

С) N, О2-

D) N, К- , Nе

Е) О2-, Nа+, Nе.

9. Электртерістілігі ең жоғары болатын атомды белгілеңіз:

А) Na

В) Mg

С) Р

D) О

Е) N

10.ВеСІ2 қосылысындағы атомдық орбиталдардың гибридтелу түрін анықтаңыз:

А) sр2

В) sр3

С) sр3d

D) sр

Е) sр3d2

11. Атомдық орбиталдардың 2 гибридтелуінде түзілетін байланыстар арасындағы бұрыш:

А) 1200 В) 600 С) 10905/ D) 1800 Е) 450С

12. Қайсы қосылыста хлордың тотығу дәрежесі +5 – ке тең?

А) КСІО2

В) Sr(СІО4)2

С) Мg(СІО3)2

D) Са(ОСІ)2

Е) NаОСІ

12. Тотығу дәрежесі +6 болатын күкірт қосылысын көрсетіндер:

А) Na2S2O3

В) Na2SO3

С) Ca(HSO3)2

D) Ca(HSO4)2

Е) Na2S

13. Берілген өзгерістерді жасау үшін қажетті реагенттердің дұрыс қосылу реті көрсетілген қатарды анықтаңдар.

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → К3[Fe(CN)6]:

А) Cl2, Cu(OH)2, Cl2, (CN)2

В) HCl (сұйылтыл.), H2O, Cl2, KCN (артық)

С) Cl2, NaOH, HCl, KCN (артық)

D) HCl (конц.), H2O, Cl2, HCN

Е), NaCl, H2O, HCl, HCN.

14. N2+3H2↔2NH3+90кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 450кДж жылу бөлінген болса, сутектің (қ.ж) көлемін анықтаңыз.

А) 33,6 л

В) 672 л

С) 67,2 л

D) 336 л

Е) 224л

15.Энтальпия дегеніміз не....

А) Жүйенің құрамдас бөлімінің энергия алмасуы

В) Жүйенің ретсіздігі (хаосты)

С) Жүйенің энергия қоры

D) Жүйенің ішкі энергиясы

Е) Энергияның ерекше түрі

16. Жылу эффектісі ΔH энтальпия өзгерісін химиялық реакция бойынша A+B=C+4D стандартты энтальпия түзілулері заттардың ΔHA=ΔHB= ΔHС=ΔHD= 100кДж/ моль болса, онда өзгерісі тең....

А) + 200кДж/ моль

В) +300кДж/моль

С) +100кЖд/моль

D) – 100 кДж/ моль

Е) -200кДж/ моль

17. A+B= 3C химиялық реакция (кинетикалық теңдеуі) жылдамдығының дұрыс жағдайын көрсет

А) V= k[A]+[B]

В) V= k[A][B]

С) V= [A][B]

D) V= k[A][B]/ [С]3

Е) V= k[С]

18 Реакцияның температуралық коэффициенті 2,5 тең. Температураны 80оС-тан 1400с-қа дейін өсіргенде реакцияның жылдамдығы:

А) 39 есе өседі

В) 244 есе өседі

С) 78 есе өседі

D) 72 есе кемиді

Е) 32 есе кемиді

19. Әрекеттескен заттардың концентрациясын 2 есе арттырса реакция:

2N2О5 ↔2N2О4+ О2 жылдамдығы қалай өзгереді?

А) 10 есе артады

В) 4 есе кемиді

С) өзгермейді

D) 2 есе артады

Е) 4 ссе артады

20. 2Н2S + 3О2 ® 2SО2 + 2Н2О реакциясында оттек концентрациясын 2 есе азайтқанда:

А) Реакция жылдамдығы 8 есе төмендейді;

В) Өнімнің шығымы 2 есе көбейеді;

С).Өнімнің шығымы 4 есе көбейеді;

D) Реакция жылдамдығы 2 есе төмендейді;

Е) Реакция жылдамдығы 3 есе төмендейді.

21.20% ерітіндіні алу үшін 2 моль натрий гидроксидін қандай мөлшерін суға еріту керек?

А) 120 мл

В) 220 мл

С) 320 мл

D) 420 мл

Е) 520 мл

22. Мольдік үлестің формуласын көрсет:

А) Е =h ν

В) PV= nRT

С) V= k[A][B]2

D) ∆G= ∆H + T*∆S

Е) n = m / M

23.1 л 0,05н Ва(ОН)2 ерітінді дайындау үшін қанша грамм Ва(ОН)2 қажет?

А) 4,7

В) 4,3

С) 5,0

D) 2,0

Е) 4,2

24. Егерде 20 литр ерітіндіде 10,6 грамм Na2CO3 (M=106 г/моль) ерітілсе, ерітіндінің молярлық концентрациясы нешеге тең

А) 0,24 моль/л

В) 0,5 моль/л

С) 0,08 моль/л

D) 0,012 моль/л

Е) 0,03 моль/л

25.Массалық үлесі 60%-тік азот қышқылы ерітіндісінің /r=1,373г/см3/ молярлық концентрациясын анықтаңдар:

А) 10,5М

В) 8,7М

С) 13,1М

D) 16,3М

Е) 6,2М


Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 781 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бақылау жұмысы №2| Нұсқа

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.045 сек.)