Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VI. Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога

I. Загальні положення | II. Класифікація необоротних активів | III. Бухгалтерський облік основних засобів | IV. Бухгалтерський облік нематеріальних активів | VIII. Знос необоротних активів | Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ |


Читайте также:
  1. II. Класифікація необоротних активів
  2. III. Бухгалтерський облік основних засобів
  3. IV. Бухгалтерський облік нематеріальних активів
  4. V. Бухгалтерський облік незавершеного будівництва
  5. VII. Зміна вартості необоротних активів та їх переоцінка
  6. VIII. Знос необоротних активів

6.1. Отримання установами необоротних активів як гуманітарної допомоги проводиться відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу", інших нормативно-правових актів.

Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями тощо).

6.2. Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерської служби та для нижчестоящих розпорядників бюджетних коштів - представники установи вищого рівня.

Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття необоротних активів.

6.3. Первісна вартість необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога, визначається відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 розділу III та абзацу четвертого пункту 4.2 розділу IV цього Положення.

6.4. Бухгалтерський облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги бухгалтерська служба та матеріально відповідальні особи відображають в облікових регістрах, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів інших джерел надходжень.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
V. Бухгалтерський облік незавершеного будівництва| VII. Зміна вартості необоротних активів та їх переоцінка

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)