Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Термотұрақты полимерлі материалдар

Читайте также:
  1. ежелік бақылау және қорытынды аттестация кезенінде студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар. 1 страница
  2. ежелік бақылау және қорытынды аттестация кезенінде студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар. 2 страница
  3. ежелік бақылау және қорытынды аттестация кезенінде студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар. 3 страница
  4. Жобаның әлеуметтік-экономикалық тимділік көрсеткіштерін есептеу және статистикалық материалдарды басып шығару
  5. икізат материалдарыны сипаттамалары.
  6. Наноқұрылымды полимерлі материалдар
  7. ОҚУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Арнайы мақсатта қолдануға арналған полимерлер» пәніне

Дәрістер конспектІсі

Кіріспе. Функционалды және реакцияға қабілетті полимерлер

Реакцияға қабілетті полимерлер түсінігі. Реакцияға қабілетті полимерлер синтездеу әдістері. Реакцияға қабілетті полимерлер классификациясы. Функционалды полимерлер.

 

Полимерлер-тасымалдаушылардың түрлері

Полимерлер-тасымалдаушылардың классификациясы.Тармақталған және блок сополимерлер түзетін реакцияға қабілетті полимерлер. Реакцияға қабілетті функционалды полимерлер. Полиэтилен және полипролилен туындылары. Полистирол және хлор метилденген полистирол.Целлюлозаның химиялық модификациясы. Силикатты шыны бетінде жүретін реакциялар және оларды модификациялау.

 

Термотұрақты полимерлі материалдар

Термотұрақты материалдардың полимерлі негізі. Отқатұрақты материалдардың полимерлі негізі. Термотұрақты және беріктілігі жоғары материалдарды жасауда қолданылатын полимерлердің химиялық құрылысы және оларды алу жолдары. Полимерлердің термотұрақтылығын анықтау әдістері: бос айналым ауытқу әдісі, термомеханикалық анализ. Термотұрақты полимерлі материалдардың критерийлері: деформациялық жылуға төзімділік, ысытуға төзімділік кластары, эксплуатациялық жылуға төзімділік, температуралық индекс. Термотұрақты лактар, үлдірлі материалдар, талшықтар. Отқатұрақты материалдардың жіктелуі: оңай жалынданатын, жанатын, өзінен өзі сөнетін, қиын жанатын, жанбайтын.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ| Наноқұрылымды полимерлі материалдар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)