Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 24.Право промислової власності. Всього годин 10, у т.чЧитайте также:
  1. Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  2. Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
  4. Загальна характеристика відносин власності в сільському господарстві України: поняття, суб’єкти, об’єкти та зміст права власності сільськогосподарських підприємств
  5. Загальні положення про право інтелектуальної власності
  6. Лекція 13 (2 год.)Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
  7. Ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпеки

Всього годин 10, у т.ч. самостійна робота 4.

 

При самостійному опрацюванні теми студенти повинні окреслитиоб’єкти патентного права; поняття та ознаки об’єктів патентного права, розкрити питання про винахід, корисну модель, промисловий зразок, обсяг правової охорони об’єктів патентного права.

Велике значення для практики має питання загальні положення про суб’єктивне патентне право, зміст суб’єктивного патентного права; момент виникнення прав з патенту; строк дій прав з патенту; правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.

Студенти повинні розглянути право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування та право на торгівельну марку, поняття та ознаки торгівельної марки; критерії охороноздатності торгівельної марки; момент виникнення права на торгівельну марку; строк дії та припинення дії права на торгівельну марку.

Студентами самостійно розглядається теоретичний матеріал з наступних питань:

1. Які виникають взаємовідносини, що пов’язані із створенням службових винаходів?

2. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони.

3. Правова охорона зазначення походження товару (географічне зазначення) в Україні.

4. Поняття комерційної таємниці.

5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

6. Охорона та строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Література:

Основна література –1, 5, 18-20,28; додаткова література – 16, 37, 56, 57, 86, 87, 93, 94, 99, 118, 124, 125, 140, 151, 170, 171, 172, 206, 207, 238, 239, 240, 289, 302, 303, 304, 305, 322, 342, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368; нормативні акти –1, 2, 29.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)