Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 1. Звернення громадян

Статья 1. Обращение граждан | Статья 3. Основные сроки, которые употребляются в данном Законе | Статья 5. Требования к обращению | Статья 8. Обращения, которые не подлежат рассмотрению и решению | Статья 14. Рассмотрение предложений (замечаний) граждан | Статья 16. Рассмотрение жалоб граждан | Статья 18. Права гражданина при рассмотрении заявления или жалобы | Статья 22. Личный прием граждан | Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян | Стаття 16. Розгляд скарг громадян |


Читайте также:
  1. Види правотворчості громадянського суспільства
  2. Відомості, які оголошуються громадянами при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів
  3. Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  4. Громадянське суспільство і держава
  5. Заняття 2. ПРЕЗИДЕНТСЬКА ВЛАДА В УКРАЇНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
  6. Захист прав і свободлюдини та громадянина
  7. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

(частина друга статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.04.2009 р. N 1254-VI)

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Статья 29. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о обращении граждан| Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)