Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ V. Основні положення, процедура притягнення до дисциплінарної відповідальностіЧитайте также:
  1. Hand-тест и его теоретический конструкт. Процедура обследования и интерпретация данных.
  2. II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
  3. II. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров
  4. III. Процедура оформления выпуска товаров с предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при проведении дополнительной проверки
  5. III. Процедура проведения олимпиады
  6. Б) Процедура тестирования.
  7. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.

Стаття 14. Сторони. Права сторін

1. Сторонами є:

· заявник;

· особа, щодо (проти) якого представлений (заява) протест (відповідач).

2. Сторони мають право:

· приймати участь у розгляді їхніх справ особисто та / або через обраного ними представника;

· знайомитися з матеріалами справи на будь-якій стадії його підготовки і розгляду;

· представляти докази і просити про їх витребування;

· отримувати копію рішення;

· оскаржити рішення в порядку, передбаченому Кодексом.

 

Стаття 15. Рівноправність

1. Органи розглядають справи на основі рівноправності сторін. Кожній стороні повинні бути надані рівні можливості для обґрунтування своєї позиції, захисту своїх прав та інтересів, а також принципів чесної гри.

 

Стаття 16. Подання заяви

1. Провадження у справі відкривається з моменту подачі заяви в КДК, в якому він викладає свої вимоги у письмовій формі.

2. Будь-яка особа, яка задіяна або працює в сфері футболу, може подати письмову заяву в КДК про виявлені порушення статутних і регламентних документів.

3. Заяви подаються особисто і реєструються в ГРФФ. Будь-який інший спосіб подачі заяви не має юридичної сили.

 

Стаття 17. Усні заяви

1. Справи за усними заявами не розглядаються; КДК приймає рішення тільки за матеріалами справ.

 

Стаття 18. Підготовка розгляду справи

1. Справи до розгляду готує один з членів КДК за дорученням Голови.

2. У процесі підготовки і розгляду питань КДК може вдатися до консультації та висновки фахівців або утворених ними експертних груп (комісій), дотримуючись принципів неупередженості та конфіденційності.

3. Підготовка та розгляд справи має бути завершена протягом 7 (семи) днів з моменту прийняття її у виробництво.

4. Про дату розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються в усній формі не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

 

Стаття 19. Співпраця зі сторонами

1. Сторони зобов’язані співпрацювати з КДК для встановлення фактів і неухильно дотримуватися строків подання інформації, визначених в офіційних листах (запитах) КДК.

2. Якщо сторони продовжують ухилятися від співпраці, КДК приймають рішення у справі, користуючись наявними в їх розпорядженні матеріалами.

 

 

Стаття 20. Організація роботи КДК

1. Засідання КДК скликає Голова.

2. На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення

до розгляду справи.

4. Представники сторін повинні підтвердити свої повноваження в усній або письмовій формі.

5. КДК можуть визнати явку сторін обов’язковою. Неявка в такому випадку без поважних причин може кваліфікуватися як протидія КДК.

6. Органи можуть проводити засідання і приймати рішення без запрошення зацікавлених сторін.

 

Стаття 21. Участь третіх осіб

1. Третя особа - це особа, для прав та обов’язків якого прийняті рішення мають наслідки.

2. Участь третьої особи в розгляді справи допускається тільки за згодою сторін у справі, а також самого третьої особи. Клопотання про залучення третьої особи допускається тільки до закінчення розгляду справи.

 

Стаття 22. Докази

1. Сторони мають право подавати докази у вигляді письмових або усних свідчень.

2. До доказів відносяться:

· офіційні заяви сторін;

· рапорти арбітрів, асистентів арбітра;

· документи;

· показання свідків;

· пояснення сторін;

· перевірка на місці;

· записи та документи, надані на вимогу;

· висновки експертів;

· аудіо та відеозаписи;

· особисті визнання;

· інші матеріали, значимі для встановлення обставин справи та їх належної правової оцінки.

 

Стаття 23. Обговорення

1. Обговорення справи проводиться за закритими дверима.

2. Обговорення проводиться без перерви, якщо КДК не прийме іншого рішення.

3. Голова визначає черговість розгляду питань, запропонованих для обговорення.

4. Присутні члени висловлюють свої думки в черговості, встановленої Головою, який завжди виступає останнім.

 

Стаття 24. Протокол засідання

1. Протокол засідання веде і оформляє протягом 3 (трьох) днів відповідальний секретар.

2. Протокол повинен містити:

· найменування органу, який розглянув справу;

· місце засідання;

· ім’я / найменування сторін та їх представників;

· інформацію про присутність сторін на засіданні;

· прізвища членів Органу, доповідача, експертів, свідків, перекладачів та інших учасників засідання;

· короткий опис ходу засідання;

· вимоги сторін і виклад інших важливих заяв сторін;

3. Оформлений протокол підписує Голова, в разі його відсутності - заступник Голови, або відповідальний секретар за дорученням Голови.

4. Відповідальний секретар забезпечує ведення справ. Прийняті рішення та відповідні справи повинні зберігатися протягом 3 (трьох) років.

Стаття 25. Закриття справ

1. Розгляд справи може бути закрито, якщо:

· одна зі сторін офіційно оголошує про свою ліквідацію;

· КДК виніс рішення про відсутність у нього компетенції розглядати передане на його розгляд справу;

· справа недостатньо вивчена для прийняття рішення по суті;

· не встановлено жодного порушення;

· є рішення суду загальної юрисдикції, який набрав законної сили, про суперечку між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

· відсутні передумови, необхідні для розгляду, у тому числі в разі неявки заявника, якщо така явка визнана КДК необхідною;

· КДК виніс рішення про передачу справи до правоохоронних органів за умови ознак кримінального злочину.

 

Стаття 26. Прийняття рішень

1. КДК приймає рішення простою більшістю голосів присутніх членів без врахування голосів членів, які утрималися.

2. При рівності голосів голова має право вирішального голосу.

3. Орган виносить рішення у письмовій формі і вказує мотиви, на яких воно ґрунтується.

4. Резолютивна частина рішення усно оголошується відразу після прийняття сторонам, якщо вони присутні при розгляді справи.

5. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість його оскарження.

 

Стаття 27. Повідомлення про прийняті рішення

1. Усі зацікавлені сторони повідомляються про прийняте рішення у письмовій формі.

2. Рішення видаються зацікавленим сторонам по їхній вимозі.

3. Повідомлення повинно містити:

· склад КДК;

· перелік представників сторін;

· короткий виклад суті справи;

· мотиви для прийняття рішення;

· посилання на статті та положення документів, згідно з якими прийнято рішення;

· вердикт про застосування дисциплінарних санкцій;

· умови (порядок) виконання рішення;

· вказівка ​​про можливість подання апеляційної скарги.

4. Рішення уповноважених підписувати Голова або заступник голови за дорученням Голови.

 

Стаття 28. Набуття чинності рішення

1. Рішення, прийняті КДК, набирають чинності після їх оприлюднення.

 

Стаття 29. Оскарження рішень

1. Сторона спору в КДК, яка зацікавлена ​​у зміні, виправленні або скасування рішення, може його оскаржити в порядку, встановленому Кодексом.

 

Стаття 30. Додаткове рішення

1. Кожна особа, якого стосується рішення КДК, протягом 7 днів після отримання рішення може звернутися до КДК із заявою про прийняття додаткового рішення щодо фактів, виявлених в ході розгляду справи, але не знайшли відображення у рішенні, повідомивши про це іншу сторону / боку.

2. Зазначена заява розглядається КДК, протягом 7 днів після його отримання. За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення чи постанову про відмову в задоволенні відповідної заяви.

3. Допущені помилки в тексті рішення, які не стосуються суті справи, можуть бути виправлені визначенням КДК на прохання будь-якої з сторін або за ініціативою КДК. Така постанова є складовою частиною рішення.

Стаття 31. Порядок виконання рішення

1. Рішення КДК виконується в порядку і строки, встановлені рішенням.

2. Якщо строк виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню щодо вступу в силу.

3. Рішення КДК, не виконана в зазначений термін, приводиться у виконання шляхом застосування до винної сторони дисциплінарних санкцій.

 

Стаття 32. Фінансові витрати

1. Фінансові витрати на підготовку і проведення засідань КДК покриваються за рахунок ГРФФ, за винятком витрат представників зацікавлених сторін.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 180 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.026 сек.)