Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок питань до заліку з навчальної практики

Читайте также:
  1. III. Материалы судебной и другой практики
  2. VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  3. VІ Розгляд скарг, апеляцій та спірних питань
  4. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ЗАЛІКУ
  5. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ІСПИТУ
  6. Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики
  7. БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ

по спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

Питання Відповідь
  Що таке облікова політика?   Облікова політика –сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
  Якими документами оформлюються касові операції?   Операції каси оформлюються такими документами: ¨ КО – 1 “Прибутковий касовий ордер” ¨ КО – 2 “Видатковий касовий ордер” ¨ КО – 3, За “Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів” ¨ КО – 4 “Касова книга” ¨ КО – 5 “Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей”
  Що таке ліміт каси? Хто його встановлює?   Ліміт каси –це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства. Встановлюється підприємством самостійно, узгоджується з банком.
  Як ведеться синтетичний і аналітичний облік грошових коштів в касі підприємства?   Рахунок 30 “Готівка” призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства. Рахунок 30 має таку субрахунки: 301 “Готівка в національній валюті” 302 “Готівка в іноземній валюті” За дебетом рахунку 30 “Готівка” відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом – виплата (витрачання) готівки. Аналітичний облік ведеться в звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі. Операції: - Одержано в касу виручку з магазину Дт 301 Кт 702 - Отримано кошти з поточного рахунку 301 311 - Видано під звіт 372 301 - Видано заробітну плату 661 301 - Одержано кошти від покупця 301 361
  В які строки та який порядок проведення інвентаризації каси, визначення її результатів? Інвентаризація в касі проводиться щомісячно. Але за Положенням проведення касових операцій може проводитись за рішенням керівника один раз в квартал. Першочергові дії: взяти книгу реєстрації видаткових та прибуткових ордерів і завізувати останні номери, потребувати готівку і скласти покупюрну відомість, потребувати скласти звіт касира, завізувати його, скласти акт наявності готівки в касі, в якому вказуються: - фактична наявність готівки; - фактична наявність грошових документів (марок) і ця сума порівнюється з залишками готівки по звіту касира.
  Як ведеться синтетичний і аналітичний облік грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті?   Для обліку грошових коштів на поточному рахунку передбачено субрахунок 311“ Поточні рахунки в національній валюті ” Цей рахунок активний, балансовий, по дебету відображається зарахування коштів на рахунок, а по кредиту перерахування коштів. Аналітичний облік ведеться на підставі виписок банку. Операції: - зараховано на поточний рахунок кошти від покупця Дт 311 Кт 361 - зараховано готівку з каси підприємства 311 301 - зараховано виручку з магазину 311 702 - перераховано постачальникам 631 311 - перераховано суму податку 641 311
  Як документами оформлюються господарські операції за рахунками в банках?   Для здійснення операцій на поточному рахунку до банку подаються документи, форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку з доданням підтверджуючих документів. При готівкових розрахунках банківськими документами є грошові чеки та об’яви на внесок готівкою; у випадку безготівкових перерахувань – платіжні доручення, платіжні вимоги – доручення, розрахункові чеки, акредитиви, векселі.
  В якому порядку і в яких розмірах видаються грошові кошти в підзвіт?   Підзвітним особам готівка видається на підставі розпорядження керівника. Список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби, затверджується наказом керівника. Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, до якого повинні бути додані всі виправдовуючи документи: акт закупівлі, акти на списання представницьких витрат в межах передбачених норм з доданням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки, квитанції, рахунки магазинів, готелів, залізничні, та інші проїзні квитки. Згідно з Інструкцією “Про службові відрядження” сума добових складає 30 грн. (максимальна сума до 0,2 мін.зарплати)
  В які терміни здійснюється звітування по підзвітним сумам? Після відрядження – до 5 банківських днів Після закупки ТМЦ – до 10 днів При господарських витратах – протягом доби
  Що таке дебіторська і кредиторська заборгованість? Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена протягом 12 місяців. Кредиторська заборгованість – це сума заборгованості, яка виникає перед постачальниками і кредиторами.
  Що таке основні засоби? Які рахунки використовуються для обліку? Основні засоби – матеріальні активи, що утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року і вартість понад 2500 грн. Облік придбаних основних засобів здійснюються на рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Він активний, балансовий, по дебету відображається виготовлення, придбання ОЗ, по кредиту закриття витрат на рахунок основних засобів 10 «Основні засоби»
  Що таке амортизація? Який порядок нарахування амортизації? Амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання. Починає нараховуватись з місяця наступного за місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання. Методи: прямолінійний, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.
  Як здійснюється облік розрахунків з постачальниками та підрядниками? Облік ведеться на субрахунку 631, він пасивний, розрахунковий, по кредиту збільшення зобов’язань, по дебету – погашення. Аналітичний облік здійснюється у розрізі постачальників у книзі ф. К-15, записи ведуться на підставі ТТН, накладних, виписок банку.
  Як ведеться облік розрахунків з покупцями? Облік ведеться на субрахунку 361, він активний, розрахунковий, по дебету виникнення заборгованості, по кредиту погашення. Аналітичний облік здійснюється в книзі ф.К-16, записи здійснюються на підставі накладних та виписок банку.
  Які існують форми оплати праці та види? На підприємстві застосовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну. Погодинна форма оплати праці - це оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину. Відрядна форма оплати праці – це система, при застосуванні якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію). Види – основна (згідно норм та тарифів) - додаткова (за роботу понад норм, у вихідні)
  Як здійснюється синтетичний і аналітичний облік заробітної плати? Синтетичний облік заробітної плати ведеться на субрахунку 661, він пасивний, балансовий, розрахунковий. По кредиту відображається нарахування зарплати, відпускних, премій,допомоги, а по дебету виплата, утримання, перерахування. Аналітичний облік ведеться у розрізі кожного робітника в книзі ф.К-18(або ж/о 5) - нарахована зарплата адміністрації Дт 92 Кт 661 - утримано із зарплати ПДФО 661 641 - утримано із зарплати військовий збір 661 642 - утримано із зарплати ЄСВ 661 651 - виплачена зарплата 661 301 - проведено нарахування на зарплату ЄСВ 92 651
  Який порядок нарахування відпускних? Право на відпустку працівник отримує після 6 місяців або 1 року безперервної роботи на підприємстві. Для розрахунку необхідно: Сер.денна з/пл. = зарплата за рік / 365 – 10 святкових днів Сума відпускних = сер.денна з/пл. * кількість календ.днів відпустки
  Який порядок нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності? Для розрахунку необхідно: Сер.денна з/пл. = зарплата за 6 місяців/ кількість роб.днів за 6 місяців Сума допомоги = сер.денна з/пл.* кількість днів хвороби* % по стажу (робочих) Перші 5 днів – оплачується роботодавцем (ті що припали на робочі) з 6 дня – оплачується фондом соц..страхування % по стажу: За рахунок коштів роботодавця За рахунок ФСС До 5 років - 60 % до 3 років - 50 % Від 5 до 8 років - 80 % від 3 до 5 років – 60 % Понад 8 років - 100% від 5 до 8 років - 70% Понад 8 років - 100%
  Які утримання здійснюються с заробітної плати працівника? Обов’язкові: ПДФО - 15% ЄСВ - 3,6% Військовий збір – 1,5% За ініціативою підприємства: профспілкові внески
  Чим відрізняється утримання від нарахування на зарплату? Утримання здійснюється с зарплати кожного працівника Нарахування здійснюється роботодавцем на фонд оплати праці підприємства.  
  Які документи складаються при здійсненні розрахунків з робітниками? Кадрові: наказ про прийом на роботу; особова картка; алфавітна картка. Обліку з/пл.: табель обліку використанняч робочого часу, розрахунково-платіжна відомість, розрахункова відомість, розрахунок з/пл.,відомість на виплату з/пл.,особовий рахунок.
  Якими документами оформляється надходження, вибуття, відпуск та реалізація товарів і тари на роздрібних підприємствах? Придбання: договір, ТТН, накладні, прибуткові накладні, до яких прикладається податкова накладна, сертифікати якості, акт на закупівлю. Продаж оформлюється договір, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні.
  Як звітує МВО підприємства роздрібної торгівлі і в які терміни? МВО складає товарно грошовий звіт (2 екземпляра) строки:з 1 – 7;з 8 – 15;з 16 – 23; з 24 – 31) У верхню частину звіту заносяться всі – „Надходження” зндно первинних документів, а у нижню частину – „Вибуття”. Кожному документу відводиться 1 строчка. Товари прибуткуються за роздрібними цінами, тару – за цінами постачальника. На зворотній стороні знаходиться відомість руху тари.
  Як ведеться синтетичний та аналітичний облік в роздрібних підприємствах? Синтетичний облік ведеться на рахунку 2822. Аналітичний – в К – 3. Кожному звіту відводиться 1 строчка. В кінці місяця підраховуються підсумки і складаються меморіальні ордери: - одержано товари від постачальника Дт 2822 Кт 631 - відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 - нарахована націнка на товари 2822 2852 - реалізовано товари покупцям 361 7022 - відображено податкове зобов’язання 7022 641 - відображена собівартість реалізованих товарів 9022 2822
  Який порядок і строки проведення інвентаризації в роздрібних підприємствах? Як оформляється проведення інвентаризації? Інвентаризація в роздрібних підприємствах проводиться 2 рази на рік, але можуть бути й інші строки (стихійні лиха, крадіжки, зміна МВО, пожежа). Вона проводиться за графіком, затверджений керівником. Першочергові дії: - пред’явити розпорядження на проведення інвентаризації; - опломбувати допоміжні входи і виходи; - потребувати нездану виручку та скласти покупюрну відомість; - потребувати скласти ТГЗ і завізувати його; - взяти розписку, що всі цінності оприбутковані та неоприбуткованих немає. Інвентаризація оформляється інвентаризаційним описом в 3-х екземплярах. Два пише під копірку голова комісії, третій – МВО. Якщо передача цінностей, то 3 екземпляра пише голова комісії, а по одному – МВО. В бухгалтерію сдаються перші екземпляри.
  Як визначаються результати інвентаризації і відображають на рахунках бухгалтерського обліку? Складається порівняльна відомість, в яку заносять дані бухгалтерського обліку з приводу наявності товарів і тари, а також дані фактичної наявності товарів і тари згідно останнього інвентаризаційного опису. Якщо є розбіжності, то враховують норми природних втрат і виводиться остаточний результат:
Виявлена нестача товарів з вини МВО Виявлені лишки товарів    

 

  Що таке природні втрати і як їх визначити? Природні втрати – це усушка, утруска, розлив, які виникли при збереженні та реалізації товарів. Норми природних втрат визначаються після інвентаризації, якщо є нестача. Щоб їх визначити, треба знайти реалізацію товарів за міжінвентаризаційний період, тобто залишок товарів по передостанній інвентаризації+ все надходження – вибуття та списання за актами – залишок по останньому опису = реалізація. Ця сума множиться на норму природних втрат відповідно інструкції. І так по кожному найменуванню товарів, які продаються на розлив, розважування. Норми списань встановлено в % до суми реалізації згідно з наказом Мінторгу № 88.
  Як визначити ціни підприємства громадського харчування? Як ведеться контроль за цінами? В громадському харчуванні товари і продукти реалізуються за кінцевими продажними цінами, які складаються: Ціна постачальника + торгова націнка + націнка громадського харчування + ПДВ. З метою контролю за цінами ведеться книга реєстрації кінцевих продажних цін. Щоб визначити ціну кухонної продукції треба скласти калькуляцію, згідно збірника рецептур.
  Як ведеться синтетичний та аналітичний облік товарів, продуктів, тари в підприємствах ГХ? Синтетичний облік ведеться на рахунку 2823: активний, матеріальний, показує залишок товарів, продуктів, а тари – на рахунку 2843.
Надійшли від постачальника продукти На суму націнки ПДВ Закупили продукти на ринку, з підзвітних сум Отримано продукти в буфет з комори Здано виручку в касу Відображено собівартість реалізованого товару Здано тару покупцям    

Аналітичний облік ведеться в журналі К – 4. Кожному звіту відводиться одна строчка. В кінці місяця підраховуються підсумки, записуються в меморіальні ордери.

  В які строки проводиться інвентаризація на підприємствах ГХ, їх особливості? На підприємствах ГХ інвентаризація проводиться в такі строки: - на складі – не менше 2 разів на рік, якщо склад невеликий, то щоквартально. - В буфеті – щомісячно; - На кухні – двічі на місяць. Інвентаризацію проводить комісія, призначена керівником, голова якої складає інвентаризаційний опис ф. Інв. 12 (на складі). В буфеті, магазині, кухні – опис ф. Інв 13. Особливості: На кухні може бути відварене м’ясо, фарш, що не пройшли повну технологічну обробку. Тоді, щоб записати їх в опис, треба перевести згідно калькуляційної картки на сировину і записати в опис по кількості переведеного м’яса та його кінцевій продажній ціні. Якщо при інвентаризації виявлені очищені овочі, наприклад, картопля, то в опис вона записується 2-а строчками: - картопля очищена (ціна і сума); - ця ж картопля, тільки переведена на неочищену. Норми відходів вказано в збірнику рецептур.
  Якими документами оформляється закупка с\г продуктів та сировини, їх відгрузка? Закупка оформляється приймальними квитанціями різних форм, залежно від виду с\г продуктів. Відпуск – накладними, ТТН, видатковими, до яких прикладається якісне посвідчення, а якщо це м’ясо – довідка від лабораторії.
  Як проводиться інвентаризація с\г продукції, в які строки, її особливості, результати? Інвентаризація проводиться, як правило, після відвантаження с\г продукції. Її особливості в тому, що спочатку перевіряються приймальні квитанції, а потім, шляхом обміру та переважування визначається вага. Якщо с\г продукція зберігається навалом, то вага визначається по об’єму, помноженому на питому вагу 1 метра кубічного. Для визначення результатів складається порівняльна відомість, куди записуються всі с\г продукти, по яким встановлена розбіжність. Якщо є продукти одного найменування і по них встановлена розбіжність, наприклад, картопля першого сорту нестача, та другого сорту – лишки, то дозволяється робити перекриття, нестач – лишками, тільки по кількості і в меншій сумі.
  Який порядок документального оформлення і обліку операцій по надходженню та відпуску борошна, матеріалів та палива, тари у виробництві? Надходження матеріалів оформляється ТТН, рахунками – фактурами, накладними, до яких прикладається якісне посвідчення та податкова накладна. Облік матеріалів ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси», він активний балансовий, матеріальний. По дебету – придбання, виготовлення, по кредиту – списання, використання, продаж. Матеріали відпускаються на виробництво з урахуванням виробничого замовлення, а паливо – на тону готової продукції, електроенергія списується по лічильнику.
Надійшло борошно від постачальника Транспортні витрати по доставці борошна ПДВ Відпущено борошно на виробництво Списано борошно на виробництво Надійшло паливо від постачальника ТЗВ по паливу    

 

  Яку звітність подає МВО по складу матеріалів? МВО складають звіти про рух сировини та матеріалів на складі в натуральному виразі на основі прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактур, забірних листів. Звіти складаються 1 раз в 5 – 7 днів в двох екземплярах під копірку. В бухгалтерії звіт перевіряється, опрацьовується та переводиться у грошовий вираз з рознесенням по рахункам бухгалтерського обліку.
  Як приймаються, перевіряються і опрацьовуються змінні виробничі звіти? Ці звіти мають 4 розділи: - І – „Рух сировини та матеріалів в натуральному виразі” – заповнюється на основі прибуткових та видаткових накладних; - ІІ – „Рух сировини та матеріалів в грошовому виразі” – заповнюється на основі цих же документів, тільки в сумі; - ІІІ – „Вихід готової продукції” – заповнюється на основі накладної відваження. В цьому розділі підраховують скоригований вихід, тобто з урахуванням вологості борошна, фактичний вихід; - ІУ – „Табель виходу на роботу” – вказується П.І.Б. робітників бригади, їх розряди, кількість відпрацьованого часу. При перевірці звіту слід звернути увагу на повноту заповнення розділів, охайність, бо на основі них робиться висновок – економія чи перевитрати борошна. У звіті по пекарні ІV розділ інший і відображає рух готової продукції.
  Як ведеться синтетичний і аналітичний облік витрат на збут? Синтетичний облік ведеться на рахунку 93. По Дт записуються всі витрати, по Кт – списання цих витрат.
Нарахована з\плата продавцям Нарахування на з\плату Опалення, освітлення Амортизація магазину Списані витрати на збут    

Аналітичний облік ведеться в книзі К – 22 в розрізі статтей витрат на основі меморіальних ордерів

  Як визначається фінансовий результат від операційної діяльності? Фінансовий результат від операційної діяльності визначається: Дохід від реалізації – ПДВ – акцизний збір –собівартість реалізованих товарів – адміністративні витрати – витрати на збут – інші витрати
  Які заключні роботи здійснюють перед складанням балансу? Перед складанням балансу підраховуються підсумки по всіх синтетичних та аналітичних рахунках. Складаються оборотні відомості синтетичного і аналітичного обліку, а потім складається баланс.
  Розкрити зміст фінансової звітності. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан підприємства, його результати діяльності, рух коштів на підприємстві. До складу входять: - Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про рух грошових коштів - звіт про власний капітал - примітки до річної фінансової звітності.
  Як організувати облік на МП? До суб’єктів МП відносяться підприємства: - промисловості та будівництва, де чисельність працюючих – до 200 чоловік; - в інших галузях діяльності – до 50 чоловік; - в наукових і науково-дослідницьких – до 100 чоловік; - в невиробничій сфері – до 25 чоловік; - в роздрібній торгівлі – до 15 чоловік. Облік на МП ведеться згідно П(С)БО № 25 „Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва”. Малі підприємства ведуть облік згідно ЗУ „Про б.о. та фінансову звітність” і можуть використовувати для обліку відомості або журнали ордери.. Бухгалтерська звітність складається така, як і на всіх підприємствах.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ремонт блоков питания| Визначити складові елементи протоколу судового засідання.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)