Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура платіжного балансуЧитайте также:
  1. II. ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА И ЕЕ СТРУКТУРА
  2. II.Структура характера
  3. IV. Структура психодиагностического процесса.
  4. V3: Функциональная структура психодиагностического обследования
  5. Адміністративно-правові норми: поняття, особливості, структура, види.
  6. Активным детям требуется подготовка и структура
  7. Бендлер Р., Гриндер Д. Структура магии / Пер. АО «Альвис» СПб.: Белый кролик, 1996.

I. Баланс поточних операцій:

1) торговий баланс –це співвідношення між надходженнями за експортом і платежами за імпортом товарів;

Ø експорт;

Ø імпорт.

II. Баланс послуг і некомерційних платежів:

1) платежі й надходження від транспортних перевезень, від усіх видів зв’язку;

2) міжнародний туризм;

3) утримання дипломатичних, торгівельних і культурних представництв;

4) надходження від інформаційних, культурних, наукових обмінів.

III. Баланс руху коштів і кредитів –співвідношення платежів і надходжень щодо ввезення та вивезення приватних і державних капіталів, одержаних і наданих міжнародних кредитів.

1) довгострокові й середньострокові позики;

2) короткотермінові кредити, поточні рахунки національних банків у зарубіжних банках.

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу:

Ø нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, конкуренція;

Ø циклічні коливання економіки;

Ø ріст закордонних державних видатків;

Ø мілітаризація економіки і військові видатки;

Ø міжнародна фінансова взаємозалежність;

Ø зміни в міжнародній торгівлі;

Ø негативний вплив інфляції;

Ø форс-мажорні обставини – стихійні лиха, переворот тощо.

Заходи щодо вирівнювання сальдо платіжного балансу:

Ø використання золотовалютних резервів держави;

Ø залучення зовнішніх джерел фінансування.

Якщо дефіцит платіжного балансу не можна подолати за рахунок вищезазначених заходів, то уряд може вдатися до таких засобів:

Ø провести дефляцій ну політику, спрямовану на зменшення цін та доходів порівняно з іншими країнами;

Ø девальвувати національну валюту;

Ø запровадити валютний контроль та обмеження на валютні операції.

Валютні резерви виражають платоспроможність країни перед іншими країнами та міжнародну валютну ліквідність.

Централізовані резерви:

1) іноземна валюта (депозити, скарбничі векселі, чеки, ринкові цінні папери);

2) авуари в СПЗ (SDR) (грошові ресурси банку, що є на його рахунках у закордонних банках);3) резервні позиції в МВФ;

4) золото.

 

Базові терміни та поняття:

Валюта – грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей.

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

Валютний ринок – сукупність обмінних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або процентною ставкою.

Валютні відносини – відносини, що виникають під час функціонування грошей у міжнародному обороті.

Валютні обмеження – законодавчо визначені обмеження на здійснення валютних операцій в країні (для певних груп економічних суб’єктів, для певних видів операцій, валют тощо).

 

Приклади рішення задач

Семінарські та практичні заняття по темі 7

1. Сутність валюти, її призначення та сфера використання. Види, чинники та значення конвертованості валюти.

2. Валютний ринок: сутність та характеристика основних елементів.

3. Характеристика операцій на валютному ринку.

4. Сутність, основи формування та чинники впливу на валютний курс. Основні режими валютних курсів.

5. Поняття, призначення та елементи національної валютної системи.

6. Сутність, призначення й використання платіжного балансу та золотовалютних резервів.

7. Поняття, елементи та етапи розвитку світової та міжнародної валютних систем.

8. Формування Європейського валютного союзу.

Задачі, завдання для практичних занять:

Задача 1.Ви маєте 1000 доларів. На початок року курс гривня/долар становив 0,12, девальвація гривні за рік становить 10%. Визначити на яку суму гривень Ви можете обміняти свої 1000 доларів в кінці року.

Задача 2. Курс долар/гривня на 1.01.2012р. становив 8,05, а курс євро/гривня – 10,50. За рік гривня по відношенню до долара девальвувала на 10%, а євро по відношенню до долара девальвувало на 5%. Визначити курс євро/гривня на 1.01.2013р.

Задача 3.Вартість споживчого кошика на початок року становила 1500 грн., а на кінець року – 1650 грн. Валютний курс долар/гривня на початок року становив 8,00, а на кінець року – 8,20. Визначити рівень девальвації гривні по відношенню до долара за рік і як змінився реальний обмінний курс гривні по відношенню до долара.

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

Проаналізуйте недоліки сучасної світової валютної системи та перспективи її реформування.

Самостійна робота студента

1. Валютна позиція.

2. Валютний арбітраж

3. Валютний ринок в Україні

4. Функціонування європейського валютного ринку.

 

ЛІТЕРАТУРА. Основна [1,2,3,4,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]; додаткова [34,35,44,45,46,47,61,81,86].

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)