Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серологиялық реакциялар

1. in vitro-да антиген-антиденелер байланысу реакциясы қолданылады//

1) алдын алуға//

2) емдеуге//

3) антибиотиктерге тұрақтылықты анықтау//

4) бөліп алынған дақылды идентификациялау//

5) санитарлық гигиеналық зерттеулер

 

2. Қарапайым серологиялық реакциялар. Тұжырымды анықтаманы көрсетіңіз://

1) Екі компонент қана кіреді – антиген және антидене//

2) сұйық ортада өтеді//

3) реакциялық қоспада үш компонет бар//

4) бірнеше реакция тізбегі//

5) комплементті байланыстыру реакция

 

3. Преципитация реакциясы қолданылады://

1) инфекциялық аурулар диагностикасында (cібір жарасы, дифтерия)//

2) топырақтың микробтармен ластануын анықтауда//

3) комплемент денгейін анықтауда//

4) қан тобын анықтауда//

5) бактерияның индикациясында

 

4. преципитация реакция механизмі байланысты://

1) бактерияның беткейлі кернеуінің өзгеруіне//

2) диффузия және осмос процестеріне//

3) антидене-ерітінді антиген кешені тұнбаға түсу//

4) клетка қабырғасы құрылымы//

5) микробтардың агрегациясына

 

5. Гельдегі преципитация реакциясы қолданылады://

1) антитоксикалық сарысуларды титрлеу//

2) антибиотиктердің төзімділігін зерттеу//

3) токсингенділігін анықтау//

4) қан тобын анықтау//

5) комплемент денгейін анықтауда

 

6. Иммуноэлектрофорезді нені анықтауға қолданылады://

1) Преципитинді//

2) қоршаған ортадағы макроорганизмді//

3) идентификации антигенов по их электрофорездік белсенділік бойынша антигендерді идентификациялау//

4) комплементті//

5) қан тобын анықтау

 

7. Жетік емес антиденелер қандай реакцияда анықтайды://

1) Гемагглютинация//

2) Преципитация//

3) Агглютинация//

4) Кумбс//

5) ИФА

 

8. Иммунофлюоресценция негізделген://

1) сарысудағы иммуноглобулиндер дисперстілігі өзгерілуде//

2) клетка мембрананың өткізгіштігіне//

3) диффузия және осмос процестеріне//

4) антигеннің флуорохроммен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуында//

5) антиген әсерінен макрофагтар ядросының соматикалық мутациясына

 

9. Корпусккулалы антигендердің жабысуы және тұңбаға түсуі қандай реакцияда байқалады://

1) Прециптация//

2) Агглютинация//

3) Нейтрализация//

4) Иммунофлюоресценция//

5) флотация

 

10. Жіті респираторлы инфекцияға күдік туындағанда науқастың мұрынның төменгі қуысы бөліндісінен жағынды дайындалды. Ацетонда бекітіп, гриппке қарсы сарысумен өнделді. Қандай зерттеу әдісі қолданылды?//

1) Кумбс реакциясы//

2) ИФА//

3) РИА//

4) тікелей емес иммунофлюоресценция реакциясы//

5) КБР

 

11. Иммуноблотинг әдісі ажыратады://

1) Клиникалық материалддағы антигенді//

2) Клиникалық материалда қоздырғыштың ДНҚ //

3) қоздырғыштың жеке антигендеріне қан сарысуындағы антиденелерін//

4) эритроцитарлы диагностикум қолданып сарысудағы антиденелерді//

5) антигены в материале с использованием антител, меченных радиоактивті изотоппен таңбаланған антиденелерді қолданып материалдағы антигендерді

 

12. Иммуноблотинг әдістің принципі://

1) Белоктарды электрофорезбен ажыратып ИФА әдісімен антиденелерді анықтау//

2) Белоктарды электрофорезбен ажыратып иммобилизация реакциясымен қосарлануы//

3) Белоктарды электрофорезбен ажыратып иммунофлюоресценция әдісімен қосарлануы//

4) Белоктарды электрофорезбен ажыратып полимеразалық тізбекті реакциясымен қосарлануы//

5) иммуноэлектрофорез

 

13. Комплементті байланыстыру реакциясының иммунологиялық заңдылығы://

1) Бактериялардың беткейлік кернеуі өзгеруі//

2) Сарысулық глобулиндердің дисперсттілігін өзгерту//

3) комплементтің антиген-антидене комплексімен байланысу//

4) антигеннің агрегациясы//

5) процессах диффузия және осмос процесі

 

14. Комплементті байланыстыру реакциясының оң нәтижесі://

1) Гемолиз//

2) бактериялардың лизисі//

3) гемолизі тоқтаған//

4) бактериялар жабысады//

5) тұңба "қол шатырына" ұқсас келеді

 

15. Иммуноферментті анализ негізделген://

1) Сарысудағы глобулиндердің дисперстілігі өзгереді//

2) антигендердің пероксидазасымен таңбаланған арнайы антиденелердің байланысуына//

3) клетка мембранасының өткізгіштігі//

4) антиген әсерінен макрофаг ядросындағы соматикалық мутацияға//

5) диффузия және осмос процесіне

 

16. Комплементті байланыстыру реакциясының теріс нәтижесі://

1) Гемолиз//

2) бактерия лизисі//

3) гемолизді тоқтату//

4) эритроциттер тұңбаға түседі//

5) бактериялар жабысады және түйіршіктер көрінеді

 

17. Антиденелерді анықтайтын ең сезімтал реакцияны көрсетіңіз://

1) Преципитация//

2) иммуноферментті анализ//

3) токсинді бейтараптау//

4) бактерияның агглютинациясы//

5) иммуноэлектрофорез

 

18. Нейтрализация реакциясы негізделген://

1) Лейкоциттер лизисіне//

2) Арнайы антидене әсерінен корпускулярлы антигенді ыдырату//

3) Антитоксикалық сарысу токсиннің улы әсерін бейтараптайды//

4) Клетка мембранасының өткізгіштігін өзгертуіне//

5) Антиген-антидене кешені комплементпен байланысуына

 

19. иммобилизация реакция сипаттамасына кірмейді://

1) Қозғалғыш микробтардың иммобилизациясын тудыратын антисарысулардың қабілеті//

2) Микробтың антигендері мен антиденелер арасындағы реакцияға байланысты//

3) Тырысқақ, мерезде қолданылады//

4) лайланады, кейін тұңбаға түседі//

5) комплемент бар жерде ғана өтеді

 

20. Радиоиммунологиялық анализ сипаттамасындағы бір дұрыс емес тұжырымды табыңыз://

1) Спецификасы жоғары//

2) Қоюы жеңіл//

3) Сезумталдығы жоғары//

4) Радиоизотоптармен таңбаланған немесе таңбаланмаған антигендер антиденелердің шектеулі аймақтарына байланысуға бәсекелестікке түседі//

5) Гемагглютинация реакция нәтижесін ескереді

 

21. Мерез диагностикасында қолданылатын комплементті байланыстыру реакциясы авторы бойынша қалай аталады://

1) Борде-Жангу//

2) Вассерман//

3) Видаль//

4) Кумбс//

5) Райт

 

22. Комплемент байланыстыру реакция оң нәтиже берді, егер://

1) шұнқырда гемолиз//

2) эритроциттердің агглютинациясы//

3) гемолиз жоқ//

4) преципитат түзіледі//

5) индикатор түсі өзгерді//

 

23. Серологиялық реакциялар не үшін қолданылады://

1) Инфекциялық аурулардың алдын алуы//

2) Инфекциялық аурулардың терапиясына//

3) Инфекциялық аурулардың диагностикасына//

4) Протеолитикалық белсенділікті анықтау//

5) Биохимиялық белсенділікті анықтау

 

24. Белгілі сарысумен агглютинация реакциясын қоюына қажет//

1) Корпускулярлы антиген//

2) Комплемент//

3) Гемолитикалық сарысу//

4) Қой эритроциті//

5) Лизоцим

 

25. Хрен пероксидазасымен таңбаланған антиглобулинді сарысу қолданылады//

1) Комплементті байланыстыру реакциясында//

2) Иммуноферментті анализде//

3) ПГАР//

4) Агглютинация реакциясында//

5) Иммунофлюоресцентті әдісте

 

26. Агглютинация реакциясында қолданылатын диагностикум//

1) өлтірілген немесе тірі бактериялар//

2) жеке бактериялық немесе вирустық антигендер//

3) алдын алу үшін//

4) емдеу үшін//

5) жануарларды иммунизация арқылы дайындайды

 

27. Резусфакторды және оған қарсы антиденелерді анықтайтын серологиялық реакция://

A) Кумбс реакциясы//

B) Комплементті байланыстыру реакциясы//

C) агглютинация реакциясы//

D) преципитация реакциясы//

E) нейтрализация реакциясы

28. Іш сүзегінде Видаль реакциясы анықтайды://

A) О және Н антиденелерді.//

B) Антигендерді.//

C) қоздырғышты.//

D) эндотоксинді.//

E) экзотоксинді.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 541 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ч Часть авансированного капитала, которая в процессе производства не изменяет своей стоимости, называется …капиталом.| Изосимов С.В.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)