Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шкала оцінюванняЧитайте также:
  1. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  2. Абсолютная температурная шкала
  3. Абсолютная шкала оценок
  4. АПГАР шкаласы бойынша баға беру
  5. БИНЕ—СИМОНА УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКАЛА
  6. ВЕКСЛЕРА ПАМЯТИ ШКАЛА
  7. Вербальная шкала.
Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
А 90 - 100 5 (відмінно)
В 80 - 89 4 (добре)
С 70 – 79
D 66 - 69 3 (задовільно)
E 60 - 65
FX 30 - 59 незадовільно з можливістю повторного складання
F 1 - 29 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Контрольні запитання

1. Необхідність здійснення аналізу виконання кошторису бюджетної установи

2. Бюджетна система України та її принципи

3. Обов’язки головного розпорядника бюджетних коштів

4. Сутність та структура кошторисів бюджетних установ

5. Особливості планування спеціального фонду кошторису бюджетної установи

6. Основні завдання аналізу виконання кошторису бюджетної установи

7. Джерела для аналізу кошторису бюджетної установи

8. Вимоги до виконання кошторису бюджетної установи

9. Аналіз виконання кошторису за загальними показниками

10. Аналіз співвідношення касових і фактичних витрат

11. Аналіз співвідношення касових і фактичних витрат за статтею “Оплата праці”

12. Аналіз дотримання кошторисних призначень витрат

13. Співставлення касових і фактичних витрат з призначеннями за кошторисом

14. Аналіз витрачання коштів на господарські потреби

15. Аналіз витрат на харчування

16. Аналіз витрат на виплату стипендій

17. Аналіз витрат на медикаменти

18. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оплата праці працівників бюджетних установ”

19. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки”

20. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Медикаменти та перев'язувальні матеріали”

21. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Продукти харчування”

22. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “М'який інвентар та обмундирування”

23. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів”

24. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оренда”25. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Послуги зв'язку”

26. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”

27. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оплата теплопостачання”

28. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оплата водопостачання і водовідведення”

29. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Оплата електроенергії”

30. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Виплата пенсій і допомоги”

31. Аналіз витрачання коштів за КЕКВ “Стипендії”

32. Аналіз виконання кошторису спеціальних коштів

33. Основні критерії ефективного використання бюджетних коштів

34. Основні види ефективності використання бюджетних коштів

35. Основні ознаки та визначення обсягу неефективного використання бюджетних коштів

36. Аналіз здійснення порядку закупівель за державні кошти

37. Аналіз тендерних закупівель бюджетних установ

38. Аналіз пропорційного фінансування видатків

39. Аналіз фінансування захищених статей бюджету

40. Аналіз цільового використання бюджетних коштів

41. Аналіз формування і виконання сільського бюджету

42. Аналіз стану бухгалтерського обліку

43. Аналіз дотримання законодавства при складанні і виконанні кошторису

44. Сутність організаційних порушень у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності

45. Сутність методологічних порушень у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності

46. Сутність порушень групи “Інші” у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності

47. Характеристика передумов для скоєння порушень у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності

48. Аналіз стану внутрішнього контролю бюджетних установ

 


9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бюджетний кодекс України (станом на 08.07.2010р.)// www.rada.gov.ua

2. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ від 08.02.2002р. № 228. (зі змінами квітень 2011р.) //www.rada.gov.ua

3. ЗУ № 2289–VІ “Про здійснення державних закупівель “ від 24.06.2010р. //www.rada.gov.ua

4. Наказ ДКУ Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів №2 від 05.01.2011р. //www.rada.gov.ua

5. Наказ МФУ Про бюджетну класифікацію від 14 січня 2011 року N 11. //www.rada.gov.ua

6. Байбекова О.О. Кошторисам доходів і видатків – повсякденну увагу//Фінансовий контроль. – 2010. - № 1. – С. 58-63.

7. Государственный бюджет: Учеб. пособие/ Под общ. ред. М. И. Ткачук.- Минск: Выш. шк., 1995.- 240 с.

8. Гуцалюк Л. Про аналіз кошторису бюджетних установ. // Фінансовий контроль. – 2009. - № 6. - С. 51-53.

9. Данилов Е.Н. Анализ хоз. деятельности в бюджетных и научных учреждениях: Учеб.пособие / Е.Н. Данилов. Мн.: Интерпрессервис: Экоперсперктива, 2003. - 336с.

10. Довідник працівника Державної контрольно-ревізійної служби. - Київ.: Дія, 2001, том 1. - 321с.

11. Котова С.С. Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та економічне значення//Фінанси України. – 2011. - № 3. – С. 12-15.

12. Ліщинська Л.Б. Аналіз кошторису доходів та видатків бюджетних установ // Фінанси. – 2010. - № 12. – С. 17-22.

13. Опарін В. М. Бюджетна система: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дис.- К.: КНЕУ, 2000.- 208 с.

14. Пеліпадченко Р.О. Класифікація видатків та витрат в системі обліку бюджетних установ та організацій// Бухгалтерський облік та аудит. – 2011. - № 4. – С. 34 – 37.

15. Переверзева Е. Тендеры за госсредства: как стать участником госзакупок// Все о бухгалтерском учете. – 2007. - № 5. - С.12-14.

16. Прохорова О.С. Загальні підходи до планування, обліку та контролю власних надходжень бюджетних установ // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. - № 2. – С. 78 – 83.

17. Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях.- К.: КНЕУ, 2000.- 160 с.

18. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ. Навч. посібник. Издательство: К.: КНЕУ: 2005. – 378с.

19. Федів Р.Є. Фінансовий та управлінський аналіз використання коштів на виконання бюджетних програм // Фінанси України. – 2011. - № 4. – С. 18 – 23.

20. Федів Р.Є. Організація аналізу виконання кошторису бюджетних установ // Наукові записки. Серія «Економіка». Випуск 14. –2011. - С. 42-47.

21. Шевчук А.О. Кошторис – основний плановий документ бюджетної установи // Баланс – бюджет. – 2009. - № 3. – С. 13-17.

22. Яришко О.В. Фінансовий аналіз діяльності бюджетної організації // Вісник ЗНУ. Економічні науки. – 2009. - № 1 (3). – С. 174-179.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)