Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістовий модуль IVЧитайте также:
  1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок
  2. Глава 54. Модуль вечности
  3. ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
  4. Для підсумкового модульного контролю
  5. Завдання до модульного контролю № 2
  6. Завдання до модульного контролю № 3
  7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

1. Сформулюйте визначення таких основних понять, як парламент і парламентаризм.

2. Як формуються парламенти у різних країнах?

3. Назвіть основні проблеми парламентської реформи в Україні.

4. Яка роль Верховної Ради України у системі державного управління?

5. Яка структура Верховної Ради України?

6. Які функції виконує Узгоджувальна Рада голів фракцій і комітетів?

7. Назвіть основні етапи розробки, розгляду і прийняття законів у парламенті України.

8. Хто є суб’єктом права законодавчої ініціативи?

9. Які контрольні повноваження має Верховна Рада України?

10. Який порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України?

11. Дайте визначення понять «вільний мандат» та «імперативний мандат».

12. Які вимоги ставляться до кандидата у народні депутати?

13. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України?

14. Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень народним депутатом України?

15. Як розуміти конституційне положення про те, що народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі?

16. Що таке депутатський запит і до кого він може бути звернений?

17. Які обов’язки народного депутата України?

18. Що слід розуміти під поняттям «депутатський імунітет» «депутатський індемнітет»?

19. Чим відрізняється правовий статус народного депутата України від депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

20. Яка специфіка правового статусу депутата місцевої ради?

21. Дайте визначення поняття «глава держави».

22. Охарактеризуйте місце і роль Президента України в системі органів державної влади України.

23. Які є представницькі повноваження Президента України?

24. Які функції здійснює Президент України у законодавчій діяльності Верховної Ради України?

25. Повноваження Президента України щодо формування органів виконавчої влади.

26. Як слід розуміти конституційне положення: «Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України»?27. Які контрольні повноваження має Президент України?

28. Яка процедура усунення з поста Президента України в порядку імпічменту?

29. Які конституційні гарантії діяльності Президента України?

30. Яка структура та функції Секретаріату Президента України?

31. Які завдання виконують органи виконавчої влади?

32. Яке призначення Уряду в державі?

33. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

34. Як призначається Прем’єр-міністр України?

35. Як призначаються віце-прем’єр-міністри України?

36. Як призначаються міністри та голови державних комітетів України?

37. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Уряду України?

38. Що Ви знаєте про Програму діяльності Уряду України?

39. Якою є структура обласної державної адміністрації?

40. Яка відмінність між міністерствами і державними комітетами?

41. Які конституційні вимоги до претендента на посаду судді

42. Конституційного Суду України?

43. Хто має право на звернення до Конституційного Суду України?

44. Які підстави визнання Конституційним Судом України неконституційними окремих законів і нормативно-правових актів?

45. Які юридичні наслідки визнання Конституційним Судом України неконституційними окремих законів чи нормативно-правових актів?

46. Який склад Конституційного Суду України?

47. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

48. На який строк призначається суддя Конституційного Суду України?

49. Хто очолює роботу Конституційного Суду України?

50. Який порядок обрання та на який строк обирається Голова Конституційного Суду України?

51. Які гарантії незалежності і недоторканності суддів Конституційного Суду України?

52. Дайте визначення поняття «судова влада».

53. Яка мета судової реформи в Україні?

54. Схематично відтворіть судову систему України.

55. Назвіть конституційні засади здійснення правосуддя в Україні.

56. Місце та роль Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції.

57. Який склад Верховного Суду України?

58. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя в Україні.

59. Що таке суддівське самоврядування?

60. Перехідні положення Конституції України щодо основних функцій прокуратури України.

61. Яку роль здійснюють адвокати для забезпечення прав громадян у судовому процесі?

62. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальний поділ».

63. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальний устрій».

64. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальна одиниця».

65. Що означає термін «автономія»?

66. Які основні напрями використання території України?

67. Який адміністративно-територіальний устрій міста Києва?

68. Охарактеризуйте організаційно-правову основу здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві.

69. Які існують гарантії забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій?

70. Назвіть принципи і гарантії Автономної Республіки Крим.

71. Які основні повноваження Автономної Республіки Крим передбачені чинним законодавством?

72. Дайте поняття місцевого самоврядування.

73. Які ви знаєте теорії місцевого самоврядування?

74. Яка з відомих Вам теорій (група теорій) найбільше проявились в сучасній системі місцевого самоврядування в Україні?

75. На яких принципах будується місцеве самоврядування в Україні?

76. Що Ви знаєте про Європейську хартію місцевого самоврядування.

77. Назвіть чинні нормативно-правові акти (на рівні законів) які стосуються інституту місцевого самоврядування в Україні.

78. Чому місцеве самоврядування є невід’ємним атрибутом сучасної держави?

79. Чому радянська політико-правова система не знала явища місцевого самоврядування?

80. Що сьогодні складає економічну основу місцевого самоврядування в Україні?

81. Що сьогодні складає фінансову основу місцевого самоврядування в Україні?

82. Яким є строк повноваження депутатів обласної Ради?

83. Хто обирає (призначає) Голову районної Ради?

84. Хто має право виносити пропозиції на розгляд місцевої Ради?

85. Для чого створюються постійні комісії місцевих Рад?

86. Які питання належать до виключної компетенції міських Рад?

87. Назвіть акти органів місцевого самоврядування.

88. Що таке місцевий бюджет?

89. Які питання входять до повноважень сільського Голови?

90. Перерахуйте обов’язки депутатів місцевих Рад.

91. Перерахуйте права депутатів місцевих Рад.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.02 сек.)