Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСЧитайте также:
  1. PAZ Analyzer - комплексный анализатор
  2. Автоматическое сложение компонентов в комплексный навык
  3. Автоматно-гранатометный комплекс XM-29 OICW
  4. Авторский комплекс.
  5. Аграрное право как комплексная отрасль.
  6. Агрокомплекс борьбы с сорняками
  7. Агропромисловий комплекс України

Міністерство внутрішніх справ України

ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ

СУМСЬКА ФІЛІЯ

 

 

Кафедра юридичних дисциплін

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни «Адміністративне право»

(повне найменування дисципліни)

галузь знань 0304 «Право»

(вказується тільки для бакалавра) (шифр і найменування)

за напрямом підготовки6.030401 «Право»

(шифр і найменування)

освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

(найменування)

форма навчаннявсі форми навчання

(денна, заочна)

 

 

м. Cуми, 2007 р.


 

  Рекомендовано до використання в навчальному процесі Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 5 лютого 2008 року Протокол № 1

 

Рецензенти: кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи Чернадчук В.Д.; доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС ХНУВС Рябченко О.П.; кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного права ХНУВС Панов І.О.; начальник Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Лукаш С.С.

 

 

Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Адміністративне право» / Укладачі: кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Завальна Ж.В., викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Пономарьова Я.М. – Суми, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007 – 166 с.

 


 

ЗМІСТ

1. Навчальна програма.

2. Робоча навчальна програма.

3. Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи.

5. Методичні вказівки до виконання курсових робіт.6. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт.

 


ВСТУП

У сучасній демократичній державі формування та діяльність виконавчої гілки державної влади повинно детально регулюватися юридичними нормами.

Адміністративне право – одна з фундаментальних та найважливіших галузей права будь-якої держави. Підготовка кваліфікованих юристів для системи органів внутрішніх справ України вимагає впровадження новітніх освітніх технологій і методичних форм.

Адміністративне право органічно пов'язано з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов'язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування найбільш активної та потужної державної підсистеми – апарату державного управління.

Навчально-методичне забезпечення щодо курсу «Адміністративне право України» розроблене у відповідності з навчальним планом навчання студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. Мета курсу полягає у більш поглибленому вивченні нормативних актів щодо регулювання управлінських правовідносин, та вмінні застосовувати їх на практиці.

Навчальною програмою курсу «Адміністративне право» передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять на яких обговорюються головні теоретичні положення і відпрацьовуються навички практичного застосування норм адміністративного законодавства, та прийняття іспиту для здійснення перевірки засвоєних студентами знань.

Більш детальні рекомендації стосовно вивчення курсу містяться у відповідних розділах цього навчально-методичного видання.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 121 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)