Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особиЧитайте также:
  1. A. Права
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. II. Левая и правая стороны
  5. II. Права посетителей судов
  6. III Права, обязанности и ответственность
  7. III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря суда.

Всього годин 10, у т.ч. лекції 4, практичне заняття2, самостійна робота4

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 18 (2 години). Навчальні питання:

1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання та охорони.

2. Поняття, ознаки, види та система особистих немайнових прав.

3. Класифікація особистих немайнових прав (критерії класифікації запропоновані у ЦК України та доктрині цивільного права).

4.Зміст особистого немайнового права.

5. Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав.

6. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

7. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав.

8. Обмеження особистих немайнових прав.

9. Захист особистих немайнових прав.

10. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

Додаткові питання:

6. Поновлення порушеного особистого немайнового права.

7. Спростування недостовірної інформації.

8. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

9. Особисті немайнові відносини, що пов‘язані з майновими.

10. Особисті немайнові відносини, що не пов‘язані з майновими.

Теми для рефератів:

1. Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права.

2. Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичної особи.

Відповідаючи на перше питання необхідно розкрити особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання та охорони. Вказати на їх роль та значення для цивільного права. Розкрити радикальну, негативну та позитивну концепції особистих немайнових прав у цивільному праві.Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення особистих немайнових прав. Зазначити легалізовані ознаки та ознаки, які пропонуються теорією цивільного права для визначення їх особливості, які розкривають їх властивості та виокремлюють з поміж інших цивільних прав. назвати види та систему особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення терміну класифікація та встановити об’єктивні підстави необхідності проведення класифікації особистих немайнових прав. у залежності від критеріїв класифікації проаналізувати класифікації запропоновані у ЦК України та доктрині цивільного права.

Відповідаючи на питання четверте необхідно розкрити суть змісту особистого немайнового права (вказати структуру суб’єктивного права).

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення здійснення особистих немайнових прав. Розкрити умови здійснення особистих немайнових прав. Пояснити, у яких випадках необхідно використовувати термін здійснення , а у яких реалізація особистих немайнових прав. зазначити межі здійснення особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання шосте необхідно вказати, які хто може забезпечити здійснення особистих немайнових прав. зазначте, які є повноваження органів державної влади, АРК, територіальних громад та фізичних і юридичних осіб щодо забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання сьоме необхідно вказати, що таке принципи та гарантії. Зазначте, які саме принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання восьме необхідно вказати на обмеження особистих немайнових прав, що передбачені Конституцією України та іншими нормативними актами. Зазначте випадки коли особисті немайнові права можуть бути обмежені. Назвіть права, які не можуть бути обмежені.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно розмежувати терміни «захист особистих немайнових прав» та «охорона особистих немайнових прав». Зазначте способи та форми захисту особистих немайнових прав.

Відповідаючи на питання десяте необхідно вказати на цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)