Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Н. Нұрахметов, К. Жексембина, К. Сарманова. Алматы «Мектеп» 2012.

Читайте также:
  1. В Алматы обсудили конфликт интересов правообладателей российских ТВ и казоператоров телевещания
  2. Заседание Госсовета по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов. 27.12.2012. http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/news/17232
  3. Крымова В.Ж. Экономическая теория: Учебник в схемах.- Алматы, 2008.-208с.
  4. Н. Нұрахметов, К. Жексембина, К. Сарманова. Алматы «Мектеп» 2013.
  5. Организация и осуществление надзора за законностью исполнительного производства в прокуратурах областей, городов Алматы, Астаны и приравненных к ним прокуратурах
  6. Патофизиология: курс лекций //Под ред. Нурмухамбетова А.Н.– Алматы: Кітап, 2004 – С.162-168.
Сабақтың тақырыбы Сабақ саны Мерзімі      
  І тоқсан.          
1- тақырып. Алғашқы химиялық ұғымдар          
  Химия – заттар туралы жаратылыстану ғылымдарының бір саласы, химия ғылымының пайда болуы, дамуы жəне маңызы туралы қысқаша тарихи мəліметтер.          
  1 – практикалық жұмыс.Химия кабинетінде жұмыс істеудің кауіпсіздік техникасының ережелері          
  Заттар жəне олардың физикалық қасиеттері, таза заттар жəне қоспалар, заттарды тазарту əдістері          
  2 – практикалық«Лас тұзды қоспалардан тазарту»          
  Атомдар жəне молекулалар, атом-молекулалық ілім жəне оның маңызы Жай және күрделі заттар          
  Химиялық элементтер, олардың атаулары, таңбалары. Металдар жəне бейметалдар туралы түсінік.          
  Жай және күрделі заттар. Салыстырмалы атомдық масса, салыстырмалы молекулалық масса.          
  Зат мөлшері. Моль. Мольдік масса          
  Химиялық формулалар, химиялық элементтердің атомдарының валенттілігі, зат құрамының тұрақтылық заңы          
  Физикалық және химиялық құблыстар. Химиялық реакциялардың белгілері.          
  Химиялық реакция теңдеулері. Зат массаының сақталу заңы          
  Химялық реакция типтері (қосылу, айырылу)          
  Химялық реакция типтері (орынбасу, алмасу)          
  Химиялық формулалар бойынша есептеулер          
  Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер          
  Табиғаттағы, тірі организмдер мен адам тіршілігіндегі химиялық реакциялар          
  Бастапқы химиялық түсініктер тақырыбын қорытындылау          
  « Бастапқы химиялық ұғымдар» тақырыбына 1 – бақылау жұмысы          
  ІІ - тоқсан.          
  2- тақырып. Атомның құрылысы. Д.И Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық заңы жəне периодтық жүйесі. Химиялық байланыс          
  Атом құрылысы. Атом ядросының құрамы          
  Химиялық элементтерді жіктеудегі          
  Д.И.Менделеевтің периодтық заңы. Атомдық құрылыс теориясы тұрғысынан Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі, жаңа химиялық элементтердің ашылуы туралы мəліметтер          
  Периодтық жүйедегі орны жəне атомдық құрылыс теориясы бойынша химиялық элементерге жəне олардың қасиеттеріне сипаттама          
  Химиялық элементтердің тірі жəне өлі табиғатта таралуы, адам организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі          
  Химиялық элементтердің электртерістігі. Атомдар арасындағы химиялық байланыстар табиғатының бірлігі          
  Коваленттік байланыс, полюсті жəне полюссіз байланыстар          
  Иондық байланыс, металдық байланыс          
  Заттың аморфты жəне кристалдық күйлері          
  Кристалдық торлар түрлері, заттардың қасиеттерінің құрылысына тəуелділігі          
  Химиялық формула бойынша қосылыстағы элементтің массалық үлесін есептеу          
  Элементтердің массалық үлестері бойынша заттың қарапайым формуласын анықтау          
  Білімді жүйелеу және қорытындылау          
  «Атомның құрылысы. Д.И Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық заңы жəне периодтық жүйесі.Химиялық байланыс» тақырыбына 2-бақылау жұмысы          
  ІІІ - тоқсан          
  3 – тақырып. Ауа.Оттек. Жану          
  Атмосфералық ауа – газдар қоспасы, ауаны ластанудан қорғау          
  Химиялық элемент жəне жай зат, оттектің қасиеттері, алынуы жəне қолданылуы          
  Жану жəне баяу тотығу, оксидтер. Экзотермиялық жəне эндотермиялық реакциялар, реакциялардың жылу эффектісі, термохимиялық теңдеулер          
  Оттектің аллотропиясы, озон жəне озон қабатының Жердегі тіршілік үшін маңызы          
  Термохимиялық теңдеулер бойынша химиялық реакциялардың жылу эффекттісін есептеу          
  Газдар жайлы түсінік. Авагадро заңы. Газдардың мольдік көлемі. Газдардың салыстырмалы тығыздығы. Химиялық реакция кезіндегі газдардың көлемдік қатынасы          
  «Ауа.Оттек. Жану» тақырыбы бойынша 3– бақылау жұмысы          
  4- тақырып. «Сутегі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары»          
  Сутек – химиялық элемент жəне жай зат, сутектің изотоптары.          
  Сутектің қасиеттері, қолданылуы жəне алынуы          
  Химиялық элементтердің тотығу дəрежелері, формулалары бойынша қосылыстардағы химиялық элементтердің тотығу дəрежелерін анықтау, сутектің бинарлы қосылыстары          
  Тотықтырғыш жəне тотықсыздандырғыш туралы түсінік, тотығу-тотықсыздану реакциялары          
  Реакцияға қатысушы немесе реакция нəтижесінде түзілген өнімнің белгілі массасы, зат мөлшері немесе көлемі бойынша заттың массасын, зат мөлшерін, көлемін (газдың) есептеу.          
  «Сутегі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары»тақырыбы бойынша 4 – бақылау жұмысы          
  5- тақырып. Су. Ерітінділер          
  Су адам өмірінде. Табиғаттағы су, қолданылуы          
  Судың тірі организмдер үшін маңызы, су жəне ерітінділердің табиғаттағы, өндірістің түрлі салаларындағы жəне ауыл шаруашылығындағы маңызы; ауыз суын тазарту, Қазақстан Республикасындағы ауыз су мəселесі, су басейнін ластанудан қорғау, Қазақстандағы су ресурстарының экологиялық мəселелері          
  3 – практиклық жұмыс. «Суды лас қоспалардан тазарту»          
  Ерітінділер конц-нының түрлері, еріген заттың массалық үлесі жəне мольдік концентрация, қатты заттардың, сұйықтардың жəне газдардың суда ерігіштігі, кристаллогидраттар          
  4– сарамандық жұмыс.«Берілген мольдік үлесі бойынша қант ерітіндісін дайындау»          
  Еріген заттың массалық үлесін, еріткіштің, еріген заттың массасын, ерітіндінің массасын тығыздығы бойынша анықтау          
  «Су. Ерітінділер.Негіздер» тақырыбы бойынша 5 – бақылау жұмысы          
  ІV - тоқсан          
  6- тақырып. Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары          
  Жай жəне күрделі бейорганикалық заттардың жіктелуі, металдар жəне бейметалдар          
  Сілтілік металдар жəне галогендер, химиялық элементтер жəне жай заттар. Сілтілік металдар, галогендер жəне олардың қосылыстарының биологиялық рөлдері          
  Натрий жəне оның маңызды қосылыстары, қасиеттері, алынуы жəне қолданылуы          
  Хлор жəне оның маңызды қосылыстары, қасиеттері, алынуы жəне қолданылуы          
  Оксидтер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы          
  Қышқылдар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы. Индикаторлар, бейтараптану реакциялары, қышқыл жаңбыр туралы түсінік          
  Негіздер: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы          
  Тұздар: құрамы, номенклатурасы, жіктелуі, қасиеттері, алынуы          
  Жай заттар мен оксидтер, негіздер, қышқылдар жəне тұздар арасындағы генетикалық байланыс. Кейбір бейорган-лық заттардың табиғатта кездесуі жəне айналымы; Қазақстан Республикасындағы тұзды көлдер жəне олардың маңызы          
  Химиялық реакция теңдеуі бойынша реакцияға қатысушы немесе реакция нəтижесінде түзілген бір заттың белгілі массасы, мөлшері немесе көлемі бойынша табиғатта жүретін процестер мен химиялық реакция нəтижесінде түзілген өнімнің немесе реагенттің массасын, зат мөлшерін, көлемін есептеу          
  5– практикалық жұмыс.«Бейорганикалық заттардың кластары арасындағы генетикалық байланыс»          
  Ерітіндінің массасы жəне еріген заттың массалық үлесі бойынша реакция өнімінің массасын, көлемін жəне зат мөлшерін есептеу          
  «Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары» 6- бақылау жұмысы          
66-67 Тоқсандық қайталау. Жылдық қайталау          
  Қорытындылау          

 

 


Дата добавления: 2015-11-15; просмотров: 757 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Н. Нұрахметов, К. Жексембина, К. Сарманова. Алматы «Мектеп» 2013.| Європейський Парламент

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)