Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. II. Задачи практики
  2. II.Обязанности и права студентов в период прохождения преддипломной практики.
  3. III. Права и обязанности руководителей практики.
  4. Non bis in idem (не двічі за одне) у кримінальному праві з урахуванням практики ЄСПЛ з застосування ст. 4 Протоколу №7 Конвенції
  5. абочий график преддипломной практики
  6. азъяснение практики длиной в жизнь.
  7. арактеристика базы практики

Звіт про проходження навчальної практики містить:

1) титульну сторінку, яка оформляється таким чином:

 

 

2) лист варіанта завдання з навчальної комп’ютерної практики дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» (варіант завдання повинен відповідати номеру студента у списку групи, інакше практика не буде зарахована);

3) виконання за допомогою табличного процесора MS Excel пункту 1завдання, оформлене у цьому ж середовищі (подається лише на дискеті або CD-R);

4) виконання за допомогою системи управління базами даних MS Access пункту 2завдання, оформлене у відповідному середовищі MS Office (подається лише на дискеті або CD-R);

5) ґрунтовна відповідь на питання пункту 3завдання (повинен бути план), оформлена у документі, створеному в текстовому процесорі MS Word (подається як на паперовому носії формату А, так і на дискеті або CD-R);

6) список використаної літератури.

До звіту додається дискета або CD-R зі всіма виконаними завданнями у відповідних середовищах MS Office (на дискеті або CD-R вказати своє прізвище, ФАМ, 2 курс та номер групи).

Студент отримує залік з практики, якщо він виконав всі завдання, вільно орієн­тується в їх виконанні, спроможний відповісти на запитання стосовно виконаних завдань.

Примітка. Якщо студентів у групі більше 30, то студент, який за списком групи 31-й, виконує варіант завдання № 1, 32-й студент виконує варіант завдання № 2 і т.д.


ЗАВДАННЯ № 1

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

{
добрий ранок, якщо x Î[5;11)
добрий день, якщо x Î(13;16]
добрий вечір, якщо x Î(19;24]
пора спати, в інших випадках

 

 

F(x)=

 

на часовому інтервалі 1–24 год. з кроком 1 год., використовуючи логічні функції. Значення аргументу x розмістити в одній з робочих книг

x

 

 

а результат - значення функції F(x) в іншій

F(x)

 

 

Дані обох таблиць повинні бути одночасно видимими на екрані. 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam1.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Мастер форм, створити і зберегти форму під іменем Студенти2 ленточного типа за допомогою якої можна вводити дані у всі поля таблиці Студенти.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких третя літера будь-яка, крім «Т» або «Д», п’ята літера «О» або «А» і які вчаться на оцінки «2» або «5».

 

3. Введення в комп’ютерні мережі.


ЗАВДАННЯ № 2

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть наступну задачу:

Нехай a=1000 грн. ви поклали в банк під a=15% річних. Створіть таблицю, в якій буде виведена сума вашого вкладу щорічно на протязі t =10 років, при умові, що ви на протязі даного періоду грошей із вкладу не знімали і що коефіцієнт інфляції, будучи різним, щорічно змінювався в межах 1-5%.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam2.mdb. В цьому файлі створити 2 таблиці за допомогою конструктора.

Структуру таблиць та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиці в режимі перегляду Представление таблицы мали такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблиці під іменами Студенти та Оцінки. В другій таблиці № відповідає номеру студента з першої таблиці. При збереженні таблиць ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров  
Іванов  
Сидоров  

 

Створити запит Успішність, який зв’язує ці таблиці по полю “№” і виводить список з двох колонок – Прізвище та Оцінка, в яких знаходяться дані про тих студентів, які не вчаться на оцінки «4» і «5», а в прізвищі друга літера не «Т» і не «Д», третя літера «Б», «В», «Г» або «Д».

 

3. Типи мереж. Однорангові мережі.


ЗАВДАННЯ № 3

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

кафе працює для дітей, якщо х міняється з 8 до 13 год. включно
кафе закрито на обід, якщо x міняється з 13 до 14 год. включно
кафе працює для всіх відвідувачів, якщо x міняється з 15 до 20 год. включно
в кафе продаються спиртні напої, якщо x міняється з 21 до 24 год. включно
F(x)=

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

{

на часовому інтервалі 8–24 год. з кроком 1 год., використовуючи логічні функції. Значення аргументу x розмістити у вигляді колонки в одній робочій книзі

x

 

 

а результат – значення функції F(x) в іншій

F(x)

 

 

Дані обох таблиць повинні бути одночасно видимими на екрані.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam3.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Мастер отчетов створити звіт під іменем Студенти2, який містить список студентів таблиці Студенти в такому ж вигляді, як подано в таблиці. При створенні вибрати макет табличный.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, які отримують парні оцінки.

 

3. Серверні мережі.


ЗАВДАННЯ № 4

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

F(x)=
Квартальна премія, якщо x є березень, червень, вересень або грудень
Важко без заначки, в інші місяці,

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

{

 

використовуючи логічні функції. Значення аргументу х розмістити у вигляді колонки на одному з робочих листів

x

а результат – значення функції F(x) на іншому

F(x)

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam4.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Скопіювати останній запис таблиці 10 разів в кінець цієї ж таблиці, створивши таким чином таблицю з 13 записів:

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров
Сидоров

 

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищі яких п’ята літера будь-яка, крім «О».

 

3. Топології локальних мереж.

 

 


ЗАВДАННЯ № 5

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть графічним способом наступну систему нелінійних рівнянь:

 

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam5.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Створити звіт під іменем Студенти2, який містить лише порядковий номер та оцінки студентів таблиці Студенти. За допомогою вбудованої функції Sum під колонкою Оцінка обчислити суму балів всіх студентів.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, порядковий номер яких непарний.

 

3. Середовища передачі даних.

 


ЗАВДАННЯ № 6

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1.За допомогою Excel обчислити значення функції f(x,y)=a2·e(b·x) + c3·e(d·y), де x,y міняються в діапазоні від 0 до 5 кроком 0,5, а a, b, cidвзяті із діапазону від 0 до 2. Обчислення представити у вигляді таблиці, задавши значення аргументів: x – по вертикалі; y – по горизонталі. Побудувати графік даної функції.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam6.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

Створити і зберегти звіт під іменем Студенти2, який містить назву Успішність (у верхньому колонтитулі) та список студентів таблиці Студенти, відсортований за успішністю – від гірших до кращих студентів.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, прізвища яких починаються з літери І, друга літера будь-яка із літер А,Б, В, Г, Д, третя літера не «д» і які вчаться на оцінки менше «4».

 

3. Передача даних по локальній мережі.


ЗАВДАННЯ № 7

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть таку задачу:

Нехай у банку ви взяли кредит a=1000 грн. під a=12% річних. Створіть таблицю, в першій колонці якої будуть виведені роки від 1 до 10, а в другій буде виведена сума, яку вам потрібно повернути після 1 (коли кредит ви взяли на один рік), 2 (коли кредит ви взяли на два роки), ..., 10 року (коли кредит ви взяли на десять років).

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam7.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Створити і зберегти звіт під іменем Студенти2, який містить список студентів таблиці Студенти в такому ж вигляді, як подано в таблиці. Під колонкою Оцінка обчислити середній бал.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, прізвища яких починаються з літер О,П, Р, С, Т, третя літера не «д» і які вчаться на «4» і «5».

 

3. Методи доступу до мережі.


ЗАВДАННЯ № 8

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel побудувати гіперболічний параболоїд вигляду

 

 

що лежить в діапазонах xÎ[-3; 3], yÎ[-2;2], з кроком 0,5 для обох змінних.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam8. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Мастер форм, створити і зберегти форму під іменем Студенти2 виду в один столбец за допомогою якої можна вводити дані у всі поля таблиці Студенти.

Створити запит, який би виводив дані про студентів, крім порядкового номера, у прізвищах яких друга літера «А» або «И», третя літера «О» і які вчаться на оцінки між «3» і «5».

 

3. Модель OSI і мережеві протоколи.

 


ЗАВДАННЯ № 9

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

1. За допомогою Excel знайдіть графічним способом корені рівняння ax4+bx2+c=0, a¹0 з точністю до цілих, де a=1, b= -13, c=36.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam9.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Мастер форм, створити і зберегти форму під іменем Студенти2 табличного типа за допомогою якої можна вводити дані у всі поля таблиці Студенти.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, крім порядкового номера, у прізвищах яких друга літера «А» або «И», третя літера будь-яка, крім «Т» або «Д», і які вчаться на оцінки більше «3».

 

3. Мережеві архітектури.


ЗАВДАННЯ № 10

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть графічним способом наступну систему нелінійних рівнянь:

 

в діапазоні хÎ[0; 3] кроком D = 0,2.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam10.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Мастер форм, створити і зберегти форму під іменем Студенти2 ленточного типа за допомогою якої можна вводити дані у всі поля таблиці Студенти.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких третя літера будь-яка, крім «Т» або «Д», і які вчаться на оцінки «2» і «5».

 

3. Мережеві операційні системи.


ЗАВДАННЯ № 11

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

незадовільно, якщо х£10
задовільно, якщо x Î(10;18]
добре, якщо x Î(18;28]
відмінно, якщо x >28
{

 

F(x)=

 

на інтервалі [0;36] з кроком 2, використовуючи логічні функції. Значення аргументу x розмістити у вигляді колонки на одному робочому листі

x

 

 

а результат – значення функції F(x) на іншому

F(x)

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam11.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Конструктор, створити і зберегти форму під іменем Студенти2, яка має зелений колір фону і за допомогою якої можна переглядати та міняти лише номер та оцінку студентів з таблиці Студенти.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких третя літера «Т» або «Д» і які вчаться на оцінки «2» і «5».

 

3. Серверні операційні системи.


ЗАВДАННЯ № 12

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel обчислити значення функції

x3-sin2(3x), якщо х£-1
x2-x×cos3(7x) , якщо x Î(-1;0]
e-x/3, якщо x Î(0;0.5]
tg2(2x), якщо x >0.5
{

 

F(x)=

 

 

на інтервалі [-2;1] з кроком 0,2, використовуючи логічні функції. Результат подати у вигляді таблиці

x F(x)

 

 

Побудувати графік даної функції.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam12.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Конструктор, створити і зберегти форму іменем Студенти2, яка має заголовок «Список студентів» у верхній частині і за допомогою якої можна переглядати та міняти лише прізвища таблиці Студенти.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких шоста літера «в» і які не вчаться на оцінки «3», «4» і «5».

 

3. Клієнтські мережеві операційні системи.


ЗАВДАННЯ № 13

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть графічним способом наступну систему нелінійних рівнянь:

 

 

в діапазоні хÎ[0; 3] кроком D = 0,2.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam13.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Конструктор, створити і зберегти форму під іменем Студенти2 за допомогою якої можна вводити дані у всі поля таблиці Студенти. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких п’ята літера «О» і які вчаться на оцінки «3», «4» і «5».

 

3. Проектування локальних мереж.


ЗАВДАННЯ № 14

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 

1. Зробіть розрахунок n! для чисел 1, 2, 3,..., 9, 10 як за допомогою відповідної функції, вбудованої в Excel, так і використовуючи відносну адресацію клітинок при копіюванні формул та властивість факторіалу n!=n×(n-1)!. Значення nрозмістити у вигляді колонки в одній з робочих книг

n

 

 

а результат n! в іншій:

n!

 

Вся інформація повинна бути одночасно видима на екрані.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam14.mdb. В цьому файлі створити 2 таблиці за допомогою конструктора.

Структуру таблиць та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиці в режимі перегляду Представление таблицы мали такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблиці під іменами Студенти та Область. В другій таблиці № відповідає номеру студента з першої таблиці. При збереженні таблиць ключове поле не створювати.

 

Прізвище Область
Петров   Київська
Іванов   Одеська
Сидоров   Львівська

 

Створити запит Проживання, який пов’язує ці таблиці по полю “№” і виводить список з двох колонок – Прізвище та Область, в яких знаходяться дані про тих студентів, які не живуть в Одеській області.

 

3. Побудова локальних мереж.


ЗАВДАННЯ № 15

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel побудувати еліпсоїд

 

 

що лежить в діапазонах xÎ[-3; 3], yÎ[-2;2], з кроком 0,5 для обох змінних.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam15.mdb. В цьому файлі створити 2 таблиці за допомогою конструктора.

Структуру таблиць та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиці в режимі перегляду Представление таблицы мали такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблиці під іменами Студенти та Оцінки. В другій таблиці № відповідає номеру студента з першої таблиці. При збереженні таблиць ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров  
Іванов  
Сидоров  

 

Створити запит Успішність, який пов’язує ці таблиці по полю “№” і виводить список з двох колонок – Прізвище та Оцінка, в яких знаходяться дані про тих студентів, які не вчаться на оцінки «4» і «5».

 

3. Модеми, їх характеристики та використання у мережах.


ЗАВДАННЯ № 16

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel обчислити значення функції

lg(2×|x|)/x2, якщо x<0
{

 

 

1+tg2(2×|x|), якщо x =0
x3 +e-3x, якщо xÎ(0;2)
sin2(3x)/x, якщо x>2

 

F(x)=

 

 

на інтервалі [-7; 7] з кроком 1, використовуючи логічні функції. Значення аргументу x розмістити у вигляді колонки в одній робочій книзі

x

 

 

а результат – значення функції F(x) в іншій

F(x)

 

 

Вся інформація повинна бути одночасно видима на екрані.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam16.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

За допомогою Конструктора створити запит, який виводить на екран прізвища всіх студентів, у яких шоста літера «В», в алфавітному порядку та їх оцінки. Зберегти запит під іменем Успішність.

 

 

3. Побудова великих мереж.


ЗАВДАННЯ № 17

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel обчислити значення функції f(x,y)=a·sin2 (b3×x) +c·cos2(d2×y), де x,y міняються в діапазоні від 0 до 10 кроком 1, а a, b, cidвзяті із діапазону від 1 до 5. Обчислення представити у вигляді таблиці, задавши значення аргументів: x - по горизонталі; y – по вертикалі. Побудувати графік даної функції.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam17.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

За допомогою Конструктора створити запит, який виводить на екран лише прізвища всіх студентів (інші поля не виводить), які не вчаться на оцінки «3» і «4». Зберегти запит під іменем

Прізвища.

 

3. Використання мостів та маршрутизаторів у великих мережах.


ЗАВДАННЯ № 18

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

{

1. За допомогою Excel обчислити значення функції

lg(x)/x2, якщо x>0

 

1+sin3(tg2(2x)), якщо x =0
x3 +e-3x, якщо x<0

 

F(x)=

 

на інтервалі [-7;10] з кроком 1, використовуючи логічні функції. Значення аргументу х розмістити у вигляді колонки в одній з робочих книг

x

а результат – значення функції F(x) в іншій

F(x)

Дані і результати обчислень повинні бути одночасно видимі на екрані.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam18.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

За допомогою Конструктора створити запит, який відбирає всіх студентів, які не мають оцінок “2” і “4”. Зберегти запит під іменем Переведення.

 

3. Глобальні мережі.


ЗАВДАННЯ № 19

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

оцінка 2, якщо х£12
оцінка 3, якщо x Î(12;20]
оцінка 4, якщо x Î(20;28]
оцінка 5, якщо x >28
{

 

F(x)=

 

 

на інтервалі [0;36] з кроком 2, використовуючи логічні функції. Значення аргументу x розмістити у вигляді колонки в одній робочій книзі:

x

 

 

а результат – значення функції F(x) іншій:

F(x)

 

 

Вся інформація повинна бути одночасно видима на екрані.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam19.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора. Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

За допомогою Конструктора створити запит, який відбирає всіх студентів, які мають оцінку “2” і прізвища яких складаються не із шести літер. Зберегти запит під іменем Відрахування.

 

3. Адміністрування мереж.

 


ЗАВДАННЯ № 20

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel розв’язати наступну задачу:

Очікується, що доходи по проекту протягом наступних 4 років складуть відповідно 50000 грн., 100000 грн., 300000 грн., 200000 грн. Визначити, якими повинні бути початкові витрати, щоб забезпечити швидкість обороту 10 %.

Примітка. Для розв'язання такої задачі необхідно також використовувати механізм «Подбор параметра» та фінансову функцію ВСД (ВНДОХ), яка обчислює ітераційним методом внутрішню швидкість обороту інвестиції (внутрішню норму прибутковості) R для ряду періодичних виплат і надходжень змінної величини, при якій чиста поточна вартість дорівнює 0. Значення функції обчислюється за формулою:

 
 

де п – кількість виплат і надходжень;

valueізначення виплат і надходжень;

R – внутрішня швидкість обороту.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam20.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Скопіювати останній запис таблиці 10 разів в кінець цієї ж таблиці, створивши таким чином таблицю з 13 записів:

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров
Сидоров

 

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищі яких п’ята літера будь-яка, крім «О».

 

3. Моніторинг мереж.

 


ЗАВДАННЯ № 21

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть графічним способом наступну систему нелінійних рівнянь:

 

 

в діапазоні хÎ[0; 3] з кроком D = 0,2.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam21.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора. Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Встановити червоний колір шрифту даних таблиці і ширину колонок (полів) по найширшому елементу даних. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких п’ята літера «О».

 

3. Захист даних у мережі.


ЗАВДАННЯ № 22

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

{
F(x)=

 

Супермаркет працює з 10 до 17 год, якщо x є сб або нд; Супермаркет працює з 10 до 19 год, якщо x є пн або чт;
Супермаркет працює з 10 до 20 год, в інші дні,

 

використовуючи логічні функції. Значення аргументу х розмістити у вигляді колонки на одному із робочих листів

x

а результат – значення функції F(x) на іншому

F(x)

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam22.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Скопіювати лише структуру (без даних) створеної таблиці в таблицю під іменем Студенти2. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у яких прізвища складаються із шести літер.

 

3. Глобальна мережа Інтернет.

 


ЗАВДАННЯ № 23

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel, використовуючи механізм «Подбор параметра»,знайдіть корені рівняння x2 – sinx = 0.

Вказівка. Зверніть увагу, що рівняння має два корені: 0 і 0,87, однак табличний процесор Excel може знаходити за одну операцію тільки один корінь. Тому беріть різні початкові наближення.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam23.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Скопіювати створену таблицю (структуру і дані) в нову під іменем Студенти2. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких друга літера будь-яка, крім Е або И.

 

3. Архітектура клієнт-серевер.

 


ЗАВДАННЯ № 24

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

{
попав в десятку, якщо x Î[0;1] попав, якщо x Î[-0.5;0)È [1;1.5]
промах, при інших х

 

F(x)=

 

 

на інтервалі [-1;2] з кроком 0,2, використовуючи логічні функції. Результат подати у вигляді таблиці

x F(x)

 

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam24.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Типи даних кожного поля визначити таким чином, щоб таблиця займала якомога менше пам’яті. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких друга літера Е або И.

 

3. Служби Інтернет.

 


ЗАВДАННЯ № 25

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel розв’яжіть таку задачу:

Використовуючи механізм «Подбор параметра» та фінансову функцію ВСД (ВНДОХ), визначте, якими повинні бути початкові витрати по проекту, щоб забезпечити такі доходи: 2, 5, 6, 8 і 10 млн. грн. при нормі доходу по проекту 9 %.
Відповідь: 22,82 млн. грн.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam25.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора. Таблиця повинна мати таку структуру та характеристики полів:

 

Имя поля Тип данных
Счетчик
Прізвище Текстовый/50
Оцінка Числовой/Байт

 

Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати. Відкрити створену таблицю в режимі заповнення даними і занести 4 записи – будь-які прізвища та оцінки.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, прізвища яких починаються з літер А, Б, В, Г, Д.

 

3. Електронна пошта.

 


ЗАВДАННЯ № 26

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 
 

1. За допомогою Excel, використовуючи матричний метод, розв’яжіть систему лінійних алгебраїчних рівнянь

Виконати перевірку, щоб переконатися, що система розв’язана правильно.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam26.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Мастер отчетов створити звіт під іменем Студенти26, який містить список студентів таблиці Студенти в такому ж вигляді, як подано в таблиці. При створенні вибрати макет табличный.

Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, які отримують парні оцінки.

 

3. Використання WWW.

 


ЗАВДАННЯ № 27

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 
 

1. За допомогою Excel, використовуючи матричний метод, розв’яжіть систему лінійних алгебраїчних рівнянь

 

Виконати перевірку, щоб переконатися, що система розв’язана правильно.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam27.mdb. В цьому файлі створити 2 таблиці за допомогою конструктора.

Структуру таблиць та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиці в режимі перегляду Представление таблицы мали такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблиці під іменами Студенти та Оцінки. В другій таблиці № відповідає номеру студента з першої таблиці. При збереженні таблиць ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров  
Іванов  
Сидоров  

 

Створити запит Успішність, який зв’язує ці таблиці по полю “№” і виводить список з двох колонок – Прізвище та Оцінка, в яких знаходяться дані про тих студентів, які не вчаться на оцінки «4» і «5», а в прізвищі друга літера не «Т» і не «Д», третя літера «Б», «В», «Г» або «Д».

 

3. Способи підключення до Інтернет.

 


ЗАВДАННЯ № 28

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel побудуйте коло, яке описується рівнянням x2 + y2 = 9.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam28.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Типи даних кожного поля визначити таким чином, щоб таблиця займала якомога менше пам’яті. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких друга літера Е або И.

 

3. Домашні мережі.

 


ЗАВДАННЯ № 29

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

1. За допомогою Excel побудуйте еліпс, який описується рівнянням x2/9+ y2/4= 1.

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam29.mdb. В цьому файлі створити таблицю за допомогою конструктора.

Структуру таблиці та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиця в режимі перегляду Представление таблицы мала такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблицю під іменем Студенти. При збереженні таблиці ключове поле не створювати.

 

Прізвище Оцінка
Петров
Іванов
Сидоров

 

Використовуючи Конструктор, створити і зберегти форму під іменем Студенти2 за допомогою якої можна вводити дані у всі поля таблиці Студенти. Створити запит під іменем Студенти1, який би виводив дані про студентів, у прізвищах яких п’ята літера «О» і які вчаться на оцінки «3», «4» і «5».

 

3. Бездротові мережі. Мобільний Інтернет.

 

 


ЗАВДАННЯ № 30

з навчальної практики дисципліни «Інформаційні системи та технології»

 

 
 

1. За допомогою Excel знайдіть значення функції

використовуючи логічні функції. Значення аргументу х розмістити у вигляді колонки на одному із робочих листів

x

а результат – значення функції F(x) на іншому

F(x)

 

2. За допомогою Access створити файл бази даних з назвою Exam30.mdb. В цьому файлі створити 2 таблиці за допомогою конструктора.

Структуру таблиць та типи даних визначити самостійно для того, щоб таблиці в режимі перегляду Представление таблицы мали такий вигляд, як подано нижче. Зберегти таблиці під іменами
Студенти та Область. В другій таблиці № відповідає номеру студента з першої таблиці. При збереженні таблиць ключове поле не створювати.

 

Прізвище Область
Петров   Київська
Іванов   Одеська
Сидоров   Львівська

 

Створити запит Проживання, який пов’язує ці таблиці по полю “№” і виводить список з двох колонок – Прізвище та Область, в яких знаходяться дані про тих студентів, які не живуть в Одеській області.

 

3. Пошук інформації в Internet.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Эластичность спроса.| РЕЦЕНЗІЯ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.141 сек.)