Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Грошова система.

Здатність, яка становить менше ніж 100% наявної робочої сили, за умов фрикційного та структурного безробіття . Г.Повна зайнятість. | Б. Пасив | Зростання цін до 1000% на рік і більше. B.Гіперінфляція. | Тверда ставка за встановлену одиницю товару. A. Тарифи. Особливе мито | А. Переваги. |


Читайте также:
  1. IX. Мочевыделительная и половая система.
  2. Аденилатциклазная система.
  3. аздел IX. Государство и право в период нэпа. Государственно-политическая система. Национально-государственное строительство.
  4. азделы VIII - XIX. СозданиеСоветского государства и права. Государство и право в период нэпа. Государственно-политическая система. Национально-государственное строительство.
  5. Банковская система.
  6. Денежное обращение и денежная система.

3. Сукупність всіх грошових засобів, які знаходяться в народному господарстві в готівковій і безготівковій формах і виконують функції засобів обігу, платежу і накопичення. Б. Грошова маса.

2. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Боргове зобов'язання позичальника кредитору про виплату боргу в призначений строк. B.Вексель

2. Наказ власника рахунку (чекодавця) кредитній установі, яка його обслуговує, сплатити певну суму грошей чекодержателеві. A.Чек.

3. Грошові знаки, які випущені емісійними установами. Г.Банкнота.

4. Система банківських розрахунків за допомогою ЕОМ. Д.Електронні гроші.

5. Система спеціальних розрахунків між банками на основі банківських переказів з одного рахунку на інший. Б.Депозитні гроші.

3. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Банкноти, монети та депозити комерційних банків у Центральному банку. B. Гроші високої ефективності.

2. Здатність фінансових активів та матеріальних цінностей перетворюватися на готівку. Б. Ліквідність.

3. Внески грошових коштів юридичних і фізичних осіб у банки. A.Депозити.

4. Визначить основні концепції пропозиції грошей:

А. Кейнсіанці.:

Б. Монетаристи.:

1.Існують певні обмеження впливу грошової пропозиції на ставку процента, а ставки процента на рівень інвестицій.

2.Грошова політика менш впливова, ніж бюджетно-податкова.

3.Зростання грошової маси призводить до зростання темпів інфляції

4. Маніпулюючи грошовою масою не можна вплинути на ставку процента;

5.Зміна пропозиції грошей може впливати на сукупні витрати опосередковано через зміну ставки процента.

6.Головним засобом пожвавлення економіки має бути не стимулювання зростаючою грошовою пропозицією, а структурні зміни економіки, розширення виробничих можливостей.

7.Коливання грошової пропозиції змінює ставку процента, яка визначає рівень інвестування, я інвестиції як елемент сукупних витрат впливають на сукупний попит і рівноважний обсяг виробництва.

8.Зміна грошової пропозиції безпосередньо впливає на сукупні витрати, бо за основу береться рівняння обміну: М • V = Р»0..

5. Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки:

4. збільшують обсяги позик, які надаються населенню;

6. Кон'юнктура - це:

2.напрямок та ступінь зміни сукупності макроекономічних показників, які характеризують розвиток народного господарства;

7. Матеріальною основою малого циклу є:

3- процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

8. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:

1. криза;

2. бум;

3- підйом;

4.пожвавлення;
5.падіння.

9. Яке з тверджень найбільш повно характеризує поняття інфляції?

4. зниження купівельної спроможності грошей;

10. Визначить основні концепції визначення причин інфляції:

1. Зростання витрат виробництва.

2. Зростання номінальної кількості грошей, яке перевищує зростання виробництва благ при сталій

швидкості обігу грошей. А. Монетарна концепція.

3. Зростання сукупного попиту за

умов повної зайнятості через

оптимістичні оцінки майбутньої

кон'юнктури. Б.Немонетарна концепція

4. Структурні зрушення у сукупному попиті.

5. Зростання швидкості обігу грошей, при їх сталій номінальній кількості, яке перевищує зростання реального обсягу виробництва.

6. Прискорення темпів інфляції призводить до скорочення попиту на гроші через високі альтернативні витрати утримання реальної каси.

7. Ринкова влада монополій, олігополій, держави, яка реалізується у монопольному підвищенні рівня цін.

8. 11. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Викликана підвищенням цін господарюючими

агентами у відповідь на зростаючий попи А. Структурна інфляція.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процедуры промежуточного контроля и оценивания результатов освоения дисциплины| Б. Недоліки.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)