Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікаційні ознаки методів ціноутворення.

Читайте также:
  1. В охороні праці можна виділити два принципових аспекти застосування економічних методів.
  2. Вибір методів
  3. Вивчення сучасних методів захисту і завадостійкості обробки даних ЄАІС митної служби.
  4. Визначеня складу правопорушення. Елементи складу правопорушення. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.
  5. Внутріфірмове ціноутворення. Трансферні ціни
  6. Галузі права. Їх основні ознаки
  7. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.

Тема 6: Методи ціноутворення

1. Класифікаційні ознаки методів ціноутворення.

2. Витратні методи ціноутворення.

3. Методи ціноутворення, які орієнтовані на попит.

4. Методи ціноутворення, що орієнтовані на конкуренцію.

 

Формування та використання ціни віддзеркалюється у політиці ціноутворення, роль якої за ринкових умов невпинно зростає. Енциклопедичне трактування поняття «політика» визначає її як діяльність, спрямовану на об’єкт з метою впливу на нього для реалізації власних потреб і інтересів. Відповідно, поняття «цінова політика» характеризує діяльність з ціноутворення на підприємстві та її спрямування в довгостроковій і короткостроковій перспективі з метою досягнення поставлених цілей. Сутність поняття «ціноутворення» розглядається як процес установлення величини ціни та її використання під час реалізації продукції на ринку. Звідси слідує, що ціноутворення на підприємстві є процесом формування, коригування та використання ціни під час реалізації продукції, включаючи розроблення та впровадження необхідних цінових заходів.

Загалом як маркетингове ціноутворення, так і маркетингова цінова політика визначають характер цінових дій підприємства під час реалізації продукції з урахуванням особливостей ринкової ситуації та маркетингового середовища у певній часовій перспективі.

В економічний літературі трапляється термін «ціновий маркетинг», який є однією з форм реалізації маркетингу, що характеризує управління ціною продукції з метою забезпечених сформульованих стратегією завдань. Ціновий маркетинг відбиває такий напрям діяльності підприємства, за якого поставлена маркетингова мета досягається у результаті зміни рівня ціни залежно від особливостей ринкової ситуації. У даному разі ціні відводиться головна роль у механізмі маркетингового інструментарію. З огляду на визначений рівень ціни передбачається використання інших інструментів маркетингу.

Класифікаційні ознаки методів ціноутворення.

В економічній літературі методи ціноутворення класифікуються за наступною методичною схемою:

 

Рис. 6.1. Класифікація методів ціноутворення


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Accentuation tendencies of English.| Витратні методи ціноутворення

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.016 сек.)