Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормативні і розрахункові характеристики ґрунтів

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ТА СЕЙСМОНЕБЕЗПЕЧНІ УМОВИ | ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ | КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ ЗА ПРИНЦИПАМИ ПРОЕКТУВАННЯ | ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ КОТЛОВАНІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ І ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД | Загальні положення | Глибина закладання фундаментів | Розрахунок фундаментів за деформаціями основ | Визначення розрахункового опору основи |


Читайте также:
  1. I. Схема характеристики.
  2. III. Экономические и эксплуатационные характеристики
  3. V - образные характеристики
  4. Анализ энергетического баланса электромагнита и вывод общей формулы для расчёта тяговой характеристики электромагнита.
  5. Асимптотические характеристики
  6. Б) нормативні акти Кабінету Міністрів України й центральних органів виконавчої влади України як джерела аграрного права
  7. Виды, конструкции и характеристики нагревательных приборов систем отопления. Выбор и размещение отопительных приборов.

 

7.3.1 Основними параметрами властивостей ґрунтів, що визначають несучу здатність основ і їх деформації, є характеристики:

- міцності - кут внутрішнього тертя ф, питоме зчеплення с, межа міцності на одновісний стиск скельного ґрунту Rc;

- деформативності - модуль деформації Е, модуль пружності Еn, коефіцієнт поперечної деформації ν;

- фізичні - щільність ρ, щільність часток грунту ρs, коефіцієнт пористості е, питома вага γ,
вологість W, показник текучості IL; крупність фракцій, однорідність складу.

Допускається застосування інших параметрів, що характеризують взаємодію фундаментів із ґрунтами основи, які встановлюють випробуваннями, у т.ч. за спеціальними методиками, якщо визначення необхідних параметрів не передбачені відповідними стандартами згідно з додатком А.

7.3.2 Характеристики грунтів основи природного складу (стану), а також штучного походження повинні визначатись, як правило, випробуваннями у польових і лабораторних умовах згідно з ДБН А.2.1-1. Випробування проводять у діапазоні діючих напружень, що складаються з напружень від проектних навантажень від фундаментів і природних напружень на відповідній глибині деформованої зони або збільшеної зони до глибини підошви слабких чи структурно нестійких нашарувань грунтів, з урахуванням можливої зміни вологості грунтів у процесі будівництва та експлуатації об'єктів.

7.3.3 Для забезпечення надійності розрахунків осідань фундаментів модуль деформації грунтів основи Е слід визначати:

- для фундаментів споруд І рівня відповідальності – за результатами польових випробувань грунтів штампами (ДСТУ Б.В.2.1-7) з урахуванням 7.3.2 або лабораторними випробуваннями зразків грунту непорушеної структури, що відібрані з кожного нашарування літологічної структури основи;

- для фундаментів споруд II рівня відповідальності – за результатами лабораторних випробувань; в обгрунтованих випадках значення Е уточнюються за даними польових випробувань грунтів штампами;

- значення Е, що визначаються для фундаментів споруд І рівня відповідальності за даними пресіометричних випробувань, методом статичного, а пісків (крім пилуватих водонасичених) - динамічного зондування (ДСТУ Б.В.2.1-9), для споруд II рівня відповідальності – зондуванням повинні уточнюватись на основі зіставлення з результатами паралельно проведених випробувань того ж грунту штампами;

- для споруд III рівня відповідальності та попередніх розрахунків фундаментів малозаглиблених та мілкого закладання допускається визначення Е за таблицями додатка В.

7.3.4 Нормативні і розрахункові значення характеристик ґрунтів установлюють на основі статистичної обробки результатів випробувань згідно з ДСТУ Б.В.2.1-5 (додаток А)

Нормативні і розрахункові значення параметрів деформацій земної поверхні встановлюють згідно з підрозділами 9.1, 10.1, 10.3.

7.3.5 Усі розрахунки повинні виконуватись із використанням розрахункових значень характеристик ґрунтів основ Х, що визначають за формулою

X = Xn g, (7.1)

де Xn нормативне значення характеристики;

γg – коефіцієнт надійності по ґрунту.

Коефіцієнт надійності по ґрунту γg при обчисленні розрахункових значень характеристик ґрунтів X слід визначати згідно з додатком В (В.6-В.7).


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Навантаження і впливи| Підземні води

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)